عدد تقدیری:
ما تاریخ تولدی داریم که تغییر ناپذیر است و بیانگر بنیادی ترین ویژگی های زندگی ماست. عدد تقدیری هسته و مرکز شخصیت ماست. این عدد عصاره و مرکز سرنوشت ما و همچنین تمام پتانسیل های زندگی ما را در بر می گیرد. افرادی که می خواهند شغل انتخاب کنند حتما باید از این عدد استفاده کنند.
برای بدست آوردن عدد تقدیری باید تاریخ تولد را حتما به میلادی بنویسیم. چون تقویم شمسی یک تقویم نجومی است و با تغییر فاصله ستاره ها تغییر می کند ولی تقویم میلادی یک تقویم مذهبی و ثابت است.

نحوه محاسبه عدد تقدیری:
باید تمام اعداد سال و ماه و روز میلادی را با هم جمع کنیم و حاصل را تبدیل به یک عدد کنیم. فرضا تاریخ تولد فردی 2/12/1981 است. طریقه محاسبه عدد تقدیری این فرد به قرار زیر است:
1981
12 +
2 +
6 = 4+2 = 5+9+9+1 = 1995
پس عدد تقدیری این فرد 6 است ( برای خواندن معانی می توانید به قسمت عدد تقدیری مراجعه کنید)

بدست آوردن سال تولد میلادی:
1) تاریخ تولد قبل از 11 دی ماه باشد: در این صورت سال تولد را با عدد 621 جمع می کنیم.
2) تاریخ تولد بعد از 11 دی ماه باشد: در این صورت سال تولد را با عدد 622 جمع می کنیم.
مثال: برای محاسبه تاریخ تولد 8/10/1331 شمسی به میلادی ابتدا 1331+621=1952 بعد از صفحه اول جدول با توجه به سال تولد روز را در ستون اول عمودی و ماه را در ستون افقی بالا پیدا می کنیم. در خانه محل بر خورد آنان به روز و ماه تولد خودمان به سال میلادی که بت محاسبه و رعایت تمامی سالهای کبیسه به دست امده است پی می بریم.برای این تاریخ به رقم 29/5 می رسیم که تاریخ تولد 8/3/1331 به میلادی می شود:29/5/1952 و برای سال تولد 15/11/1338 با ملاحظاتی که در استفاده از جداول امده است به رقم 1338+622=1960 میرسیم و به این ترتیب سال .ماه وروز تولدمان را به سال میلادی تبدیل می کنیم که از جمع انها عدد تقدیری به دست می آید.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/۸

 

تاریخ تولد و  نامی که به یک شخص در زمان تولد داده می شود  توسط یک عدد مشخص می شود. اینها دو عدد مهم می باشند که بیشترین تأثیر و غلبه را بر روی زندگی و سرنوشت یک فرد دارند. این دو عدد دو سیاره را نمایان می سازند.

تاریخ تولد یک شخص، عدد غالبی است که بر روی وی حکمرانی دارد. این عدد خوش یمن وی محسوب می شود. فرض کنید که تاریخ تولد به صورت 15/6/1948 است. ما باید که این تاریخ تولد را به یک عدد تک رقمی کاهش دهیم، 1+5=6. این فرد در قلمروی سلطنت عدد 6 می باشد. تمامی تاریخهای یک ماه که رقم نهایی آنها با استفاده از این روش به 6 ختم شود، مثلا 15 و 24، تاریخهای خوش یمن برای این شخص می باشند که او در کارهایی بزرگ به مانند انتخاب شغل و تقاضا برای تحصیلات بالا و یا چیزی مهم در زندگی خوش یمنی آنها را در زندگی خواهد داشت و او باید یکی از این تاریخها را برای مقصود خود انتخاب کند. اگر او بخواهد یک نامه مهم بنویسد، او می بایست این تاریخ را در روی نامه بنویسد.

به طور مشابه سالهایی از زندگی که مجموع نهایی ارقام بعد از کاهش دادن به یک رقم به عدد 6 برسد، سالهای مهم برای این شخص می باشند و معمولا حوادث مهم و یا خوش یمن در چنین سالهایی برای چنین فردی رخ می دهند.

تمامی این سالهای مربوط به زندگیش، او ممکن است که تحصیلات خود را تکمیل کند و یا اولین شغل خود را بدست بیاورد و یا اینکه پیشرفت و ترقی کند و یا اینکه ازدواج کند، یک خانه جدید بسازد، صاحب بچه بشود، صاحب مال و دارایی شود و مواردی از این دست. به طور مشابه اعداد بحرانی نیز نقش مهمی در زندگی این فرد بازی می کنند. مجموع تمامی اعداد در یک تاریخ تولد باید به عنوان عدد بحرانی در نظر گرفته شود. این عدد سرنوشت نیز نامیده می شود. فرض کنید که تاریخ تولد به صورت 15-3-1948 باشد. ما باید که تمامی ارقام را با هم جمع کنیم:1+5+3+1+9+4+8 و حاصل برابر 31 می شود. با عمل جمع 3+1 ما به عدد 4 می رسیم. این عدد 4، عدد بحرانی فرد محسوب می شود. این عدد بحرانی در زندگی یک شخص چه بخواهد و چه نخواهد تکرار می شود. این حوادث می توانند هم خوب باشند و هم بد و شخص هیچ کنترلی بر روی اینها و این عدد ندارد. فرض کنید که یک شکست در کسب و کار، یا برنده شدن یک جایزه در زندگی صورت بگیرد. این تاریخ که هر کدام از این حوادث ممکن است در آن اتفاق بیفتد تحت حکمرانی عدد 4 در این مورد می باشد. مجموع ارقام این تاریخ  به 4 می رسد و یا عدد ماهی که اتفاق می افتد 4 خواهد بود.

بنابراین، عدد تولد و عدد بحرانی یک نقش مهم را در زندگی شخص بازی می کنند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/۸

 

عناصر پنجگانه :
عبارتند از اتر ، آتش ،‌آب ،‌ باد و خاک .
در اینجا به معانی فیزیکی آنها اشاره ای نداریم . این عناصر صرفا به ادراک دلالت دارند . در علوم روحی هیچ چیز وجود ندارد مگر به جای ناظر آن. اگر چیزی وجود دارد ، به آن دلیل است  که کسی آن را درک کند و هیچ چیز بطور مستقل وجود ندارد.
اتر : بیانگر فضا است و در ماههای تولد جای ندارد. بیانگر فضا و فاصله بین دو حوزه است.

عناصر اصلی :

ماه تولد به میگوید که ما صاحب چه عنصری هستیم. عناصر ماه تولد عبارتند از :
1. فروردین : آتش
2. اردیبهشت : خاک
3. خرداد : باد
4. تیر : آب
5. مرداد : آتش
6. شهریور : خاک
7. مهر : باد
8. آبان : آب
9. آذر : آتش
10. دی : خاک
11. بهمن : باد
12. اسفند : آب

این عناصر نباید بر اساس سال میلادی نوشته چون نجومی هستند و باید بر اساس ماه شمسی باشند.

آتش      خاک            باد              آب
1-فروردین   2 -اردیبهشت   3- خرداد         4- تیر
5-مرداد      6- شهریور     7- مهر          8- آبان
9- آذر      10 – دی      11- بهمن         12- اسفند

معنای عناصر :
• خاک : بیانگر امور مادی و فیزیکی ، ثبوت ،‌کندی ،‌لجاجت و یک جا بودن .
• آب : حرکت ، سیالیت ، جریان پذیری ،‌ ملایمت ، تاثیر بر حیطه رویاها و عواطف
• باد : متغیر بودن ،‌ ناپایداری ، دمدمی مزاجی و تاثیر زیاد روی عواطف .
• آتش : هیجان ، ‌سرعت ، ‌زیاده خواهی و افراط یا تفریط .
باید هر یک را در کنار عدد تقدیری لحاظ کنیم. برای مثل کسی که دارای عدد تقدیری 1 است در عنصر آتش با کسی که عدد تقدیری 1 باشد در عنصر خاک بسیار با هم فرق دارند. اولی سریع و دومی کند است .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/۸

 

جدول اعداد حروف

جدول اعداد حروف (دایره آلفا - α ) به قرار زیر است :

9   8   7   6   5   4   3   2   1
I   H   G   F   E   D   C   B   A
R   Q   P   O   N   M   L   K   J
-   Z   Y   X   W   V   U   T   S

در این جدول به هر حرفی عددی اختصاص داده شده است. برای مثال عدد حروف C,L,U عدد سه(3) می باشد.
مثال : فرضا می خواهیم عدد یک اسم و فامیل را محاسبه کنیم : محمد لوری زاده
اعداد حروف صدادار را در بالای اسم (A,E,I,O,U) و اعداد حروف بی صدا ( تمامی حروف به غیر از حروف صدادار- حرف Y حالتی دو گانه دارد) در پایین اسم نوشته می شود، به ترتیب زیر :
5 = 2+3 = 32 = 5 1 9 3 6 1 1 6
M O H A M M A D L O U R I Z A D E
4 3 9 8 4 8 = 56= 5+6 = 11 = 1+1 = 2 4 4 8 4
پس از این مرحله باید تمامی اعداد را به نحو زیر با هم جمع کنیم تا به یک عدد برسیم :
5= 2+3 = 32 = 5+1+9+3+6+1+1+6
عدد 5 مجموع اعداد بالای اسم و فامیل است که از مجموع اعداد حروف بی صدای اسم و فامیل حاصل می شود که به آن عدد احساسی گفته می شود(S.N – به بخش عدد احساسی مراجعه شود)
پس از این مرحله باید اعداد پایین اسم و فامیل را که از مجموع اعداد بی صدا (P.N) حاصل می شود را به نحو ذیل با هم جمع کنیم :
2 = 1+1 = 11 = 6+5 = 56 = 8+4+8+9+3+4+4+4+8+4
سپس دو عدد حاصل را (s.n و p.n ) را با هم جمع می کنیم که از حاصل این دو عدد (G.N ) حاصل می شود :
7 = 2+5 = G.N


اولین عدد S.N یا Spritual Nunber یعنی عدد احساسی، روحی، عاطفی و معنوی.این عدد بیانگر احساسات ،عواطف و خصوصیات روانی ماست. این عدد در دوستی ها ،در ازدواج،در نامزدی و...موثر است. این عدد روی اعداد دیگرر اثر می گذارد و اثر می پذیرد.

محاسبه: از مجموع اعداد حروف صدادار (‌ a, e, i, o, u ) اسم و فامیل به دست می آید. حرف Y وضعیتی دوگانه دارد. اگر حرف قبل از آن بی صدا باشد این حرف صدادار تلقی می شود و بلعکس.
کران اعداد بی نهایت است پس اعداد را باید از 1 تا 9 خلاصه کنیم. یعنی اعداد را آنقدر با هم جمع کنیم تا به یک عدد خلاصه شوند.

دومین عدد P.N یاPersonal Number یعنی عدد شخصیتی که بیانگر شخصیت، هویت و ساختارهای رفتاری ما در بیرون است. این عدد از هیچ یک از اعداد دیگر تاثیر نمی گیرد.

محاسبه: از مجموع اعداد بی صدای اسم و فامیل به دست می آید.

سومین عدد G.N یا General Number یعنی عدد عمومی و ترکیب وبرآیندی است از ساختار زندگی، رفتارو عملکرد ما؛ و به معنای کلی پتانسیل هایی است که در زندگی ما می توانندبه وقوع بپیوندند.

محاسبه: از جمعSN با PN به دست می آید.
 
 
 
 

 

 
چند نکته برای درست نوشتن اسم و فامیل
 
چند نکته برای درست نوشتن اسم و فامیل:
1- باید دقیقا همان اسم و فامیلی را که صدا می شویم بنویسیم. نام نوشتاری هیچ ارزشی از جهت محاسبه ندارد.
2- حروف مشدد را دوبار می نویسیم. مثل:mohammad.
3- اسم یا فامیل هایی که آخر آنها به ی ختم میشود چه در اسم و چه در فامیل فقط با i نوشته می شوند. از نوشتن آنها با y و e باید پرهیز کرد.
4- اسم و فامیل را همانطور که صدا می شوند می نویسیم. مثلا اگر زهرا، زری صدا می شود همان زری را می نویسیم.
5- ش با sh نوشته می شود.
6- خ با kh نوشته می شود.
7- غ یا ق با gh نوشته می شود.
8- ژیا ج با j نوشته می شوند.
9- نوشتن اسم ها یا فامیل ها باoo غلط است و باید با ou نوشته شود مثل: minou
10- گ باg نوشته می شود.
11- ع بر حسب جایگاهش و تلفظش با ai / ae / aa نوشته می شود.
12- اسم هایی مثل لیلا بصورتleyla نوشته می شود.
13- حرف x به هیچ عنوان نوشته نمی شود. این حرف در فارسی مترادفی ندارد.
14- ه آخر اسم یا فامیل با eh نوشته می شود.
15- y بر حسب جایگاهش حالتی دو گانه دارد؛ یعنی اگر بعد از حروف صدادار واقع شود به عنوان حروف بی صدا شناخته می شود و اگر هم بعد از حروف بی صدا قرار بگیرد به عنوان حرف صدادار شناخته می شود.
 
  •  

 
اصول تفسیر
 
1-توانایی ترکیبب : باید تمام اطلاعات را با هم در نظر بگیریم.
2-توانایی حذف: باید بتوانیم نقایص و اختلالات را با اعداد خوب و مناسب جبران کنیم که در این صورت اثر موارد بد خنثی یا در مواردی تبدیل به موارد مثبت شود.
3- علم الاعداد از تمام زندگی شخص صحبت می کند.
4-از نظر علم اعداد نتیجه حوادث مهم است نه خود حوادث.
5-از دادن اطلاعات زیاد به عموم پرهیز کنیم.

بررسی شخصیت آدولف هیتلر :

SN=3: تمایل به هنر و خلاقیت و تخیل قوی.(او نقاش بوده است)شخصی که از حمایت و دوستی های پر نفوذ بر خوردار است.علایق هنری وکمال جو، بی پروایی،افراطی،دخالت در کار دیگران،دوستان و حامیان پر نفوذ.
عدد 3 در احساسات به معنی تنوع طلبی است (هیتلر 19 معشوقه داشته است) مگر اینکه عدد دیگری جلوی آنرا بگیرد.
PN=8 خشن ودشمن بیرحم و سلطه جوو بسیار جسور و استفاده نابجا از قدرت.
GN =2 اجتماعی، عاطفی که عاطفی بودن از بین می رود چرا که PN فرد 8 است و آنرا از بین می برد.
2 عدد گروه و شراکت است. این فرد همیشه با گروه رشد می کند. همان طور که می دانیم او با تشکیل حزب رشد کرد.

تفسیر گروه:

همیشه گروه اول نمایا نگر فعالیت شخص است و گروه دوم جهت آنرا نشان می دهد.
شخصیت: عاطفی- مادی.
مسیر زندگی اش محقق ساختن رویاها و خیالات مادی اش است. عاطفی بودن از بین می رود چرا که PN فرد 8 است. چون عدد عاطفی 5 و مادی 2 است و اختلاف زیاد است موفقیت تا مراحلی پیش رفته و سپس شکست می خورد.
گروه اول به ما می گوید که تمام زندگی آقای هیتلر در جهت محقق ساختن و رویاها و خیالات او صورت می گیرد. و به دلیل گروه دوم (مادی) این رویاها به مادیات و جاه طلبی های او تعلق خواهد داشت. اول موفق میشود ولی بعد شکست می خورد. چون امتیاز گروه اول 5 وگروه دوم 2 است.

حرف اول و دوم اسم و فامیل:
اسم:
A: وقتی این به عنوان اولین حرف صدادار در یک اسم واقع شود, وجود طبیعی سلطه جو را می رساند.
D : اراده قوی.
فامیل :
H : قوی، خشن، استوار و اراده ای قوی.
I : افسار گسیختگی خلل ناپذیر که ناشی از ذهن و روحیه قوی فرد می شود.

تکرار حروف:

L: کسانی که چند L در اسمشان وجود دارد از فعالیت های عشقی متنوعی بهره می برند.
O : اقبال خوب برای مال اندوزی.
F : جاودانگی، روشنایی و امید ولی PN=8 این عوامل را از بین می برد.
T : نشانه قدرت تشخیص و از خود گذشتگی که این مطلب اشتباه است چون عدد عقلانی ضعیف تر است و حرف A اول اسم از خود گذشتگی را از بین می برد.
E : قدرت تکلم خوب و توانایی ایجاد ارتباط.
R : نیروی شگفت طبیعت. نماد دنیای مادی است.

تکرار اعداد:

عدد 7 نشانه ترحم ودلسوزی و عدالت است. این عدد در اسم و فامیل هیتلر وجود ندارد پس این خصوصیات در او دیده نمی شود.
عدد 9 (قوی)در کارهای اجتماعی قدرتمندند.
عدد 3(قوی)از تخیل قوی و ارتباط قوی.
عدد 6 (قوی)حمایت دائم شدن که با PN خنثی می شود.PN 8 دشمن بسیار بدی است.
عدد1: (جاه طلبی)
عدد2: توانایی کار گروهی.
عدد3 :سلطه جو.
عدد4 : لجبازی وسرسختی و خواست مادی زیاد.
عدد5: دمدمی مزاج
عدد8: سلطه گری.
 
 
پاسخ : تاثیر اعداد بر سرنوشت انسانها
 
سال شخصی ( Personal Year ) :

به سال جهانی کاری نداریم، سال شخصی به ما می گوید امسال برای ما چه سالیست و در این سال چه کارهایی باید بکنیم و چه کارهایی نباید بکنیم.
طریق محاسبه:
ماه تولد+ روز تولد+ سال حاضر جهانی= سال شخصی.
سال شخصی دارای ریتمهای اختیاری و اجباری است. سال شخصی،روز شخصی و ماه شخصی ریتم اختیاری است ولی ریتم 9 ساله اجباری است. زندگی ریتم های 9 روزه،9 هفته،9 ماهه و نه ساله دارد که ریتم های کوچک بر ریتم های بزرگ غالب هستند.
مثال:13/1/1974
13+1+2004+=2 PY))

ماه شخصی(Personal Month) :
این عدد به ما می گوید این ماه برای ما چه ماهی است. در چه چیزی موفق در چه چیزی ناموفق هستیم.
طریقه محاسبه:
عدد سال شخصی+ ماه حاضر جهانی= ماه شخصی

با مطالعه اعداد سال و ماه مورد نظر مطالبی به دست می آید. باید در نظر داشت زمان کوچکتر غالب است بر زمان بزرگتر، یعنی اتفاقات ماه بر سال در کوتاه مدت غالب است ولی اتفاقات سال ماندگاری بیشتر دارد یعنی تاثیر آن در زندگی فرد ماندگارتر است. ولی ماه شخصی دوره اش +9 و-9 روز است.
ماه شخصی 9 تایی است چون کران اعداد در علم اعداد از 1 تا 9 است ولی سال 12 ماه است. پس همواره برای هر کس سه ماه همیشه تکرار می شود که ماههای عطف نامیده می شود.
مثال: که با توجه به تقویم پایین ماههای 5 6 7 برای این شخص ما ههای عطف است زیرا در سال تقویمی وی تکرار شده است.
5-6-7-8-9-
1-2-3-4-5-
6-7-

روز شخصی(Personal Day) :

این عدد به ما می گوید هر روز برای ما چه معنایی دارد. در چه امری موفق ویا ناموفق هستیم.
طریقه محاسبه:
ماه شخصی+ روز حاضر جهانی= روز شخصی.

زمان تصمیم گیری و اقدام به کارها:

•   کار مالی را در روز یکم و هشتم هر ماه انجام دهید.(ماه 1 یا روز8)
•   امور عاطفی را در روز 2 3 6 انجام دهید.(خانمها 2و6 و آقایان 3و6)
•   امور سلامتی در روز 4 و 5 انجام شود.
•   امور سفر و تفریح در روز 3و7و9 انجام شود.
•   تحصیلات و اقدامات متناسب تحصیلی در روز 7و 9 انجام شود.
•   هیچ یک از کارهای طولانی مدت را در عدد 5 آغاز نکنیم.
•   در زمان 4 هر کاری را آغاز کنیم آن کار به سختی پایان می پذیرد. عدد 4 انسان را دچار وام و قرض و قسط می کند.
•   برای پرداخت زود قرض و وام باید از عدد 3 استفاده کنیم..
• در ریتم 8 رشد مالی بسیار خوب است ولی اگر زمین بخوریم و یا ورشکست شویم دیگر جای جبران باقی نمی ماند. خانم ها در ریتم 8 می توانند صاحب همسر پولدار شوند.
•  درخواست ارتقاء و تغییر محل سکونت را در ریتم 1 انجام دهیم

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/۸

 

حروف مشخص در نام شما

هر یک از حروف موجود در نام فرد، خصوصیات فرد را نشان می دهد. اما محل قرار گرفتن آنها مهم است.

بطور نمونه می توان به حرف اول و حرف آخر نامی که بعد از تولد برای فرد انتخاب می شود، اشاره نمود :

 

·   اولین حرف موجود در نام، به شخصیت و خصوصیت فرد اشاره می کند، علی الخصوص نحوه برخورد او در هنگام برخورد با فرصت ها و موانع.

 

·       آخرین حرف موجود در نام، توانائی و گرایش فرد را به جهت اتمام پروژه های از قبل شروع شده،  آشکار می کند.

 

·   حروف اول و آخر نام با یکدیگر، می توانند اطلاعاتی درباره توانائی ها و ظرفیت های فرد در زمینه شروع و اتمام موفقیت آمیز یک پروژه آشکار نماید.

 

 

                           *****************

به این نکته توجه کنید : به هنگام نوشتن، اگر نام با اولین حرف صدادار متفاوت نوشته شود، تغییرات واضحی در نوع عملکرد و برخورد فرد بوجود می آید.

بطور مثال، برای نوشتن سوده به روش های زیر اقدام شود :

Soudeh

Soodeh

Sudeh

 

 

تکرار اعداد

آیا تا بحال دقت کرده اید که اعداد مشخصی بوضوح در زندگی شما حضور دارند؟ بطور مثال، ممکن است متوجه شوید که آدرس، شماره تلفن و کد پرسنلی تان در محل کار همگی دارای عدد 23 هستند. آیا این مسئله ممکن است یک اتفاق باشد و یا معنای عمیق تری داشته باشد؟

عموما، وجود عدد تکراری در موارد مختلف، همانند این است که از سمبل های موجود در علم اعداد استفاده شود. در واقع، این روش علم اعداد است که توجه شما را به یکی از موضوعات یا زمینه های زندگی تان معطوف کند.

                                      **************

آدرس و شماره های تلفن در علم اعداد

در علم اعداد، آدرس و شماره تلفن یک خانه نیز شبیه یک عدد بنظر می آید، که می تواند در تعیین شرایط و اتفاقات آن خانه نقش مهمی را بازی کند. اگرچه اعدادی که خانه شاد و فعال را مشخص می کنند دارای معانی نهفته ای هستند، اما ارزش کشف شدن را دارند. علم اعداد می تواند در درک این پیام های مرموز به شما کمک کند تا بتوانید بهترین مکان ممکن را بر اساس نوع عملکردتان (بعنوان خانه، محل کار، امور خیریه و ...) برای خود انتخاب کنید و در آنجا مستقر شوید.

آدرس خانه می تواند از جهات مختلف بیانگر انواع حوادثی باشد که ممکن است در خانه یا آپارتمان مشخصی رخ دهد. آدرس می تواند وضعیت مسیر پیشروی بسوی موانع یا نمایش های زندگی را به شما نشان دهد.

اعداد موجود در صندوق پستی خانه می تواند به اتفاقات مثبت یا منفی ای که ممکن است در طول زندگی در آن محل پیش آید اشاره نماید.

اعداد همانند مردم هستند، هم دارای نکات مثبت و روشن هستند و هم نکات منفی و تاریک. نمی توان گفت عددی بعنوان عدد "بد" وجود دارد، همانطور که نمی توان گفت عددی که لزوما بهتر از اعداد دیگر باشد و وجود آن در آدرس شما بهتر از اعداد دیگر باشد، وجود دارد. در واقع استفاده از اعداد به نوع عملکرد شما بستگی دارد.

بدیهی است که فاکتورهای زیادی برای انتخاب خانه جدید باید در نظر بگیرید. بطور مثال، مبلغ اجاره یا فروش،  نقشه اشکوب، محل و سیستم مدرسه و ... که هر یک تاثیر زیادی بر روی تصمیم گیری شما دارد. آنچه که شما باید در نظر بگیرید : لیستی از ساختمان ها یا آپارتمان ها را انتخاب کنید و براساس نیازهای شخصی تان و اهداف دراز مدت و کوتاه مدت خود تصمیم بگیرید، سپس اعداد هر واحد را امتحان کنید.

بخاطر داشته باشید که عدد مربوط به آدرس شخصی شما تاثیر پذیرتر از عدد شماره یا نام خیابانی است که در آن زندگی می کنید. زیرا تمام اشخاصی که در خیابان مورد نظر زندگی می کنند، تحت تاثیر شماره یا نام خیابان هستند، اما تاثیر شماره خانه یا واحد شما به شخص شما مربوط می شود.

شما اصول فوق را جهت تغییر شماره تلفن یا انتخاب شماره جدید تلفن می توانید رعایت کنید

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/٧

 

افراد با عدد تقدیری متفاوت می توانند دارای خط سیر مشابهی در زندگی باشند و طبق تمایلات و خواص نهفته در عدد تقدیری به شیوه خاص خود کارها را انجام دهند.

 

بعنوان مثال اگر شغل بازیگری را مد نظر قرار دهیم، حضور هریک از افراد با اعداد تقدیری متفاوت در این شغل به گونه  زیر قابل تفسیر است :

افراد با عدد تقدیری 1 از رهیافت خلاق،

افراد با عدد تقدیری 3 از شایستگی مخصوص در بیان احساسات،

و افراد با عدد تقدیری 6 از آرمان گرائی در نقش خودشان استفاده می نمایند.

افراد با عدد تقدیری 7 از شانس بکارگیری باطن خود برای ایمنی نقش خود برخوردارند.

افراد با عدد تقدیری مشابه نیز در جنبه های مختلف زندگی و در هر شغلی یافت می شوند. اگرچه مردم با مسیر زندگی مشابه ممکن است در اطراف بعضی از زمینه های خاص تجمع یابند، اما عوامل بسیاری در پیشگوئی کار اشخاص یا آنچه که باید دنبال کنند، دخالت دارند.

بسیاری از ما شغل مان را بر پایه مفاهیم و ارزش های شخصی، سابقه اقتصادی-اجتماعی، سطح درآمد مورد انتظار، سطح معلومات، تماس و نفوذ سایر افراد، اعتقادات و ارزش ها و عوامل دیگری انتخاب می کنیم.

بعضی اوقات سازش و مصالحه می کنیم و فعالیتی را که دوست داریم فدای کار با درآمد بیشتر یا مورد پسند سایرین می کنیم. در نتیجه کاری که برای زندگی انتخاب می کنیم، عمیقا به درک مستقیم ما و ارزش های موجود و همچنین احتیاجات و موقعیت های ما بستگی دارد. 

عدد تقدیری نشان دهنده برخی از تمایلات ذاتی، موضوعات و استعدادهائی است که افراد را  

     برای یک نوع کار بخصوص مستعد می کند.

 

هیچ شغلی تنها و کاملترین شغل برای فرد به حساب نمی آید. ما می توانیم رشد کرده و در شغل های مختلف در عرصه های بزرگ و کوچک کار کنیم.

بطور مثال:

افراد با عدد تقدیری 3 می توانند در رابطه با دیگران در میان دوستان و همقطاران یا در خوانندگی، سیاست یا تدریس و سایر موارد خود را ابراز کنند.

افراد با عدد تقدیری 8 قادرند نسبت به جهان و در سطوح ملی یا محلی یا حتی در بین دوستان و همقطاران مشهور شوند.

مسئولیت ما این است که اجازه دهیم عمیق ترین تمایلات استعدادهای درونی مان بصورت خدمت یا شغل انتخابی و به مثبت ترین شکل تظاهر یابد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/٧

 

قانون کارما یکی از قوانین مهم معنوی است که بسیار قوی و بی تخلف است. بعبارت دیگر، می توان گفت که کارما یکی از سنن الهی است. این قانون بدین شکل است که عملکرد انسان هر چه که باشد : چه خوب و چه بد، چه بزرگ و چه کوچک، چه آشکار و چه نهان، نتیجه آن به خود انسان برمیگردد. چه انسان متوجه نتیجه اعمال خود باشد و چه نباشد

.

ضرب المثلی در فرهنگ خودمان آمده است که گویای همین مطلب است

 

"

 

 

از هر دست که بدهی از همان دست می گیری"

: بودا در این باره میگوید

 

"

 

 

حتی اگر در زیر محکمترین صخره‌ها بروید، کارما گریبان شما را می‌گیرد."

 

 

در اوپانیشادها که کتاب فلسفی و حکیمانه ودایی ها محسوب میشود، درباره کارما به صراحت عنوان شده

 

هر فرد مسئول اعمال خویش است و نباید به انتظار مرشد خود بنشیند تا از کارمای او به کمک آیین  مراسم مذهبی محافظت کند

: یکی از نویسندگان اوپانیشادها میگوید

"هر آنچه بر سر انسان میاید نتیجه عمل اوست. از کردار نیک، نیکی سر برون میاورد و از کردار بد، بدی."

 

 

: ضرب المثلی سانسکریتی می‌گوید

 

فرد ترسو , و نادان به اتفاقاتی که رخ می‌دهد، نام سرنوشت می‌نهد. اما فرد پر دل و جرأت، با اقتدار کامل در برابر مشکلات ایستاده و می‌گوید : من خود سرنوشت خود را رقم خواهم زد.

یکی از انواع یوگا به کارما یوگا (یوگای خدمتگذاری- خدمتگذاری بدون چشمداشت) معروف است.

گفته می شود که در این نوع از یوگا، فرد به جهت ایجاد کارماهای مثبت برای خود، باید مخلصانه خدمت‌گذاری کند تا‌ آیند‌ه‌ای به دور از جنبه‌‌های منفی را برای خود ایجاد نماید. تا بتواند مسیر زندگی خود را بسوی مثبت تغییر دهد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/٧

 

قانون کارما یکی از قوانین مهم معنوی است که بسیار قوی و بی تخلف است. بعبارت دیگر، می توان گفت که کارما یکی از سنن الهی است. این قانون بدین شکل است که عملکرد انسان هر چه که باشد : چه خوب و چه بد، چه بزرگ و چه کوچک، چه آشکار و چه نهان، نتیجه آن به خود انسان برمیگردد. چه انسان متوجه نتیجه اعمال خود باشد و چه نباشد

.

ضرب المثلی در فرهنگ خودمان آمده است که گویای همین مطلب است

 

"

 

 

از هر دست که بدهی از همان دست می گیری"

: بودا در این باره میگوید

 

"

 

 

حتی اگر در زیر محکمترین صخره‌ها بروید، کارما گریبان شما را می‌گیرد."

 

 

در اوپانیشادها که کتاب فلسفی و حکیمانه ودایی ها محسوب میشود، درباره کارما به صراحت عنوان شده

 

هر فرد مسئول اعمال خویش است و نباید به انتظار مرشد خود بنشیند تا از کارمای او به کمک آیین  مراسم مذهبی محافظت کند

: یکی از نویسندگان اوپانیشادها میگوید

"هر آنچه بر سر انسان میاید نتیجه عمل اوست. از کردار نیک، نیکی سر برون میاورد و از کردار بد، بدی."

 

 

: ضرب المثلی سانسکریتی می‌گوید

 

فرد ترسو , و نادان به اتفاقاتی که رخ می‌دهد، نام سرنوشت می‌نهد. اما فرد پر دل و جرأت، با اقتدار کامل در برابر مشکلات ایستاده و می‌گوید : من خود سرنوشت خود را رقم خواهم زد.

یکی از انواع یوگا به کارما یوگا (یوگای خدمتگذاری- خدمتگذاری بدون چشمداشت) معروف است.

گفته می شود که در این نوع از یوگا، فرد به جهت ایجاد کارماهای مثبت برای خود، باید مخلصانه خدمت‌گذاری کند تا‌ آیند‌ه‌ای به دور از جنبه‌‌های منفی را برای خود ایجاد نماید. تا بتواند مسیر زندگی خود را بسوی مثبت تغییر دهد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/٧

 

در علوم متافیزیک  گمان بر این است که زندگی ما تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و ما به طور پیاپیدرمعرض امواج مختلفی قرارداریم،و عناصری همچون ستارگان ، اعداد ، اصوات، کلمات، و... در این تاثیر گذاری سهیم هستند.

امروزهشاهد مقالات ، مطالب و نظرات مختلفی در خصوص هر کدام از این عناصر هستیم.و قصد ما از این مقاله تنها آشنائی شما با مفاهیم اولیه این عناصر و علوم مرتبط با هرکدام است. و هدف تایید و یا عدم تایید و یا درستی و نادرستی هیچکدام نمی باشد.

 

·         اعداد

·         نجوم و سیارات

·         سنگهای شفا بخش

تمامی این عناصر مربوط به علومی  هستند که هر کدام کاربرد مستقل خود را دارند ولی در بعد پدیده ها با یکدیگر پیوند دارند.

 

·         اعداد

فیثاغورث و شاگردانش اعداد را بسیار مقتدر می دانستند و براین باور بودند که اعداد، حروف و کلمات، ماهیت واقعی جهان را به تصویر می کشند. همه چیز در کائنات در زمان متناوب خود به نوسان در می آید. با پیدا شدن درجه نوسان هر موضوع، کیفیت و انرژی های مرتبط با آن قابل ساختن می باشد. تجزیه و تحلیل موشکافانه عددی نوسانات محاسبه شده،  اطلاعات معنی داری در اخلاق و خصوصیت مردم را میسر می سازد.

 

·        سیارات و ستارگان

شخصیت یک فرد با تجلی سیاره وی و ارتباط با سیارات دیگر شکل می گیرد. انسان به هنگام تولد خود و زمانی که پا به جهان هستی می گذارد ، با اولین نفس خود ارتعاشی ازانرژیکیهانی را جذب خود می نماید. امواج موجود در کیهان بر روی انسان اثر مناسب (پرانا)یا نامناسب (آپانا) دارند. امواج کیهانی ستارگان ، در زمان تولد و تنفس اولیه فرد بر ساختار شخصیتی وی اثر گذارند.بدین گونه نوزاد در هنگام تولد و اولین دم حیات، تحت اثرات امواج ستاره ای یا ترکیب ستاره / سیاره ای، روحیه و شخصیت خاصی می یابد.

 

·        سنگهای شفابخش

هندیها معتقدند که بسیاری از مشکلات و بیماریهای هر کس را با توجه به سیاره‌ای که تحت تاثیر آن متولد شده، از طریق سنگ‌ها و جواهرات قیمتی و نیمه قیمتی می‌توان از بین برد. زیرا سنگها دارای تشعشعات کیهانی هستند که با افراد در رابطه‌ اند.

نظر دیگر در رابطه با تاثیر این سنگها : هنگامی که شخصی سنگی را با خود حمل می‌کند و اعتقاد پیدا می کند که این سنگ می تواند بیماری او را درمان کند، این فکر مثبت باعث می شود که هر لحظه در ذهن او مسئله درمان تجلی پیدا نموده و این امر تحقق یابد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/٧

 

در مورد تفسیر عدد تقدیری باید بگویم در علم اعداد پارامتر ها و عوامل مختلفی در تفسیر شخصیتی انسان نقش دارند که هر کدام تعیین کننده هستند.

1-تاریخ تولد   2- روز تولد ( شنبه ، یکشنبه،....) 3-ساعت تولد 4- نام و نام خانوادگی شما 5- نامی که شما را با آن صدا می کنند و .....

تمامی اینها با تاثیرات انرژی که دارند می توانند بر روی تفسیر و رفتار شخصیتی تاثیر گذار باشند.

و اما، در  رابطه با تفسیر نام  باید بگویم :

تفسیر  نام  مربوط به تفسیر شخصیتی و ترسیم نقشه زندگی شما  از روی نام شما  می باشد ولی تفسیر عدد تقدیری از  از روی تاریخ تولد شما بدست آمده  است.

پس مقایسه این دو و نتیجه گیری و اظهار نظر کردن در مورد صحت آن ها  کاملا اشتباه است بلکه نتیجه گیری کامل از ترکیب این دو  و عوامل دیگر می باشد.

تفسیر عدد تقدیری ، تفسیر    پایه  شخصیتی نفر به هنگام تولد و بر اساس تاریخ تولد می باشد و تفسیر کامل نیاز مند اطلاعات جامع و دقیق تر می باشد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/٧

 

تو نیکی می کن و در دجله انداز

که ایزد در بیابانت دهد باز

 

یکی از قوانینی که از ازل تا ابد و از زمان تولد تا لحظه مرگ همراه انسان می باشد و در همه حال انسان تحت تاثیر آن قرار می گیرد، کارما می باشد

 

.
قانون کارما، از یک نظام هماهنگ در رابطه با وقایع روزمره که برای همه انسان ها تحت عنوان های خوش شانسی و بدشانسی تعریف شده، صحبت می کند. این قانون سعی دارد کلیه وقایع ماوراء الطبیعه اطراف انسانها را توجیه کند، یا به روایت دیگر به تمامی این وقایع علیت ببخشد
.

همانطور که در قانون سوم نیوتن آمده  :                                                           

"در ازای هر عمل، عکس العملی وجود دارد برابر و در خلاف جهت."،

قانون کارما نیز به گونه ای از این قانون تبعیت می کند.                                                                                  

 

کارما از زبان هندی و از ریشه سانسکریت (هند و ایرانی) آمده است : به معنی عمل٬ کنش٬ کردار٬ یعنی کارِ ما. کارما می تواند بر اساس اراده آزاد انسان، بصورت مثبت یا منفی باشد. بعبارت دیگر هر فرد برای خود یا دیگری چه کار خیری انجام دهد و چه شر٬ نتیجه عمل یا همان کار به فرد باز می گردد.

 

هر کنشی، واکنشی دارد و بدین ترتیب هر عمل در ذات خودش عکس العمل است و هر عکس العمل ، عمل به حساب می آید. کارما در سه سطح : گفتار، پندار و کرداررخ می‌دهد. کارما به معنای «تاوان» است. طبق قانون کارما انسان ها مانند دهقانانی هستند که محصول کِشت خود را درو می کنند و مجموع اعمال، اقوال و افکار هر فرد همواره با او باقی ماندهو خود را به گونه های خیر و شر آشکار خواهد کرد.

 

کارمای اعمال از پیش تعیین شده نیست بلکه بر حسبعملکرد انسان ها به وجود می آید. اعمال انسان به صورت انرژی های مثبت، که اعمال خوب را می سازد و انرژی های منفی که اعمال بد را می سازد، تعریف می شود. بازای هر عملی که انسان انجام دهد، نتیجه عمل به او  بازخواهد گشت. بعبارت دیگر، در صورت انجام اعمال خوب، نتیجه مثبت و در صورت انجام اعمال بد، نتیجه منفی از هستی به انسان بازمی گردد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/٧

 

تقدیر : آنچه که شخص بدان مقرر شده باشد و عبارتی دیگر سلسله وقایعی از پیش تعیین  شده که عامل یا عنصری همیشه فعال قلمداد می شوند.

 

در عدد شناسی اعداد را عناصری انتزاعی میدانند. اعداد وجود عینی ندارند بلکه مفهومی و معنوی هستند.اعداد تاریخ تولد شما نماد اعمال و اندوخته های شما در زندگیتان هستند . اعداد میراث بلا تردید زندگی هستند.

 

در میان تمام اعداد شخصی مهمترین آنها عدد تقدیری است که از محاسبه عددی با روشی خاص از ترکیب روز و ماه و سال تولد شما بدست می آید. . این عدد نشانگر طریقی است که برای خودشناسی باید اتخاذ کنید.

 

عد تقدیری سر سلسله گروهی از اعداد است که هر یک در نمودار شخصیتی شما کاربر خاص خود را دارند.

عدد تقدیری به تبع تاریخ تولد که تغییر ناپذیر است هرگز عوض نمی شود.

نمیتوان برای تغییر این عدد روز و تاریخ تولد را تغییر داد .

روح شما هدف وجودی شمار را می شناسد.

تاریخ تولد حقیقی شمارا همان اعدادی تشکیل می دهند که روح آنها را برای اهداف خود برگزیده است

 

اگر تاریخ تولد خود را نمی دانید نباید از تاریخ تولد عاریتی استفاده کنید.عوض کردن تاریخ تولد و یا پذیرفتن هر تاریخی خود فریبی است .

 

 

 

عدد تقدیری به موضوعات و توانائی های بالقوه اشاره می کند. ما باید قبل از بارور کردن توانائی

 

های بالقوۀ خود ابتدا موضوعات موجود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

 

 

 

عدد تقدیری عبارت است از مقصود روح، ویژگی و جهت رشد فردی هر کسی؛ یعنی راهی که خود برای درخشیدن برگزیده است.

عدد تقدیری نشان می دهد که با استفاده از ارادۀ فردی چگونه قابلیت های بالقوۀ خود را متجلی می کنید.

نباید به زندگی خود و دیگران صرفا بر اساس عدد تقدیری بنگریم.

 

عدد تقدیری فقط به ماکمک می کند تا توانائی های خود و دیگران را بهتر بشناسیم.

 

عدد تقدیری هر شخص از نظر علم ریاضی وجود مخلوطی از انرژی های خاص در مسیر زندگی فرد را مشخص می کند. این مسیر صرفا ما را به جلو راهنمائی نمی کند بلکه می تواند موجب ارتقای ما نیز بشود؛ بدین ترتیب که فرازهای موجود در مسیر زندگی را در دید ما قرار داده و به ما کمک می کند تا بر آن صعود نمائیم.

 

برای دستیابی به هدف زندگی باید به بالا صعود کرد و به نوک قله رسید، اما زمانیکه بالاخره به هدف زندگی رسیدیم، انرژی های موجود در عدد تقدیری با قدرت هرچه تمام تر به شکل مثبت آشکار می گردند. بالا رفتن از کوه ها و صعود به قله ها نیازمند شهامت، اراده و کوشش هدایت شده است و اگر برای صعود آمادگی لازم داشته باشیم با مشکلات کمتری مواجه خواهیم شد.

ما از نوک قله شروع نمی کنیم، بلکه از دامنۀ کوه شروع کرده و همچنان که بالا می رویم دوران بچگی، جوانی و سالمندی را پشت سر گذاشته و در ایام کسب آمادگی، کسب تجربه و تعلیم تجربیات با چالش هائی مواجه می شویم که ما را قادر می سازد که نقاط ضعف خود را شناخته و بر نقاط قوت خود نیز آگاهی یابیم.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/٧

 

روز تولد

با وجودیکه روز تولد برخی از خصیصه های مهم شخصی را توصیف می کند، اما از درجه اهمیت کمی در عوامل هسته مرکزی برخوردار می باشد. روز تولد تاثیر تقویت کننده بر مسیر زندگی (عدد تقدیری) دارد. بعبارتی، می توان گفت که عدد روز تولد بعنوان اصلاح کننده در مسیر زندگی (عدد تقدیری) می باشد. روز تولد اطلاعات بیشتری راجع به فردیت و چگونگی تاثیر شخص بر روی مسائل را تعیین می کند.

خصیصه ها و ویژگی هائی وجود دارد که شخص با خود به این زندگی آورده است که بسیار مهم و حاکم بر زندگی هستند.

روز تولد صرفا ابزار دیگری است جهت خودشناسی. اگرچه که بطور باور نکردنی کمک کننده و درست و دقیق است، اما باید به یاد داشت که سرنوشت و تقدیر و آینده ما همان مسئولیت های ماست. بعبارت دیگر، اعداد نمی توانند تقدیر و سرنوشت ما را تعیین کنند. بلکه فقط می توان با استفاده از اعداد به سرنوشت و تقدیر خود کنترل داشت.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/٧

 

زمانیکه تفسیر مربوط به عدد تقدیری خود را می خوانید و آنرا را با تجربیات خود مقایسه می کنید، بسیاری از موضوعات در مورد زندگی شما و آشنایان روشن می شود. گاهی مطالب صحیح بنظر نمی آیند و ممکن است احساس کنید که همه یا قسمتی از آن صادق نیست.

در تفسیر عدد تقدیری، تمایلات و کوشش های مربوط به هر مسیر زندگی بطور مختصر شرح داده شده است، نه تمام خصوصیات خاص هر شخص در مسیر مشابه.

 

مسئله کلیدی برخورداری از یک دیدگاه وسیع است :

به الگوی کلی بیان شده توجه نمائید تا بدین ترتیب بیشترین سود عاید شما گردد. احتیاجی نیست که اطلاعات را بدون چون و چرا بپذیرید یا بدون مطالعه رد کنید. کسب آگاهی، زمان لازم دارد.

اگر موضوعات نسبت داده شده برای آشنایان با واقعیت تطابق ندارد، درخصوص این موارد در زندگی شان سوال کنید. برای مثال، ممکن است اشخاصی را با عدد تقدیری سراغ داشته باشید که در تفسیر آن از ناامنی صحبت شده باشد، ولی در ظاهر از اعتماد به نفس مناسبی برخوردارند. اگر از آنها بپرسید که موضوع اصلی در زندگی آنها ناامنی است، اگر ناامنی را تجربه کرده باشند، به احتمال زیاد آنرا تصدیق خواهند نمود.

 

       درواقع، عدد تقدیری بیشتر با حقیقت باطنی افراد سروکار دارد تا با ظاهر خارجی.

 

با این حال اگر موارد و مطالب بنظر شما مطابق با حقیقت نباشد، احتمالات زیر را باید در نظر گرفت :

  • ·  ممکن است که مطالب صرفا در مورد شما مصداق نداشته باشد. بالاخره هیچ سیستمی خالی از عیب نیست.

 

  • ·  فقدان تطابق با حقیقت می تواند ناشی از تفسیر آن باشد. برای مثال، اگر به درختی اشاره شود و گفته شود : "آن یک درخت است" یک تفسیر است و اگر گفته شود : "آن یک درخت زیباست" تفسیر متفاوتی خواهد بود.

 

  • ·     ممکن است نکات منفی شما که در حال حاضر برایتان مصداق دارند، را بیان شده

باشد.

 

  • ·     ممکن است نکات مثبت یا شایستگی های شما که تاکنون آشکار نشده است، را بیان شده باشد.

 

  • ·   ممکن است تاریخ تولد شما اشتباه باشد و یا درصورت درستی، به تاریخ میلادی اشتباه تبدیل شده باشد. و یا در موارد بسیار نادر، بخصوص اگر تولد شما درست قبل یا بعد از نیمه شب بوده باشد، شما تاریخ تولد خود را یک روز قبل یا یک روز بعد از تاریخ صحیح در نظر گرفته اید.

 

  • ·    ممکن است تاکنون با موضوع خاصی مواجه شده باشید و یا آن مطلب تاکنون در زندگی شما تظاهر نیافته باشد.

 

  • ·   بعضی اوقات در خصوص موضوعات نهفته در عمق باطنی مقاومت می کنیم یا بطور ناآگاهانه در برابر آنها سرگردان باقی می مانیم.

 

اگر شما در مورد موضوعی، احساس خاصی دارید یا مخالف آن هستید که در مورد شما مصداق دارد، موضوع را با دوستان نزدیک یا اقوامی مطرح کنید که شما را خوب می شناسد. ممکن است از بعضی موارد خاص که هنوز برای شنیدن آنها آمادگی ندارید، اجتناب کنید.

 

 

آنچه در درون مان با آن مواجه نمی شویم

همان چیزی است که بعنوان سرنوشت در خارج با آن مواجه خواهیم شد.

 

اطلاعاتی که در عدد تقدیری بیان می شوند، می توانند سبب صرفه جوئی در وقت شده و از مواجهه شما با دروس مشکل، پیشگیری نمایند. همچنین به شما یادآوری می کند که در سفر زندگی تنها نیستید و به اندازه کافی عاقل هستید که فکر خود را برای اکتشافات و اطلاعات جدید باز نگه دارید.

اگر اطلاعات ارائه شده با واقعیت تطبیق ندارند، از خودتان سوال کنید که حتی اگر این اطلاعات در مورد من صادق نباشد، ولی اگر این چنین بود و اگر واقعا این مسیر زندگی من بود، چطور این اطلاعات می توانست در زندگی من اثر گذارد؟ سپس مطالب را کنار بگذارید و بــعـــدا بسراغش بیائید. ممکن است در دومین یا سومین مطالعه مفهوم بیشتری برای شما داشته باشد؛ چرا که به مرور زمان بخش های قدیمی تری از خود را کشف می کنید که در بچگی آنها را کنار گذاشته اید.

با پذیرش و یکپارچه سازی مجدد انگیزه ها و لیاقت هایتان که سابقا کنار گذاشته شده بودید، انرژی دربند را آزاد می سازید و به قدرت جدید و خلاقیت دسترسی می یابید.

وسائل کسب بصیرت به شما کمک می کنند تا در مجموع خود را آنچنان که هستید، قبول داشته باشید. اگرچه ممکن است اطلاعات فراوانی در مورد خود کشف کنید، ولی ممکن است روان شما به تعداد کمی از آنها اجازه ظهور دهد تا نتیجه بهتری کسب گردد. این یک سازوکار مفید است که از ایجاد بار اضافی در ذهن جلوگیری می کند. ممکن است در هر نوبت مراجعه به موارد ذکر شده در تفسیر عدد تقدیری تان موضوع جدیدی را کشف کنید. موقعیت های زندگی، مشکلات موجود در ارتباطات و چالش ها همانند آینه ای عمل می کنند که دیگر دروغ نمی گویند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/٧

 

صورت فلکی شیر یا (اسد) نام یکی از صورت‌های فلکی منطقةالبروجی است.

 

نام لاتین این صورت فلکی Leo است. دوهزارسال‌پیش صورت فلکی ماه مرداد بوده است. این صورت فلکی در فصل بهار در نیمکره شمالی ودر پاییز در نیمکره جنوبی قابل مشاهده‌است. نقش آسمانی شیر (به عربی: اسد) جزو صور معدودی است که به نام خود شباهت زیادی دارند.

«اسد» در زمان مصر باستان هم از تقدس ویژه‌ای برخوردار بوده‌است. این تقدس به طغیان سالانهٔ نیل و قرار گرفتن خورشید در صورت فلکی اسد مربوط می‌شده، چه این طغیان برای باروری زمین اهمیت حیاتی داشته‌است.اسطورهٔ این صورت فلکی زیبا و درخشان به رنج اول هرکول- قهرمان افسانه‌ای یونان- مرتبط می‌شود. هرکول در ماموریت اول خود موظف بود شیری را که در روستای نِمیا (Nemea) موجب آزار و اذیت اهالی شده بود و به شیر نِمیا هم معروف بود، از بین ببرد.در عین حال کاری که هرکول انجام داد به وسیله «گیل گمش» خدای خورشید انجام گرفته بود، برخی می‌گویند که ارتباط این صور فلکی با خدای خورشید حاصل انطباق این صورت فلکی درمنطقه البروج بابلی با انقلاب تابستانی است. صورت فلکی اسد در تاریخ مصر، جایگاه طلوع خورشید پس از آفرینش آن (در نزدیکی ذنب الاسد) می‌باشد و از این رو به آن خانه خورشید نیز می‌گویند.

 

 

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/٤