برگه  شماره 3 در برگه های تاروت کبیر Major Arcana ملکه نام دارد . ملکهنماینده اصول مادرانه، بازپروی و رشد است. او همه چیز را به نظم در اورده است و سمبل ونوس و نماد جهان مادی است. گلهای سرخ روی لباسش ودرخت سرو و گیاه گندم از جمله مراجع نشاگر ونوس است.

 او نیروی زندگیست که به تمام جهان حیات بخشیده است. او سمبل الهه مادر زمین  است. بر سرش تاجی با دوازده دندانه قرار میگیرد که نشانه ای از دوازد برج منطقه البروج است. از این جهت به او ملکه تاج ستاره ای the star-crowned empress هم می گویند.

 

 

ارتباطش با ستاره صبح یا  ونوس علاوه بر دلالت جاذبه های شهوانی و جنسی نشانگر  ارتباطش با ثمر دهی و جمع آوری محصول نیز میباشد. در بسیاری از صورتهای نمایشی ملکه، او را بصورت باردار نشان میدهند.در دست چپ عصای سلطنتی در دست دارد و در دست راستش سپری را گرفته که بر روی ان عقابی سرخ رنگ منقوش است. در تاروت مارسی  Tarot de Marseille تحت عنوان  L’Imperatrice  و با گیسوانی طلایی نشان داده شده که از زیر تاج شاهانه اش نمایان شده اند.در این حالت وی بسوی چپ می نگرد. 

 

 

نمادهایی که معمولاً در کنار ملکه دیده می شوند عبارتند:

1ـ سپر Shield

2ـ عقاب The eagle

3ـ گندم  Wheat

4ـ آبشار  Waterfall

 

نماد ملکه را با  نماد راز سوم عرفان کابالایی مطابقت داده اند که در آن  زنی  بصورت مادر کیهانی نشان داده شده که  نماینده  شماره لوگوس سوم و حاکم  تمامی زوایای حیات است. زن لباسی از آفتاب پوشیده  و یا افتاب در پشت او قرار گرفته ودر زیر پایش هلال ماه قرار گرفته است. در اطراف سرش دوازده ستاره حالت تاج مانندی را برایش ساخته اند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۱٩

 

عدد یک نشان دهنده خصوصیات دختران و عدد دو نشان دهنده خصوصیات پسران .......۱)اساسا به سکوت علاقه دارند.
2)اساسا به گفتگو علاقه دارند .
۱)در روز به طور متوسط ۲۶۰۰۰ کلمه حرف می زنند.
۲)در روز به طور متوسط ۴۰۰۰ کلمه حرف می زنند.
۱) با گفتگو مشکل خود را حل می کنند.
۲) با سکوت مشکل خود را حل می کنند.
۱)اساسا شنوندگان بسیار خوبی اند۲) اساسا شنوندگان خوبی نیستند.
۱) به تشریفات توجه دارند.
۲) تشریفاتی نیستند.
۱) بسیار جزیی نگر هستند.
۲) اصولا کلی نگر هستند.
۱) رابطه گرا و مسیر گرا هستند
۲) هدف گرا و افق نگر هستند.
۱) از راه گوش عاشق می شوند
۲) از راه چشم عاشق می شوند.
۱) در گذشته سیر می کند
۲) در آینده سیر می کند
۱) در جوانی مهربان و در پیری خودخواه
۲) در جوانی خودخواه و در پیری مهربان.
۱) به بود و نبود توجه خاصی دارند
۲) به بایدها و نبایدها توجه خاصی دارند.
۱) وقتی عاشق می شوند یک سوم انرژی تمرکز آن ها افت پیدا می کند
۲) وقتی عاشق می شوند انرژی و تمرکز آنها ۹/۱ برابر افزایش می یابد.
۱) در زمان شکست عاطفی افسرده می شوند ( تاثیر منفی برای دختران جامعه )
۲) در زمان شکست عاطفی آرام و ساکت می شوند.
۱) به احساسات خود توجه دارند
۲) به احتیاجات خود توجه دارند.
۱) خانمها در جوانی و در پیری عشق اول است، دوم سلامتی و سوم پول
۲) آقایان در جوانی ابتدا عشق، دوم پول و سوم سلامتی مهم است اما در پیری ابتدا سلامتی، پول ودر آخر عشق مهم است.
۱) عشق تمام زندگی یک دختر را در بر می گیرد ( به خاطر همین هست که یک دختر از شکست عاطفی ضربه بدی می خوره )
۲) عشق قسمتی از زندگی آقایان را در بر می گیرد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۱۳

 

عدد یک نشان دهنده خصوصیات دختران و عدد دو نشان دهنده خصوصیات پسران .......۱)اساسا به سکوت علاقه دارند.
2)اساسا به گفتگو علاقه دارند .
۱)در روز به طور متوسط ۲۶۰۰۰ کلمه حرف می زنند.
۲)در روز به طور متوسط ۴۰۰۰ کلمه حرف می زنند.
۱) با گفتگو مشکل خود را حل می کنند.
۲) با سکوت مشکل خود را حل می کنند.
۱)اساسا شنوندگان بسیار خوبی اند۲) اساسا شنوندگان خوبی نیستند.
۱) به تشریفات توجه دارند.
۲) تشریفاتی نیستند.
۱) بسیار جزیی نگر هستند.
۲) اصولا کلی نگر هستند.
۱) رابطه گرا و مسیر گرا هستند
۲) هدف گرا و افق نگر هستند.
۱) از راه گوش عاشق می شوند
۲) از راه چشم عاشق می شوند.
۱) در گذشته سیر می کند
۲) در آینده سیر می کند
۱) در جوانی مهربان و در پیری خودخواه
۲) در جوانی خودخواه و در پیری مهربان.
۱) به بود و نبود توجه خاصی دارند
۲) به بایدها و نبایدها توجه خاصی دارند.
۱) وقتی عاشق می شوند یک سوم انرژی تمرکز آن ها افت پیدا می کند
۲) وقتی عاشق می شوند انرژی و تمرکز آنها ۹/۱ برابر افزایش می یابد.
۱) در زمان شکست عاطفی افسرده می شوند ( تاثیر منفی برای دختران جامعه )
۲) در زمان شکست عاطفی آرام و ساکت می شوند.
۱) به احساسات خود توجه دارند
۲) به احتیاجات خود توجه دارند.
۱) خانمها در جوانی و در پیری عشق اول است، دوم سلامتی و سوم پول
۲) آقایان در جوانی ابتدا عشق، دوم پول و سوم سلامتی مهم است اما در پیری ابتدا سلامتی، پول ودر آخر عشق مهم است.
۱) عشق تمام زندگی یک دختر را در بر می گیرد ( به خاطر همین هست که یک دختر از شکست عاطفی ضربه بدی می خوره )
۲) عشق قسمتی از زندگی آقایان را در بر می گیرد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۱۳

 

عدد یک نشان دهنده خصوصیات دختران و عدد دو نشان دهنده خصوصیات پسران۱........)اساسا به سکوت علاقه دارند.
2)اساسا به گفتگو علاقه دارند .
۱)در روز به طور متوسط ۲۶۰۰۰ کلمه حرف می زنند.
۲)در روز به طور متوسط ۴۰۰۰ کلمه حرف می زنند.
۱) با گفتگو مشکل خود را حل می کنند.
۲) با سکوت مشکل خود را حل می کنند.
۱)اساسا شنوندگان بسیار خوبی اند۲) اساسا شنوندگان خوبی نیستند.
۱) به تشریفات توجه دارند.
۲) تشریفاتی نیستند.
۱) بسیار جزیی نگر هستند.
۲) اصولا کلی نگر هستند.
۱) رابطه گرا و مسیر گرا هستند
۲) هدف گرا و افق نگر هستند.
۱) از راه گوش عاشق می شوند
۲) از راه چشم عاشق می شوند.
۱) در گذشته سیر می کند
۲) در آینده سیر می کند
۱) در جوانی مهربان و در پیری خودخواه
۲) در جوانی خودخواه و در پیری مهربان.
۱) به بود و نبود توجه خاصی دارند
۲) به بایدها و نبایدها توجه خاصی دارند.
۱) وقتی عاشق می شوند یک سوم انرژی تمرکز آن ها افت پیدا می کند
۲) وقتی عاشق می شوند انرژی و تمرکز آنها ۹/۱ برابر افزایش می یابد.
۱) در زمان شکست عاطفی افسرده می شوند ( تاثیر منفی برای دختران جامعه )
۲) در زمان شکست عاطفی آرام و ساکت می شوند.
۱) به احساسات خود توجه دارند
۲) به احتیاجات خود توجه دارند.
۱) خانمها در جوانی و در پیری عشق اول است، دوم سلامتی و سوم پول
۲) آقایان در جوانی ابتدا عشق، دوم پول و سوم سلامتی مهم است اما در پیری ابتدا سلامتی، پول ودر آخر عشق مهم است.
۱) عشق تمام زندگی یک دختر را در بر می گیرد ( به خاطر همین هست که یک دختر از شکست عاطفی ضربه بدی می خوره )
۲) عشق قسمتی از زندگی آقایان را در بر می گیرد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۱۳