هر طالع در ماه چند روز قمر در عقرب می باشد و در این روزها سفر نباید کرد ویا عقد وازدواج نکردو...مگر در امر بغض و آوارگی  و نوشتن طلسمات برای آن شخص که اگر قمر در عقرب باشد  به طور دایم باقی می ماند مگر آنکه باطل شود.

قمر در عقرب هم در کار نقصان می دهدو عامل را ضرورت است یاد کردن آن و باید که در این زمان ها هیچ کار را آغاز ننماید اما اگر در میان عمل افتد ایراد ندارد.

در تمام سال 24 روز نحس اکبرند....و باید درآن تاریخهای نحس کاری شروع ننماید تا که عمل نتیجه مطلوب دهد:

محرم: 11و14

صفر: 1و3

ربیع الاول: 10و20

ربیع الثانی: 1و18

جمادی الاول: 2و11

جمادی الثانی: 2و4

رجب: 13و15

شعبان:3و4

رمضان: 9و20

شوال: 6و7

ذیقعده: 3و5

ذیحجه: 2و7

ونیز این تاریخ هارا نحس اکبر می گویند:

محرم: 11و12و14

صفر: 10و12و20

ربیع الاول: 10و4و20

ربیع الثانی: 1و11و28

جمادی الاول: 10و11و28

جمادی الثانی: 1و11و12

رجب: 11و12و13

شعبان:14و20و26

رمضان: 2و20و24

شوال:2و 6و8

ذیقعده: 6و8و10

ذیحجه: 8و20و28

 قاعده دیگر در شناختن تاریخ های نحس:

هرشخص باید طالع موافق اسم خود را یافته و در این تاریخ ها پرهیز از کار نماید: 

حمل

6و11و20و29و2

ثور

4و9و24و25و28

جوزا

4و13و17و28و30

سرطان

8و13و18و2و28

اسد

9و13و16و21و25

سنبله

16و17و12

میزان

22و23و28

عقرب

4و9و13و15و24و28

قوس

4و9و13

جدی

17و22و24و25

دلو

12و17و23و2

حوت

24و29و13

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧

 

برج های نر و ماده:

همه برج های گرم نراست و همه برج های سرد ماده. و ستاره بر طبع برج شود هرکجا باشد، تا گاه کوکبی یابی نر و بر مادگی دلالت کند از جهت بودنش در برج ماده(یعنی ستاره از نظر نر و ماده بودن تابع برج است). از نظر هندوان همه برج های نر نحس اند و همه مادگان سعد.

روزی و شبی:

برج های نر همه روزی اند و مادگان همه شبی. و ستارگان روزی ببرج روزی قوی باشند و شبی اندر برج شبی قوی گردد.

برج های اندام بریده:

حمل و ثور و اسد وحوت اندام بریده اند.

برج های راست ایستاده:

حمل و میزان وقوس منتصب اند بر پای.

 

برج های مردم و جز مردم:

آن برج ها که صورت مردم است یکی جوزا ودوم سنبله و میزان و نیمه نخستین از قوس و دلو.

و اما برج های چهار پای حمل و ثور و اسد و نیمه پسین از قوسند.

 

آوازدهنده و بی آواز:

جوزا و سنبله و میزان بلند آوازند. وحمل و ثور و اسد نیم آوازند. جدی و دلو سست آوازند. و سرطان وعقرب و حوت بی آوازند. و این آنگاه به کارآید که ستاره سخنگوی اندر این برج ها باشد.

 

برج های تاریک و با انده:

اسد و عقرب و جدی اند. و به هر یکی از میزان و سنبله اندک مایه از تاریکی هست.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧

 

شناخت شخصیت کاری فرد با حروف ابجد(مربعات بروج):

برج های دوازده‌گانه(زودیاک) را غیر از گروه‌های سه‌تایی (مثلث‌های) عنصری که شامل مثلث آتشی (ناری)، هوایی (بادی)، خاکی، و آبی می‌شدند، به گروه‌هایی چهارتایی نیز تقسیم‌بندی می‌کنند که بر مبنای سبک عملکرد آن علائم در رابطه با محیط و اطرافیان و مسائل زندگی است. در این روش علامت‌ها یا همان برج‌ها به سه دستهء کلی چهارتایی (مربعات) تقسیم می‌شوند:

مجریه(کاردینال‌ها)، مقننه(ثابت‌ها)و قضاییه(مشاوران یا متغییران).

مربع مجریه (Cardinals):

که شامل برج‌های حَمَل، سرطان، میزان، و جَدیْ است.این گروه دست به کارند و قدرت اجرایی بالایی دارند. راهنمایی‌کننده و دلالت‌گرند، با وجدان کاری و مسئولیت‌پذیرند، آغازگرند (همگی آغازگر فصل مربوط به خود هستند)، هوش و حافظهء عالی داشته و کاری می خواهند که نیازمند دقت و یادگیری باشد.با ”والد“ قوی

  مربع مقننه (Fixed):

 که شامل برج‌های ثور، اسد، عقرب، و دلْو است.این گروه آهسته و پیوسته روش‌اند و توان قانون‌گذاری و قدرت زیادی دارند.فکردهنده و تشکیلاتی، براساس منطق و دلیل عمل می‌کنند، با قدرت درک فوق‌العاده و عموماً زیر بار نرو! با نظم انضباط، لجاجت و پافشاری و حتی خودسری. بدون تغییر ادامه می‌دهند تا به نتیجه برسند (همگی برج میانی فصل خود هستند).با ”بالغ“ قوی

  مربع قضاییه (Mutables):

که شامل برج‌های جوزا، سنبله، قوس و حوت است.این گروه همیشه در حال تغییرند (همگی برج پایانی فصل خود بوده و در حال تغییر به فصل بعدی‌اند) و با انعطاف‌پذیری بالایی و قدرت مشاوره و داوری بالا.با روابط عمومی خوب و دوستان کافی، بهترین ”دوست“ها هستند. اینها باید با مردم در ارتباط باشند وگرنه افسرده می‌شوند. خوب مشاوره می‌دهند. با سازگاری و تأثیرپذیری بالا.با ”کودک“ قوی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧

 

برجی که نشستگاه ستاره بود. مانند نشستگاه و جایگاه عزت ملوک. و اندر این برج ها نامدار و بلند گردند. و اندر این برج ها درجات است که شرف بدان منسوب است. هبوط ستاره اندر آن برج بود که برابر شرف اوست. با همان درجه شرف. و به هبوط اندر ستاره تباهی بود و فو ماندگی.

 شرف ستارگان

زحل

مشتری

مریخ

میزان

کا

سرطان

یه

جدی

کح

شمس

زهره

عطارد

حمل

یط

حوت

کز

سنبله

یه

قمر

راس

ذنب

ثور

ج

جوزا

ج

قوس

ج

 

وبال ستارگان:

هر برجی که برابر خانه ستاره بود وبالش بود.

سرطان-وبال زحل-اسد

جوزا-وبال مشتری-سنبله

ثور-وبال مریخ-میزان

حمل-وبال زهره -عقرب

حوت-وبال عطارد-قوس

دلو-وبال شمس... وبال قمر -جدی

هر برجی که برابر خانه ستاره بود وبالش بود.

فصل سوم بهرهای ستارگان اندر بروج

خانه های ستارگان:

ستارگان را به رفتن دو حال است. یکی رجوع و دیگر استقامت، هر یکی را خانه ای داده شده در نیمه آفتاب و خانه دیگر اندر نیمه ماه. و هر کوکبی را یکی از دو خانه او موافق تر است. و گویند که اندر او شادمانه بود از بهر هم طبعی یا ساختگی به نری و مادگی. اما شمس و قمر را جز یکی خانه نیست. ولی دیگر ستارگان چون دو خانه دارند؛ سنبله مر عطارد را موافق تر است از جوزا. ثور مر زهره را و حمل مر مریخ را. وقوس مشتری را و دلو زحل را.

 

خانه های ستارگان

سرطان-خانه قمر...خانه شمس-اسد

جوزا-هردو خانه عطارد-سنبله

ثور-هردو خانه زهره-میزان

حمل-هردو خانه مریخ-عقرب

حوت-هردو خانه مشتری-قوس

دلو-هردو خانه زحل-جدی

 دلالت ستارگان بر پیشه ها

زحل-بناها و بقعات وکشاورزی و آباد کردن زمین و چشمه و آب و تقسیمش. و کرا های تر و پیراستن و تقدیر کردن چیزها و میراثها و گور کندن و فروختن چیزها(مصنوعات)از آهن و سرب واستخوان و موی و نخاسی بندگان سیاه. و از علم ها آنچه به بدی رساند و از عمل آنچه شر بود و قهر و غضب کردن و بستن و بندکردن و شکنجه.

مشتری-علم های پاک و ولایت های خوب و عبادت و نیکویی کردن و خواب گزاردن و زرگری و فروختن زرو سیم شکسته و لباس سفید ومیوه و انگورو نیشکر.

مریخ-ولایت شرط و فروختن سلاح و کردنش. آهنگری و ستوربانی و شبانی و گوسفند کشتن و سلاخی و بیطاری و جراحت ها و ختنه کردن کودکان و دارو کردن و سگ داری و یوز داری و فروختن هر ددو خوک و گرگ و مس و داس و فقاع و آبگینه و صندوق و کاسه های چوبین. و دزدی و مکابره و نقب زدن و راه زدن و حرام حلال داشتن و نبش قبر وبرهنه کردن مردگان و زندان بانی و عذاب و کشتن.

آفتاب-داد و ستد و دیبا فروختن.

زهره-کارهای پاکیزی و شگفت و دوستی بازارها و تجارت در آن . و پیمودن به ترازو  و ارش و پیمانه. و صورتها و زرگری ودرزی و عطاری و فروختن مروارید. پیرایه زر وسیم و ماهی و جامه سپید و سبز و کردن تاج ها و افسرها و اوستادی به سرود و لحن ها و طنبور و بربط زدن و لعب ها و قمار.

عطارد-بازرگانی ها و انبازی و قسمت ها و مساحت ها و شمار و نجوم و هرچیزی که بدو پیشی دانند. هندسه چیزها و علوم آسمانی و زمینی و فلسفه و مناظره و شعر و بلاغت و قلمکاری و دستکاری و چرب دستی و حریصی به تمامی اندر هر کاری. فروختن بردگان و پوست و کراس و هرچه نگار کرده است از درم و دینار و پشیز.

قمر-گشتن اندر کار خبر ها و رسولیها و وکیلی و شمارها و دین و فقه و علوم علوی. و جهد کردن و استادی در هر چیزی و طب و هندسه. و تقدیر کردن آب و زمین و ستردن موی و فرختن طعام و انگشتری سیم و کنیزکان دوشیزه. ونیز دلیل است بر جادوان و گریختگان.

دلالت ستارگان بر گدازنده و گوهر

زحل-سرب

مشتری-ارزیر و قلع و روی و برنج والماس و هرپیرایه که مردان را بود.

مریخ-آهن و مس

آفتاب-انواع یاقوت و بیجاده و سنگ های قیمتی و کمرهای باحیلت.

زهره-مروارید و زبرجد و جزع و پیرایه زنان به گوهر گرفته و فرش ها و جامهای زروسیم و مس وارزیر و آهنی.

عطارد-فیروزه و برنج و آنچ بروی کتابت کنند . یا شمار کرده چون دینار و درم و پشیز ومرجان و بسد.

قمر-مروارید و بلور و مهره های سیم و زر و درم و دست افرنج ها و انگشتریها و جامه ها

 

 

 دلالت ستارگان  بر گروهان مردمان و پیشه وران

زحل-خداوندان ضیاع و قهرمانان و عابدان و خویشتن به عذاب داران و بردگان به رنج و سفلگان و گرانان و گدایان و خصیان و دزدان ومردگان و مرده کشان و آنکه اورا به نیکی یاد نکنند و جادوان و دیوان و غولان.

مشتری-ملکان و وزیران و بزرگان و قاضیان و دانشمندان و زاهدان و بازرگانان و توانگران و آنکه از وی شکر کنند و اورا بستایند.

مریخ-سرهنگان و سپاهیان و سواران و جنگاوران و عاصیان و از جماعت بیرون شدگان.

آفتاب-ملکان و بزرگان و رئیسان و سرهنگان و خداوندان تدبیرهای بزرگ و قاضیان و حکیمان و جماعت های مردمان.

زهره-شریفان و توانگران و زنان ملوک و روسپیان و روسپی بارگان و روسپی زادگان.

عطارد-بازرگانان و دبیران و صاحبدیوانان و صاحبخراجان و بندگان و کشتی گیران.

قمر-ملکان و شریفان و کدبانویان و توانگران یاد کرده به شهرها و آبستنان.

 

 

دلالت ستارگان  بر علت ها و بیماری ها

زحل-بیماری و بلا و مسکنت و مرگ و علت ها اندر جایهای پوشیده و نقرس اندر دست و پا

مشتری--

مریخ-بیماری های مزمن و تب و هلاک شدن آبستن بر زادن و هلاک شدن بچه به افتادن و بریدن زهدان

آفتاب-گرمی

زهره--

عطارد--

قمر-بیماری بسیار و مختلف

  

دوستی و دشمنی ستارگان چگونه است؟

منجمان اندراین باب اختلاف بسیار دارند. برخی به طبع و اثر ستاره اهمیت دهند. عده ای آتشی را دشمن آبی می دانند و هوائی را دشمن خاکی. وعده ای نیز دوستی و دشمنی را از نهاد خانه ها و شرف هایشان بر گیرند. اگر نگرستن ایشان از دشمنانگی بود خداوند ایشان هم دشمن بوند. هر ستاره ای که خانه او دوازدهم خانه دیگر است دشمن اوست.  البته منجمان سرزمین های ما دوستی و دشمنی ستارگان کمتر به کار می برند. لیکن هندوان به این مساله اهمیت زیادی می دهند.

 

 دوستی و دشمنی ستارگان از نظر هندیان

-ستاره - دوستان ایشان-دشمنانشان-میانجیان

زحل-زهره و عطارد-مرخ و شمس و قمر-مشتری

مشتری-مریخ و شمس و قمر-زهره و عطارد-زحل

مریخ-مشتری وشمس وقمر-عطارد-زحل و زهره

آفتاب-مشتری و مریخ و قمر-زحل و زهره-عطارد

زهره-زحل و عطارد-شمس وقمر-مشتری و مریخ

عطارد-شمس و زهره-قمر-زحل و مشتری و مریخ

قمر-شمس و عطارد-هیچ ستاره او را دشمن نیست-زحل و مشتری و مریخ و زهره

 

 

 


 دلالت ستارگان بر احوال ها و کردار ها

زحل-غریبی دور و دراز و درویشی سخت و توانگری با بخیلی هم بر خویشتن و هم بر کسان. عسری و بستگی ککار و شدت ها و متحیری و تنهایی جستن و مردمان را بنده کردن  به ستم و بر چیزها. و اندوههای کهن و غش و حیلت به کار داشتن و گریستن و یتیمی و نوحه کردن( با یتیمان توجه کردن)

مشتری-یاری دادن مردمان و میان ایشان صلح وصلاح جستن و صدقه به ایشان پراکندن و شادی پیدا کردن بر هر که نزدیک اوست. دین سخت داشتن و امر معروف کردن وز منکر دست باز داشتن و راستی خواب وبسیاری نکاح و خنده ومزاح و زفان فصیح و حریص بر مال و مستغل و حلیمی و گاه گاه از پس گرانی سبکباری کردن و خویشتن به خطر افکندن.

مریخ-غریبی وسفرهاو خصومت وجنگ و گریختن و کارهای بد و نیکی کمتر و تباه کردن چیزهای نیک و دروغ و غمازی و سوگند دروغ و آرزومندی به نکاح فاحش زشت و حریصی بر زنا و کشتن وغضب و فتنه توختن وحیلت کردن. به حاضر جوابی و آرزومندی و فتنه انگیختن و گریختگان و هرچه ناگاه آید و بد همسایگی و تنهایی گزیدن و کینه وری و حیلت

آفتاب-حریصی بر بازخدائی و ریاست به دست کردن و رغبت به گرد کردن خواسته و سخن گویی و از آن جهان تیمار داشتن و قدرت جستن بر بدان و عاصیان. بدی کند و نیکی کند. برآرد و فرود آرد. قهر کند آن را که نزدیک اوست تا او را به بدبختی آرد و به زندان افکند و بدی بدان کند. و نیک بخت کند آن را که از او دور بود. واگر آفتاب به شرف خویش باشد دلیل آن ملکان بود که هستند و اگر به هبوطش باشد بر آنکه ملک او بشده است.

زهره-کاهلی وخنده و فسوس کردن وپای کوفتن و می و انگبین دوست داشتن و آرزو کردنش. و شطرنج و نرد باختن. و بسیار سوگند خوردن. و دروغ بی فسادی. و شادی بر هر چیزی. مردان جستن وخویشتن ماده کردن. بسیار جماع گوناگون پیش وپس. سودن. شیرینی سخن. زینت و عطر و پیرایه زر وسیم و لباس نیکو دوست داشتن.

عطارد-آموختن ادب ها ودانش های ایزدی. وحی. منطق. شیرین سخن گفتن. زبان آور. فصیح. زود جواب. خوش آواز. یاد دارنده اخبار. سخت و ناخوش اندر خشم. تباه کننده خواسته با بسیار اندوه و مصیبت از دشمنان وترسان از ایشان. سبک خدمت و سبک کار. حریص بر بسیار گرد آوردن و خریدن غلام و کنیز. انگشت نمای به هر کاری. سعایت. دزدی. دروغ و تزویر کردن نامه ها و کتاب ها.

قمر-دروغ و نمامی. عنایت داشتن به صلاح تن و سعادت اندر معیشت. فراخی اندر طعام خوردن و دادن. اندکی نکاح و بسیار زناشوئی کردن. وز سبکی بدان جایگاه که هر کاری را شاید. خوش منشی.

 

ستاره-سال های عمر-نسب ها و سبب ها-چهره و صورت

زحل-پیری-پدران و نیاکان و برادران مهتر و بندگان-زشت دیدار و دراز خشکانج؟ و ترشروی و بزرگ سر و پیوسته ابرو و خرد چشم و فراخ دهان وسطبر لب و زیر نگر و بسیار موی و سیاه موی و لونش به سیاهی گراید و کوتاه گردن وسطبر کف . کوتاه انگشت. پیچیده ساق. بزرگ پایشنه . فراخ گام.

مشتری-کهولت-فرزندان و فرزند فرزندان-خوب تن . گرد روی. سطبر بینی. بیرون خزیده رخ. بزرگ چشم واندر آن میگونگی . سبک روح پهنا ریش. جعد موی گرایش به سرخی.

مریخ-جوانی-برادران میانه-دراز بالا. بزرگ سر. خرد چشمو گوش و پیشانی.تیز نگر.گربه چشم.خوب بینی.لب کم گوشت. موی کشیده اندکی گرایش به سرخی.دراز انگشت.فراخ گام.

آفتاب-میانه عمر-پدران وبرادران میانه ومولایان-بزرگ سر. گوشتاور. سپید که به زردی زند.کشیده موی. اندر سپیدی چشمش زردی. آوازش گرفته. شکمش فراخ . با غبغبه.

زهره-برنائی و رسیدن-زنان و مادران و خواهران خرد و مادر فرزندان و فرزند خنثی-خوب چهره. گرد روی. سرخ و سپید. گوشتناک.بسیار غبغبه. سطبر رخ. خوب چشم.سیاهیشان بیشتر از سپیدی. خرد دندان. نمکین. گردن نه سخت دراز. میانه بالا. کوتاه انگشت. سطبر دوساق.

عطارد-کودکی-برادران کهین-خوب قامت. گندم گون. به سبزی همی زند. نمکین.تنگ پیشانی.سطبر گوش.خوب بینی. پیوسته ابرو. فراخ دهان. خرد دندان. سبک ریش.باریک موی و کشیده. خوب نگرش. دراز پایشنه.

قمر-طفلی و آخر پیری-مادران و خالگان  و خواهران بزرگ-خوب و سپید. لونش صافی و روشن. تندرست. گرد روی. تمام ریش. پیوسته ابرو. دندان ها جدا گانه. اندر سرش کژی. راست گیسو. خوب موی.

 

شکل و...ستارگان

ستاره-شکل-جنس-بو وطعم-رنگ-گدازنده وگوهر-دلالت مطلق

زحل-کوتاه و خشک و سخت وسنگین-کوه های خشک-ناخوشی وسکوکی وگندگی وترشی مکروه-سیاه و سربی و سیاه متمایل به زردی-سرب-سرد ترین و سخت ترین و گنده ترین و پلیدترین چیزها

مشتری-معتدل و ستبر وقوام و ساده-زمینهای نرم-شیرینی وترشی وخوشی-گردناک و سپیدآمیخته به زردی و تابندگی-ارزیر وقلع و روی و برنج و الماس -میانه ترین و معتدل ترین و خوبترین و خوشترین

مریخ-دراز وخشک و درشت-زمینهای ویران و سنگریزه-تلخی-سرخی تاریک-آهن ومس-گرم ترین و درشت ترین وتیزترین وسرخترین

آفتاب-گرد و متخلخل و تهی و گداخته-کوههای با معدن-تیزی-روشنایی وزردی و سرخ فامی-یاقوت و بیجاده و سنگهای قیمتی-نبیلترین و نیک ترین و شریفترین و مشهورترین وکریمترین

زهره-چهار گوش و رنگین ونرم-زمین های تر-چربی وخوشمزگی-سپیدی پاک و گندم گونی وسبزی-مروارید و زبرجد وجزع -پاکیزه ترین وبانعمت ترین و بامزه ترین وخوشترین ونرم ترین و شیرین ترین

عطارد-مرکب -ریگ ها-دوطعم مرکب-آمیخته ومرکب-فیروزه و برنج و مرجان وبسد-میانه و مرکب و مشترک

قمر-سطبر وتر و کثیف وسبک-انواع دشت وزمین-شوری و ترشی اندک وبیمزگی-کبود و سپیدی ناخالص و روشنایی کم-مروارید وبلور و انگشترها-سپیدترین وکثیف ترین وسبک ترین وتر ترین

 

طبع و... ستارگان:

 

ستاره-طبع-سعدونحس-نروماده-روزوشب-روزهفته-اقلیم-حالها

زحل-سردوخشک-نحس بزرگ-نر-روز-شنبه-اول-خواب

مشتری-گرم وتر-سعد بزرگ-نر-روز-پنجشنبه-دوم-پوشش

مریخ-نحس خرد-نحس خرد-نر-شب -سه شنبه-سوم-کردار

آفتاب-گرم وخشک-نزدیک نحس، ازدور سعد -نر-روز-یکشنبه-چهارم-خوردن

زهره-سرد وتر-سعدخرد-ماده-شب-جمعه-پنجم-جماع

عطارد-سردوخشک-ذاتاً سعد -نر-شب وروز-چهارشنبه-ششم-سخن

قمر-سرد وتر-وابسته -ماده-شب-دوشنبه-هفتم-آب خوردن

 

 

دلالت ستارگان  بر خوها و روش ها

زحل (کیوان)-ترسنده، نکوهنده، با اندیشه، بددل، بخیل، به کینه وری بامکر، خویشتن واهم کشیده، بزرگ منش، با وسوسه، راستگوی، راست دوستی، آهسته، مجرب، ژرف نگر، رازدار، کس نداند به دل چه دارد و نخواهدآگهی خلق بر فعل خویش، نخواهد که کسیرا نیکی بود، خشم نگیرد و چون گیرد خویشتن را نگه نتواند داشتن، خویشتن نگر، ستیهنده، بدفعل بر خویشتن، و چون بر مخالفت ها دلالت کند چون هم برتری و هم بر خشکی هم بر خرد دلیل است و هم بر جاهلی و لیکن جاهلیش را کسی نداند.

مشتری-نیکخو، الهام داده با خرد، بردبار، بزرگ همت، پارسا، پرهیزگار، داد ده، راستگوی، دانا، سخی، آزاددل، راست دوستی، فخر کننده، دوستدار ریاست، وفادار، با امانت، ریاست گزار، بدی را دشمن دار، بر شهرها و عمارت کردن و بناهای فاخر برآوردن حریص، متحمل، پرهیزکار

مریخ-آشفتگی رای ، جاهلی، متهوری،بدی، سبکی، ناپاکی، دلیری، لجوجی، سفاهت کننده، امانت مردمان خورنده، بریک حال ناایستادن، بدزفانی، نا اندیشیدن، جفاکردن، بی شرمی، بی پرهیزی، زودخشمی وزودپشیمانی، فریفتن، امانت مردمان سبک داشتن، نشاط و مزاح، تیزی، قوت، دوستی پیدا کردن، خوشروئی

آفتاب (شمس)-خرد، معرفت، بزرگواری، کبر، پاکیزگی، حرص بر شهرت و معروف شدن و قوه و غلبه پیدا کردن، نیکنامی جستن، آمیختن با مردمان دوست داشتن، تیزی، زودخشمی، زود پشیمان شدن از خشم، آرامیدن، بردباری

زهره (ناهید)-نیک خویی، خوش منشی، گشاده رویی، طیبت و عشق، شهوت ورزیدن، آرزویها، دوست داشتن سرود و لهو وبازی، سخاوت، آزاد مردی، دل بر هر کس نهادن و شادی نمودن، دلبستگی بر دوستان، پاکیزگی و عجب، متکبری، شادی، تجمل، وداد و خدایی، دین نگاه داشتن، قوت تن، ضعیفی دل، فرزند دوستی، مردو دوست داشتن

عطارد (تیر)-تیزفهمی، فطانت، حلیمی، آهستگی، رحمت، صبر، گشاده رویی، طاعت داشتن، لطیفی، دوربینی، متلونی، ژرف اندرآمدن به کارها، حریصی برلذت ها، رازداری، راز مردمان جستن، رغبت به ریاست ونام وستایش، سخاوت، حق دوستان نگاه داشتن، بدین و طاعت دست زدن، بامکر و فریب و بددلی،بسیار دانی، ترسندگی، آشفتگی و فکرت

قمر (ماه)-سلیم دلی، با مردمان ساختن به طبع ایشان، خوش منش، فراموش کار، بسیار سخن، بددل، آشکارگر راز دوست، وصفتش خوبی و نیکوی و ستودن، گشاده کار با مردمان و عزیز بر ایشان، شادمانه، همت او بیشتر به زنان و حریص بر ایشان، دوستی پیدا کردن، بسیار اندیشه، با خویشتن حدیث کردن نه قوی، خرد

 ..نقل از ابو ریحان بیرونی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧

 

در طالع‌بینی چینی نیز مانند طالع‌بینی غربی عناصر دخالت دارند با این تفاوت که چینی‌ها پنج عنصر دارند که در آن عنصر هوا وجود ندارد و در عوض دو عنصر فلز و چوب را اضافه دارند. عناصر چینی به ترتیب: آب ، چوب ، آتش ، خاک ، فلز. *

 

چرخهء دوستی عناصر چینی (شنگ)این عناصر با هم دوستی‌ها و دشمنی‌هایی هم دارند به این ترتیب که آب به چوب کمک می‌کند (آن را می‌رویاند)، چوب به آتش کمک می‌کند (سوخت آن را تأمین می‌کند)، آتش به خاک کمک می‌کند (خاکستر می‌شود)، خاک به فلز کمک می‌کند (فلز از زمین استخراج می‌شود) و فلز به آب کمک می‌کند (ظرف آب می‌شود). به این می‌گویند چرخهء شِنگ (Sheng).

 

و دشمنی آنها نیز چنین است: آب با آتش دشمن است (خاموشش می‌کند)، آتش با فلز دشمن است (آن را ذوب می‌کند)، فلز با چوب دشمن است (اره و تبری است که آن را می‌برد و قطعه قطعه می‌کند)، چوب هم دشمن خاک است (آن را مصرف می‌کند و پوک می‌کند) و بالاخره خاک هم دشمن آب است (چون آب را در خود جذب و پخش می‌کند). به این می‌گویند چرخهء کِه (Ke).

 

بعد از دانستن عناصر چینی برمی‌گردیم به حیوانات سال‌های چینی. در توالی سال‌های چینی هر دو سال یک عنصر دارند به طور مثال سال پیش (سال 1386) و سال پیش از آن (1385) هر دو سال‌های آتش بودند، در حالی که امسال و سال آینده سال‌های خاک هستند. دو سال بعد از آنها (یعنی 88 و 89)‌ نیز فلز و به همان ترتیب گفته شده هر دو سال یک عنصر دارند.بنابراین امسال سال موش خاک است و پارسال سال خوک آتش بود.

 پیدا کردن عنصر سال چینی:

اگر رقم سمت راست سال تولد شما 1 یا 2 باشد --> عنصر چینی شما آب است.

اگر رقم سمت راست سال تولد شما 3 یا 4 باشد --> عنصر چینی شما چوب است.

اگر رقم سمت راست سال تولد شما 5 یا 6 باشد --> عنصر چینی شما آتش است.

اگر رقم سمت راست سال تولد شما 7 یا 8 باشد --> عنصر چینی شما خاک است.

اگر رقم سمت راست سال تولد شما 9 یا 0 باشد --> عنصر چینی شما فلز است.

 

تذکر اینکه سال چینی در اولین ماه نو بهمن تحویل می‌شود (یا دومین ماه نوی بعد از شب یلدا به اعتقاد خود چینی‌ها). بنابراین کسانی که متولد بهمن و اسفند هستند باید به این مسئله دقت داشته باشند مثلاً کسی که متولد اسفند 1356 است دیگر مار نبوده بلکه اسب است و عنصر وی هم آتش نیست بلکه خاک است. به عبارت دیگر متولدین بعد از دومین ماه نو بعد از شب یلدای هر سال، خود را متولد سال بعد به حساب آورند. (این قانون تا سال 2033 صادق است و بعد از آن می‌شود سومین ماه نوی بعد از یلدا).

 همانطور که حتماً متوجه شدید در نتیجهء این چرخه‌ها هر 60 سال یک بار یک حیوان با همان عنصر تکرار می‌شود مثلاً سال اسب آتش یک بار سال 1345 بوده و دفعهء بعد می‌شود سال 1405 و یا دفعهء قبلی که سال موش خاک بوده، مثل امسال، سال 1327 بوده است که احتمالاً مطالعهء اتفاقات طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن سال‌ها در ایران و جهان خالی از فایده نخواهد بود.

در مورد خاک که عنصر امسال است باید به این موارد اشاره کنم که با آنها در ارتباط است. خاک با زمین و ملک، کشاورزی و آبیاری، تأمل و تعمق، رنگ زرد، سیارهء زحل، مواد خام، زیرساخت‌های اجتماعی، شبکه‌ها، رطوبت، رسیدن و بلوغ، گله و رمه، خرما، و برنج در ارتباط است.

 از طرفی سال موش همراه با جمع‌آوری و احتکار و دزدی است که ترکیب این‌ها با خواص خاک، نتیجه‌اش می‌شود خشکسالی (جمع‌آوری و ذخیرهء آب در زیر زمین) و قحطی، کمبود آذوقه و مواد اولیه، ، کم شدن و متعاقباً گرانی گوشت (گله و احشام)، و نیز خرما و برنج.

سوای اینکه این موارد بر اقتصاد و سیاست تأثیر مستقیم خود را دارند سال موش در اقتصاد نیز موجب سیاست‌های انقباضی، گرانی ملک و خانه و افزایش اجاره‌ها (که این یکی اتفاق افتاده است). از نظر اجتماعی باعث بدهکاری مردم، افزایش دزدی، قدرت گرفتن شبکه‌های اجتماعی و افزایش تعمق و تأمل هم می‌شود. و همهء اینها به دنبال خود همه را معترض می‌کند (از نظر سیاسی).

در مورد متولدین سال‌های مختلف با عناصر مختلف هم باید بگویم برای اینکه ببینید سال موش خاک برای شما چگونه است به نوع تأثیر دوستی یا دشمنی عنصر خاک با عنصر خود توجه کنید. خاک به چوب بی‌احترامی می‌کند و سعی در خوار کردن او دارد (مراقب کارهایتان باشید) و آب را هدر می‌دهد و می‌خشکاند (منابع خود را حفظ کنید). برای فلز خوب است و باعث استخراج آن می‌شود (با فکر و تعمق سرمایه‌گذاری کنید تا سکه‌های فلزی به دست آورید!) و موجب فعالیت بیشتر برای آتش می‌شود (سعی کنید با رنامه‌ریزی از این فعالیت‌ها نتیجه هم بگیرید).

 *لازم به توضیح است که در یونان هم به عنوان مبدأ اعتقاد به عناصر فلسفی عنصر پنجمی را هم به حساب می‌آورند که همان اِتر باشد.

 

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧

 

 

نواحی مختلف دست:

 

به طور کلی دست به سه ناحیه تقسیم می شود. روش های مختلفی برای ناحیه بندی دست وجود دارد

روش اول :

در این سیستم انگشتان قلمرو ذهنی ، از پایه انگشتان تاپایه انگشت شست قلمرو مادی وفضای باقیمانده تا مچ دست را قلمرو ابتدایی است.

 

روش دوم :

در این سیستم فضای بین شست تا وسط انگشت میانی قلمرو  آگاه ، از وسط انگشت میانی تا وسط انگشت انگشتری قلمرو اجتماعی و فضای باقیمانده تا کناره دست قلمرو ناخودآکاه است.

روش سوم :

در این سیستم فضای بین پایه انگشتان تا خط قلب ناحیه تفکر ، از خط قلب تا خط سر ناحیه عمل ،بین خط سر و خط عمر ناحیه تخیل و بین خط عمر و شست ناحیه انگیزش  است.

 

جنس دست:

 

بافت پوست تزکیه روحی شخص را نشان می دهد.بافت لطیف معرف رفتار وکردار تزکیه شده ،اعمال پسندیده ،ظرافت احساس،رعایت آداب معاشرت،سکوت و آرامی است.بافت زبر وخشن خصوصیاتی عکس پوست لطیف رانشان می دهدو بافت کشسان حد واسط بین این دو است.

رنگ دست:

رنگ قرمز ، نشاندهنده قدرت ،فعالیت و انرژی است.

رنگ زرد ، نشاندهنده دید غمگینانه به زندگی است.

رنگ آبی، به معنای جریان ضعیف خون و ضعف کار قلب است.

ثبات دست:

دست شل(حضور استخوان احساس نمی شود)،نشاندهنده ذهنی تنبل و فرد خیالپرداز است.

دست نرم(حضور استخوان احساس می شود)،نشاندهنده ذهنی کمتر تنبل و ذهنی ظریف و فاقد اراده  است.

دست ارتجاعی (فنری است و پس از فشار دادن به حالت اول برمی گردد)نشاندهنده مغزی هوشمند،فعالیت ،انرژی و قدرت و شور و شوق است.

دست سفت،نشاندهنده عدم گیرایی مغز برای ایده های جدیدو علاقه به کارهای دستی  است.

انعطاف دست:

دست قابل انعطاف نشاندهنده فردی باهوش ،فعال ،مفید ودارای ذهنی گیرا است.

انعطاف پذیری بیش از حد نشاندهنده افراط در طبیعت شخص است.فردی بیش از حد احساساتی ،فعال ودارای ذهنی گیرااست.

دست محکم نشاندهنده ذهنی غیر منعطف ، فردی خودخواه وبدون درک است.اگر بخواهیم انگشتان این دست را از هم باز کنیم با مقاومت انگشتان روبرو می شویم.

 

طول انگشتان:

انگشت مشتری (اشاره) : اگر طول این انگشت به اولین بند انگشت دوم برسد طول آن معمولی است.

انگشت دوم(کیوان) :این انگشت معمولا از بقیه دراز تر است.

انگشت سوم(خورشید) :معمولاطول آن برابر با مشتری است.

انگشت چهارم (تیر) :اگر طول آن به اولین بند خورشید برسد طول آن معمولی است.

 

انگشت مشتری :

اگر این انگشت کوتاه تر از معمول باشد فردی فاقد قدرت رهبری ،فراری از مسئولیت ،ضغیف در روابط رانشان می دهد . اما او فعال وچالاک است ،ظاهر را حفظ می کند و مغرور هم نیست.

 

اگر این انگشت به اندازه معمولی باشد فردی شیرین زبان ،مشتاق به رهبری در حد متعادل ، عاشق عدالت، پرستیژودانش است. او معمولا مشهور می شود.

 

اگر این انگشت بلند تر از معمول باشد فردی قدرت طلب است. اگر طول آن به کیوان برسد و دست ها هم نرم باشند نشانگر مغروربه خود بودن، ظلم و تکبر است.اگر ازکیوان هم درازترباشد نشانگر ظلم و ستمگری و غرور و تعصب ،بلند پروازی و مذهبی بودن شخص است.

اگر این انگشت خمیده باشد نشانگر زیرکی وفقدان سر بلندی وافتخار است.

 

 

انگشت کیوان :

اگر این انگشت کوتاه تر از معمول باشد فقدان تعادل ذهنی ،عدم قابلیت اعتماد و پوچی رانشان می دهد .

 

اگر این انگشت به اندازه معمولی باشد نشانه احتیاط،دقت و وسواس  است..

 

اگر این انگشت خیلی بلند تر از معمول باشد فردی افسرده،غمگین

،مریض ،بدبین وخسیس است

اگر این انگشت خمیده باشد نشانگر هیستری وغرایز آدم کشی ، پیچیده بودن و انتقام جو بودن است.

اگر این انگشت ضخیم تر و پهن تر از سایر انگشتان باشد فرد بیش ازیکبار ازدواج میکند.

 

انگشت خورشید :

اگر این انگشت به اندازه معمولی باشد ترکیبی از درخشش و موفقیت است .

 

اگر این انگشت بلند تر از کیوان باشد شخص هیچ کنترلی برخود ندارد وبازنده خوبی در قمار است.

اگر برابر با کیوان باشد شخص گرایش به احتکار و ریسک های بزرگ دارد.

اگر این انگشت خمیده باشد نشانگر قمار بازی حقه باز و متعصب و فاقد دور اندیشی است.این فرد همه چیز را می سازد اما درآخرین دقایق خراب میکند.

 

انگشت تیر :

اگر این انگشت کوتاه تر از معمول باشد فردی فاقد قدرت قضاوت و زود نتیجه گیر رانشان می دهد . اما او خیلی زود نکته را میگیرد.

 

اگر این انگشت به اندازه معمولی باشد فردی منعطف وعلاقه مند به بهبود زندگی است.

 

اگر این انگشت بلند تر از پایه اولین بند خورشید باشد نشانگر توانایی ادبی ،سهولت گفتار،زیبایی نگارش ومهارت و زیرکی است . این فرد از همه راحتی ها در زندگی و عشق به مادر و بستگان بهره مند خواهد بود.وعلاقمند غذاهای شیرین وتحسین گر زنان است.

 اگر طول آن به اولین بندکیوان برسد فرد علا قمند تحقیقات و یادگیری است.

اگر خیلی دراز باشد نشانه بی وفایی و عدم قابلیت اعتماد است.

اگر این انگشت خمیده باشد نشانگررسوایی و حقه بازی است.این نوع انگشت معمولا در سارقین و دزدان دیده می شود.

 

انگشت شست:

درکف شناسی شست مهم ترین قسمت دست به شمار می آید. شست وقتی به وسط بند سوم انگشت مشتری برسد بزرگ است.البته باید به فاصله شست و مشتری هم توجه کرد.

شست بزرگ نشانه فدری با اراده ، مصمم ، منطقی ،عاشق تاریخ و پر قدرت است.این افراد بیشتر تحت تاثیر مغز و کمتر تحت تاثیر احساسات هستند.

شست کوچک مخالف شست بزرگ را نشان می دهد.فردی احساساتی ،تاثیر پذیر ،علاقمند هنر،صبور ،مهربان ، دوست داشتنی ،منصف وتحت تاثیرتخلیات ایده آل است وقلبش بر او حکومت می کند.

زنان دارای شست بزرگ باهوشند و برعکس. اهل تفریحند و به دیگران توجه دارند. عشق تحت هدایت آنها به عاقبتی خوش می رسد.

اگر شست خیلی بالا باشد فردی کوتاه نظر ودارای ابعاد حیوانی ، غیر مستقل ،بدون درک ،فقدان نیروی اخلاقی است.

اگر شست پایین باشد فردی متعالی ،سخاوتمند ، عمل گرا، عاقل ، زیبا دوست ، گرم ،عاشق ، صادق  ودارای اشتدلال قوی است.

شست وسط فردی اهل عمل ، متعادل ، دارای درک خوب ، دید مادی و سری پر شور است.

 

اشکال مختلف شست :

 1 شست ابتدائی

شبیه سیب زمینی است و مرده و بیروح به نظر می رسد. نشانگر فردی خشن و کند کار ،تنبل ، بی شور و شوق و کند ذهن استو خصوصیاتی حیوانی دارد.

2 شست قوی

از سایر انگشتان قویتر به نظر میرسد و ظاهری جذاب دارد.بندهای آن گسترش خوبی دارند ک نشان از دید عملی در زندگی است. فردی با اراده ، منطقی ،موفق و دارای اعتماد به نفس است.

3 شست عصبی :

پهن است وگویی در کنار دست آویزان است. فردی فاقد انرژی عصبی ،ضعیف  که تحمل شوک های عصبی معمولی زندگی روز مره را ندارد. قدرت ذهنی ندارد و نمی تواند تصمیم گیری کند.ناخن آن معمولا شیاردار است وکه بر ضعف اعصاب او می افزایند.

ممکن است باهوش باشد اما نمی تواند از هوش خود استفاده کند.فکر میکند که دیگران تحویلش نمی گیرند لذا در انزوا زندگی میکند و عقب می ماند.

4 شست دیپلماتیک:

این شست از ابتدا تا انتها شکلی یکنواخت داردو گسترش خوبی دارد. نوک آن معمولا قوی است و شست زیبا است. وقتی در کنار سایر انگشتان به آن می گریم محکم به نظر می سد. حالتی میانه شست قوی و عصبی است. فردی خوددار ، بانفوذ واجتماعی است. بااراد مختلف ارتباط دارد اما از آنان تاثیر نمی گیرد و ایده های خودرادارد و به آنچه می خواهد میرسد.

5 شست چماقی :

اولین بند آن کلفت و پهن است و ناخن آن کوتاه وسفت است  فردی لجوج ،کله شق، تند

و کله شق است.

6 شست  پارویی:

مانند چماقی است ولی بند اول آن کلفت نیست. فردی هدفدار ، راسخ که سلا متی زیادی ندارد.

7 شست کمری :

بند دوم آن باریک است .فردی با نزاکت بااستعداد،باهوش، حقه باز  و منطقی است و هم نشین خوبی است.

 

بندهای انگشتان :

 

انگشت مشتری :

گسترش اولین بند گرایش به مذهب رانشان می دهد.

گسترش دومین بندبلند پروازی ،غرور وتکبر رانشان می دهد.

گسترش سومین بند علاقه به قدرت وحکمرانی رانشان میدهد.

اگر اولین بند (بند ناخن دار) این انگشت دراز تر از اولین بند انگشت تیر باسد نشانه پارسایی و مذهبی بودن شخص است.

اگرسومین بند این انگشت دراز تر ازسومین بند انگشت تیر باسد نشانه جاه طلبی و مغرور بودن شخص است.

 

انگشت کیوان :

گسترش اولین بند مالیخولیایی و ساده لوح بودن رانشان می دهد.

گسترش دومین بند همچنین نشانه علاقه به باغبانی ،کشاورزی ،ریاضیات واحتیاط در تجارت است. ودرصورت صاف بودن انگشتان ،علاقه به علوم غریبه رانشان می دهد.

گسترش دومین بنددر صورت گره دار بودن انگشتان ،علاقه به ریاضیات رانشان می دهد.

گسترش سومین بند رسیدن به شهرت رانشان میدهد. همچنین نشانه حرص و صرفه جویی است.

اگر اولین بند (بند ناخن دار) این انگشت خیلی دراز باشد شخص به مرگ می اندیشد.

 

انگشت خورشید :

گسترش اولین بند فعالیت عقلانی و عشق  رانشان می دهد.

گسترش دومین بند عقل سلیم واستعدادرانشان می دهد.

گسترش سومین بندحماقت رانشان می دهد.

اگر دومین بند این انگشت دراز باشد شخص در تجارت ونقاشی استعداد دارد.

اگر سومین بند این انگشت دراز باشد شخص دارای تکبر است و زیبایی ساختگی را دوست دارد.

 

انگشت تیر :

گسترش اولین بند سخنوری  رانشان می دهد. اگر اولین بند (بند ناخن دار) این انگشت خیلی درازباشد فردی اصولی اما دروغگو است.

گسترش دومین بند نویسنده وبازرگان و شخص بافهم رانشان می دهد.

گسترش سومین بندهوش ،استعداد تجاری ، سیاستمدار بودن و عمل گرابودن رانشان می دهد.

اگر دومین بند این انگشت خیل دراز باشد شخص استعداد قتل دارد.

 

موهای روی انگشتان :

 

موی سیاه : گرما و شور وشوق را نشان می دهد.

موی خاکستری : خلق وخوی معتدل را نشان می دهد.

موی سفید : شور و شوق کم و توجه کم به لذات حسی را نشان می دهد.

موی قرمز : این افراد زود جوش می آورند و زود هم آرام می شوند.اگر بافت مو نرم باشد نشانه عصبانیت زود گذر است .اگر بافت مو زبر باشد نشانه خشن بودن ، بیرحمی و رفتارهای انتقام آمیز است.

موی طلایی : زیبا ترین مو است .حرارت و احساس را نشان می دهد.

 

مو روی شست نسانه ذوق ابتکار و اختراع است.

مو روی دست زنان غرائز مردانه رانشان می دهد.

مو روی دو بند پایینی انگشتان خشکی رفتار و عدم حماقت و سادگی را نشان می دهد.

 

لکه روی انگشتان :

لکه روی انگشت اول : لکه سفیدروی ناخن مشتری نشانه کسب ثروت و نقطه سیاه از دست دادن ثروت را نشان می دهد.

لکه روی انگشت دوم : لکه سفیدروی ناخن کیوان نشانه مسافرت های خارجی  و نقطه سیاه خطر در راه را نشان می دهد. لکه زرد نشانه نگرانی و ازدست دادن عزیزان است.

لکه روی انگشت سوم : لکه سفیدروی ناخن خورشید نشانه افتخار وثروت و نقطه سیاه از دست دادن شهرت را نشان می دهد.

لکه روی انگشت چهارم : لکه سفیدروی ناخن مشتری نشانه موفقیت در تجارت و نقطه سیاه شکست در تجارت را نشان می دهد.

لکه روی انگشت شست : لکه سفیدروی ناخن شست نشانه وابستگی دوجانبه و نقطه سیاه جنایت از سر احساسات جنسی را نشان می دهد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧

 

به طور کلی دست به سه ناحیه تقسیم می شود. روش های مختلفی برای ناحیه بندی دست وجود دارد

روش اول :

در این سیستم انگشتان قلمرو ذهنی ، از پایه انگشتان تاپایه انگشت شست قلمرو مادی وفضای باقیمانده تا مچ دست را قلمرو ابتدایی است.

 

روش دوم :

در این سیستم فضای بین شست تا وسط انگشت میانی قلمرو  آگاه ، از وسط انگشت میانی تا وسط انگشت انگشتری قلمرو اجتماعی و فضای باقیمانده تا کناره دست قلمرو ناخودآکاه است.

روش سوم :

در این سیستم فضای بین پایه انگشتان تا خط قلب ناحیه تفکر ، از خط قلب تا خط سر ناحیه عمل ،بین خط سر و خط عمر ناحیه تخیل و بین خط عمر و شست ناحیه انگیزش  است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧

 

براساس سیستم کف شناسی هندی یک دست خوب دن علامت دارد:

1.     به هنگام لمس کردن گرم است

2.     رنگ آسمان قبل از پگاه را دارد

3.     اگر انگشتان را به هم بفشاریم نوری از میان آن ها رد نشود

4.     دست ها براق است

5.     دست ها ضخیم و پر است

6.     اندازه دست ها متوسط است

7.     ناخن ها به رنگ مس هستند

8.     انگشتان کشیده اند

9.     دست عریض است

10.دست ها خشک هستند و عرق ندارند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧

 

دستان بزرگ:

شاید تعجب کنید که صاحبان دستان بزرگ عاشق کارهای ظریف و کو چک هستند.این افراد مناسب کارهای تحقیقاتی که محتاج صبر است میباشند.آنان دویست دارند به ریشه هر چیز وارد شوند واز ریشه به میوه برسند.

دستان کوچک :

این افراد دنبال ایده های بزرگ هستند.دوست دارند امور بزرگ وجوامع را رهبری کنند.صاحبان این دست ها استعداد ترکیب کردن دارند و تنها با افکار خود زندگی می کنند.

دست مناسب:

دست خوب ، پهن و کوتاه یا درازوباریک است. دست پهن نشاندهنده ذهنی متعادل ،قضاوت صحیح ،عقل سلیم ،دیدی گسترده و درک عمیق است.

دست دراز نشاندهنده فردی خیالپرداز با ذهن یک بعدی و فاقد تمرکز است. این افراد چند کاررا میخواهند باهم انجام دهند.

انواع هفت گانه دست:

1. دست ابتدائی :

خشن و زمخت، ناخن ها وانگشتان کوتاه ، کف دست سنگین،بزرگ وزخیم است. این دست خطوط کمی دارد. این افراد دارای ظرفیت وتوانائی ذهنی کم و خوی حیوانی هستند و کنترلی بر احساس شهوانی خود ندارند.ترسو ،تنبل ،خرافاتی وکند ذهن هستند.و استعداد هنری ندارند.

2.دست چهار گوش یا مربعی:

در این نوع دست کف ، مچ ، پایه انگشتان و خود انگشتان چهار گوش است.از خصوصیا ت این افراد میتوان به پشتکار،دوراندیشی، نظم، سنت گرائی ، دقت در حساب وکتاب،وقت شناسی،صبر و پشتکار ،دید ماتریالیستی ،الهام ضعیف واستعداد و حس قوی اشاره کرد. اینان بیشتر به کاربرد چیزها اهمیت می دهند تا زیبایی آنها.

از معایب این افراد میتوان به چاپلوسی ،خودبینی ،بی عاطفگی و خشک بودن اشاره کرد.

البته بسته به نوع انگشتان ،شکل تپه هاو خطوط کف دست خصوصیات این افراد تشدید و یا تضعیف میگردد.

3. دست قاشقی شکل :

دراین نوع دست مچ دست باریک و کناره های دست به سمت بالا گسترش دارند. انگشتان از هم جدا و در انتها باریک و سر پهن هستند.از خصوصیات این نوع دست میتوان به انرژی وابتکار،نوگرایی، مخالفت با سنت،استقلال و عمل گرایی اشاره کرد.

4. دست مخروطی شکل:

انگشتان دست صاف و بند اول شبیه مخروط است. پایه انگشتان و دست پهن وانتها باریک می شود.به طور کلی سه نوع دست مخروطی وجوددارد:

نوع اول:

دست متوسط،نرم وشست کوچک است. این افراد به زیبایی ظاهر اهمیت میدهند وبا شور وشوق پیش می روند.

شور وشوق،علاقه به آزادی ونو آوری و آسودگی ،احساسی بودن وغریزی رفتار کردن از خصوصیات مهم آنهاست.

نوع دوم :

دست بزرگ،ضخیم و کوتاه است.این افراد از دو نوع دیگر عملی تر هستند و بدنبال ثروت و جاه و مقام می رودو زیرک و مکاراست.

حسادت،بیرحمی ،عشق به طبیعت و شهوت پرست بودن از خصوصیات آنهاست.

نوع سوم :

دست بزرگ و خیلی سفت است.این افراد عیبجو ،معتقد به سرنوشت،خوشگذران و رمانتیک هستند.

عدم کنترل اخلاقی،ذهن ضعیف،اجتناب از تفکر و عدم جدیت ازخصوصیات آنهاست.

 

5.دست ذهنی:

این دست زیباترین ونادرترین نوع دست است.دست نسبت به سایر انواع کوچک و ظریف است.کف دست باریک، انگشتان صاف،شست کوتاه وزیبااست.تخیلات این افراد مورد تائید دیگران قرار نمی گیرد.دردنیای خود زندگی  میکنندوبابدبختی مواجه میشوند.جزئیات رانمی بینند.استعدادد علوم کاربردی را ندارند.

6. دست فلسفی:

انگشتان این دست کشیده واستخوانی،گره انگشتان مشخص،کف دست بزرگ و گسترده و شست بزرگ است.این افراد ایده پرداز ،تحلیل گر ،متفکر،عدم علاقه به ثروت،آرام بودن،دقت،زخم زبان زدن،  انتقام گیری از خصوصیات این افراد است.

7.دست مخلوط :

دراین دست نمیتوان یک شکل خاص را تشخیص داد و مخلوطی از دو یا چند شکل است.انگشتان نسبت به کف شکلی خاص دارندوممکن است هر یک به شکلی باشند.کف دست نیز به اشکال مختلف است.این دست نشاندهنده ایده ها، تنوع ،تغییر پذیری،هوش،سازگاری،انعطاف پذیری، ابتکار، بیقراری،قدرت پخش شایعه و...است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧

 

تپه های دست:

 همانطور که گفته شد سیاره ها بر زندگی انسان تاثیر گذار هستند. در بحث نجوم هفت ستاره را مبین خصوصیات روحی وشخصیتی افراد مختلف می دانند( البته با راس و ذنب نه سیاره می شود). در کف بینی نیزهفت تپه( با اورانوس و نپتون نه تپه) را در روی دست شناسایی می کنند که به نام همان ستاره ها نامیده می شوند و خصوصیات آنها نیز همان ها است. لیکن تپه بهرام را به دوقسمت تقسیم می کنند(بهرام مثبت و بهرام منفی).تپه های دست از اهمیت روانشناسی بر خوردارند. از آنجا که شکل دست به شکل مغز بستگی دارد به همین ترتیب گسترش تپه های معینی بر روی دست نیز گسترش مراکز حساس مختلف در مغز و سلامتی وذهن فرد را نشان می دهد.

اسامی تپه ها به قرار ذیل است:

1-    مشتری(برجیس، هرمزد، ژوپیتر): پدر

2-    کیوان( زحل، ساترن): مادر

3-    خورشید(شمس، آپولون): تحصیلات

4-    تیر(عطارد، مرکوری): همسر

5-    بهرام(مریخ،مارس):

                 - بهرام منفی: مذهب

                 - بهرام مثبت: دشمنان

6-    ماه( قمر): تخیلات

7-    ناهید( زهره، ونوس):

                  - ناهید فوقانی: برادران

                  - ناهید تحتانی: بستگان

8-    اورانوس

9-    نپتون

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧

 

قله تپه:

 

قله، شیارهایی هستند که دریک زمینه خاص به سمت مرکز امتداد یافته اند و به شکل دایره و مثلث هستند. اگر قله به سمت انگشت کشیده شده باشد کیفیت آن تپه افزایش می یابد. گاهی نیز قله به سمت تپه دیگری تمایل دارد که دراین صورت خصوصیات خود را از دست میدهد و خصوصیات تپه دیگر را پیدا می کند. سفت بودن تپه نیز به خصوصیات آن می افزاید.

روش شناختن تپه اصلی دست:

در هر فرد یکی  از تپه ها اصلی است که در واقع ستاره هادی فرد است. برای شناختن گسترده ترین تپه دست یک فرمول به شرح ذیل وجود دارد. هر تپه ای که بیشترین امتیاز را بیاورد، تپه اصلی دست است.

انگشتان(حداکثر ۵ امتیاز):

۱- انگشت با گسترش خوب: ۵ امتیاز 

۲- انگشت معمولی: ۳ امتیاز 

۳- انگشت خمیده:۲ امتیاز 

۴- انگشت با گسترش کم: ۲-  امتیاز 

قله( حداکثر۲ امتیاز):

۱- قله در مرکز: ۲ امتیاز

۲- قله جابجا شده: ۱- امتیاز

۳- قله متمایل به انگشت دیگر: ۱ امتیاز

علائم( حداکثر ۱  امتیاز):

۱- علائم خوب(خط عمودی تنها، ستاره ، مثلث، مربع، دایره): ۱ امتیاز

۲- علائم بد( خطوط متقاطع، شبکه،یا بیش از یک خط عمودی): ۱- امتیاز

سفتی:

۱- تپه سفت: ۱ امتیاز

۲- ته شل: ۱- امتیاز

قابلیت ارتجاعی تپه:

ته فنر مانند: ۱ امتیاز

تپه بابرگشت اهسته: ۱- امتیاز

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧

 

تپه مشتری:

 

مشتری تپه اخلاقیات، عشق خالص و قضاوت همراه با شفقت است و عامل ارتقا دهنده و خیر رسانی محسوب می گردد.

فرد دارای اخلاق مشتری خوشبخت است. چرا که تشعشعات این ته چیزهای خوب را برای او جذب میکند و در نتیجه موفق خواهد شد. این افراد از لحاظ مالی خوش شانس هستند و به راحتی پول در میاورند.

او به توانایی های خود اطمینان دارد. متکی به نفس و تصمیم گیرنده است و عادت دارد بلند صحبت کند. علاقمند اظهار وجود و نظم و قانون و شکل می باشد. این فرد روحیه ای شاد، رفتاری صمیمی و احساسات سالم دارد و براحتی ان را بروز می دهد. و در سخن گفتن آزاد و بی قید است.

خصوصیات اصلی:

بلند پروازی، قدرت رهبری، مذهبی بودن، غرور، سربلندی، علاقه به طبیعت، شور وشوق، سخاوتمندی، احترام، تکریم، تجمل گرا، خونگرم، حس همدردی

خصوصیات ظاهری:

قد متوسط، بدنی خوش ساخت و قوی دارد. با وقار و اشراف منش است. پیشانی بلندو پرمو که اغلب عرق می کند، دست و پاهای خوش ترکیب و متناسب و کوتاه، چشمان درشت با نگاه خیره و پوست نرم و صاف و بینی برجسته دارد.

خصوصیات روانشناختی:

علاقه به ورزش و فعالیت های بیرون از منزل، شور وشوق به زندگی، عدم خود محوری، عقلانیت بالا، آینده نگری، و تخیل کاربردی، روشنفکر،صبور، شوخ و راستگو، درک بالا و قلب بی آلایش

برخی از افراد دارای اخلاق مشتری به علوم غریبه و ناشناخته ها علاقمند هستند و زندگی خود را وقف مطالعه این امور می کنند.

انگشت مشتری:

اگر طول انگشت مشتری به اندازه انگشت کیوان باشد، شخص تشنه قدرت است.

اگر طول انگشت مشتری بلند تر از انگشت کیوان باشد، شخص ظالم ومستبد است.

انگشت خمیده مشتری نشانه زیرکی شخص است.

سایر انگشتان فرد دارای اخلاق مشتری:

اگر انگشتان فرد صاف باشد نشانه نبوغ، الهام، انگیزش و افکار درخشان فرد است.

اگر انگشتان فرد گره دار باشد نشانه نظم و دیسیپلین و قدرت سازماندهی فرد است.

اگر انگشتان فرد دراز باشد نشانه سرعت عمل ذهنی وفکری پایین و تلاشگری و ریزبینی فرد است.

اگر انگشتان فرد کوتاه باشد نشانه سرعت عمل ذهنی بالا و هوشیاری و میل به انجام کارهای بزرگ فرد است.

نشانه های آدم بد با اخلاق مشتری:

رنگ سرخ دست، انگشت خمیده مشتری، بند های انگشت ضخیم، پوست زبر، انگشتان سفت، حس گرا، خود خواه، جاه طلب و عیاش و در زندگی ناموفق، دهان بزرگ و بینی کوتاه، لب بالای ضخیم، زبان تند، زود عصبانی، غیر اخلاقی و ترسو

بیماری های تهدید کننده فرد دارای اخلاق مشتری:

اختلالات ریه و گلو، نقرس، سکته ناقص،تب، تورم لوزه، سینه پهلو، سل ریوی

وضعیت ازدواج:

او به دلیل جاه طلب بودن از همسرش انتظار زیادی دارد و این امر باعث ناامیدی او می شود. او زنی را دوست دارد که بتواند به او افتخار کند. این فرد بهتر است با هم تپه خود و یا از تپه ناهید(زهره) همسر انتخاب کند.

شغل:

آنها مناسب زندگی عمومی، سیاست و پست های بالا هستند. موعظه گران و معلمان خوبی هستند و از لحاظ تحصیلی نیز خوب پیشرفت می کنند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧

 

تپه خورشید:

سیاره خورشید بنیانگذار منظومه شمسی محسوب می گردد و لذا انرژی و اصالت را نشان می دهد. این تپه سمبل درخشش و هنر است.

افراد دارای اخلاق خورشید طبیعت فعال و اجتماعی دارند. درهر کاری سلیقه دارند و قابلیت سازگاری آنها بامحیط زیاد است. گروهی از آنها هنرمندو خلاق در هنر هستند و گروهی نیز به چیزهای زیبا و قشنگ علاقه دارند.

آنها به پوشیدن لباس های جذاب، زیبایی درخانهو بیرون از منزل وزندگی فعالانه علاقه دارند و از زندگی لذت می برند. اخلاق خورشید بر دیگران نیز تاثیر می گذارند و مردم به دلیل انعطاف و درخشش به سویش جذب می شوند. از کشف و شهود برخوردار است و به ندرت به عمق مطلب می رود.

خصوصات اصلی:

هنرمند، با استعداد، سرزنده، شاد، پرشور، اعتماد به نفس بالا،  انتقاد پذیر

خصوصیات ظاهری:

جذاب و دوست داشتنی است. تناسب اندام نسبتاًخوبی دارد. رنگ ملایم صورت و گونه های گلگوون دارد. قد او از مشتری بلند تر و از کیوان کوتاه تر است. صورت درخشان، چشمان بادامی آبی یا قهوه ای با مژگان دراز، بینی صاف، سینه گسترده ، صدای موسیقی مانند، دست و پاها متناسب و راه رفتن فنر مانند از خصوصیات این اشخاص است.

خصوصیات روانشناختی:

گیرایی بالا، اعتماد به نفس، بینش مذهبی اما نه متعصبانه،  استعداد کشف و شهودبالا وعلاقه به غیبگویی، شاد و خوشحال و روشنفکر، دمدمی مزاج و عدم ثبات قدم در دوستی، صادق، علاقه به شهرت

انگشت خورشید:

اگر طول انگشت خورشید بلند تر از انگشت کیوان باشد، شخص برخود کنترلی ندارد و گرایش به قمارو احتکار و ریسک های بزرگ دارد.

اگر طول انگشت خورشید بلند تر از انگشت مشتری باشد، شخص بیش از حد شور و شوق دارد وخودبین است.

انگشت خمیده خورشید نشانه این است که صاحب آن قمار بازی شیاد است و از استعداد هایش درراه نادرست استفاده می کند.

سایر انگشتان فرد دارای اخلاق خورشید:

اگر انگشتان فرد صاف باشد نشانه گیرایی بالای فرد وعلاقه به مطرح کردن خود  است.

اگر انگشتان فرد گره دار باشد نشانه متفکر و تلاشگربودن فرد است.

اگر انگشتان فرد دراز باشد نشانه کندی عمل و بروز استعدادها در فرد است.

اگر انگشتان فرد کوتاه باشد نشانه منتقد بودن و محتاط بودن فرد است.

نشانه های آدم بد با اخلاق خورشید:

سومین بند انگشت خورشید کلفت است، ناخن ها کوتاه و انگشتان کج، رنگ صورت تند و برافروخته، خود پرستی، تکبر، سوء ظن به دیگران

بیماری های تهدید کننده فرد دارای اخلاق خورشید:

اخلاق خورشید سلامتی خوبی دارد. بیماری های خاصی سراغ این افراد می آید. ناراحتی های قلبی، بینایی ضعیف، ضعف جشمانی،گرمازدگی

وضعیت ازدواج:

مردان دارای اخلاق خورشید سخاوتمند و ولخرج است. دوست دارد همسرش در جامعه بدرخشد. دوست دارد اعضای خانواده به ساز او برقصند و بی احترامی را تحمل نمی کند.مهربان ودوست داشتنی است  و قلبی  بزرگ دارد. زن دارای اخلاق خورشید اشراف منش است و مردم را به منزلش دعوت می کند. به دلیل طبیعت آتشینش به مردی نیاز دارد که رجولیت قوی داشته باشد.

اخلاق خورشید به ازدواج علاقه دارد وهمیشه علاقمند کمک جفت خود است. اما اغلب به ندرت همتای مناسبی برای خود می یابد و در زندگی مشترک دچار یاس می گردد. این فرد در زندگی یک شکل نیست و لذا نمی تواند با اخلاق کیوان، تیر و ماه زندگی  کند.

شغل:

اگر قلمرو ذهنی گسترده باشد، برای مشاغل ذهنی مانند تبلیغات، روزنامه نگاری و تهیه کنندگی سینما مناسب است.

اگر قلمرو مادی گسترده باشد، برای مشاغل مادی و دکوراسیون، اموربانکی، مدیریت فروش، سفیر سیاسی مناسب است. اگر قلمرو ابتدائی گسترده باشد، برای مشاغل بنیادین مانند تجارت فلزات وفروش ماشین آلات سنگین مناسب است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧

 

تپه تیر)عطارد

این تپه خصوصیات عجیبی دارد. از این رو باید در بررسی این تپه دقت کافی به عمل آورد. این تپه می تواند جنبه فوق العاده خوب و موفقیت آمیز داشته باشد و در عین حال بدترین، حقه بازترین، دروغگوترین و کلاهبردارترین آدمها نیز از این نوع هستند.

صاحب اخلاق تیر از لحاظ فیزیکی و ذهنی بسیار فعال و چالاک است. بسیار ماهر است و استعداد کشف و شهود دارد. به سخنرانی علاقمند است و بیانی شیوا دارد. او توان رسیدن به اهداف خود را دارد و برای رسیدن به هدف برنامه ریزی میکند. این شخص اصلاً تنبل نیست لذا بندرت فرصتی را از دست می دهد. به علوم غریبه علاقه زیادی دارد. عاشق طبیعت، اسب و سگ است. به کتابهای علمی و غیر رمانتیک علاقه دارد. 

خصوصات اصلی:

زیرکی، تیزهوشی، پیگیری تحقیقات علمی، استعداد تجارت، پشتکار، کشف و شهود، دیپلماسی

خصوصیات ظاهری:

کوتاه و کمی چاق، رنگ مایل به زردی، پوست صاف و نرم، صورت بیضی یا گرد، پیشانی بلند و برجسته، چشمان تیره و کوچک، بیقرار، بینی  تیز و گوشتی، قفسه سینه پهن و عضلانی.

خصوصیات روانشناختی:

عصبی و بیقرار، زیرک، علاقمند به خانواده، عاشق مطالعه علمی، محاسبه گر، او اغلب به وجدان خود خیانت می کندو به نوع بد اخلاق تیر تنزل می کند. حتی یک اخلاق تیر خوب هم ممکن است دچار فساد شود و راه جنایت، دروغ و دزدی را درپیش گیرد.

انگشت تیر:

اگر طول این انگشت از اولین بند انگشت خورشید بلند تر باشد یک اخلاق تیر قوی داریم. و اگر انگشت صاف هم باشد نشانه قدرت اراده، استقلال، قدرت ادبی، روان بودن درگفتار و نوشتن است.به اعتقاد هندی ها این شخص از تمام راحتی های زندگی بهره مند خواهد گردید.

طول معمولی این انگشت نشانه مهارت و اشتیاق فرد به پیشرفت است.

انگشت کوتاه تیر نشانه عجول بودن و فقدان بصیرت و عدم توانایی در امور قضایی است.

بندهای انگشت تیر:

اگر اولین بند گسترده باشد، استعدااد ذهنی از استعداد عملی فرد بیشتر است و نیز سخنور خوبی است. اگر این بند خیلی دراز باشد نشاندهنده فردی منظم اما دروغگو است.

اگر هرسه بند به یک اندازه باشند نشاندهنده منضبط بودن فرد است.

اگر دومین بند گسترده تر باشد نشاندهنده عمل گرابودن فرد است. اگر این بند خیلی گسترده باشد نشاندهنده تمایل به جنایت است.

اگر سومین بند گسترده و ضخیم باشد نشاندهنده خوشگذران بودن فرد است. و اگر تپه تیر بد باشد گرایش به جنایت رانشان می دهد.

نشانه های آدم بد با اخلاق تیر:

انگشت کوچک خمیده است) علت اینکه به دزدها دست کج میگویند همین است!(. قدرت بیان خوب دارند و بسادگی شکار خود را به دام می اندازند. بسیاری از جانیان، دزدها، قمار بازها و غیب گوهای متقلب از این دسته اند.

بیماری های تهدید کننده فرد دارای اخلاق تیر:

اخلاق تیر به بیماری های معنی مبتلا می گردد که مهمترین آنها عصبیت و صفرا)ناراحتی کبد(است. عصبیت او ممکن است بر کلیه ها و سیستم هاضمه او هم تاثیر بگذارد. همچنین اخلاق تیر بد ممکن است دچار لکنت زبان شود.

وضعیت ازدواج:

صاحب اخلاق تیر در ازدواج نیز موفق است چون انتخاب خوبی داردو هم تیپ خود را برمیگزیند.همسرش را دوست دارد و از او انتظار نظم و تمیزی، به روز بودن و ظاهر مناسب دارد. به ازدواج و زندگی خانوادگی علاقه دارد.

اگر تپه تیر در دست یک زن به سمت خورشید گرایش داشته باشد شوهرش ادم شریریی است و او بیوه خواهدشد.

شغل:

اخلاق تیر خود را با نقشی که در نمایشنامه زندگی قرار است بازی کند وفق می دهد. لذا برای هر کاری مناسب است. اگر علامت طب در دستش باشد، پزشک خوب، پولدار و مشهوری خواهدشد. وکالت، حسابداری، تحلیل گری، آمار،بانکداری و مدیریت اعتبارات مشاغل مناسبی برای این افراد است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧

در باره علم قیافه

سر بزرگ نشانه عقل و سخاوت است. کوچکی و ناهمواری سرنشانه حماقت و جهالت است.

پیشانی بی شکن نشانه بدنفسی و تکبّر و گزافست. پیشانی متوسط با چین و چروک نشانه صدق و محبّت و تدبیر است. و ناصیه تنگ دلیل نادانی و جبن و عسرت و افلاس است. شکن پهن و ناصیه بلند دلیل غصه و غمناکی است. برخی گفته اند که خطوط شکن نشانه زیادی عمر است. یک خط نشانه ده سال و دوخط نشانه بیست سال و ....

مژه بزرگ و دراز و کشیده نشانه زشتی و تندخویی و غرور و جهالت است. ومژه گنجان(جمع و جور) نشانه الفت و مهربانی وعلاقه به جنس مخالف است. مژه متوسط و سیاه نشان فهم و ریاضت و سخاوت و لطافت مزاج است.

ابرویی که از طرف بینی باریک باشد نشانه نزاع و فتنه انگیزی است. وابروی بلند نشانی ابلهی و غرور است.

چشم سیاه و بزرگ دلیل سستی و کاهلی است و چشم خورد دلیل سبکساری و کم فهمی است. و متوسط نشانه وها و حیاست. چشم مایل به سمت داخل نشان تکبّر و بدی و خیانت و برجسته نشانه بیحیایی و بخل است. چشم پرّان دلیل مکر و حیله و دزدی است. سرخی زیاد و بی درد چشم دلیل کثرت عمر و شجاعت است. چشم ازرق(کبود) بدترین چشمها است و دلیل بخل و بی حیایی و بی همّتی می باشد.چشم سبز و کوچک و لرزان دلیل مکر و حیله و شهوت بسیار است. چشم گول نشانه نحوست است. چشم مایل به درازی نشانه نیکبختی و مبارکی است. و چشم دراز نشانه اخلاق جمیله است.

گوش بزرگ نشانه خوبی و قوّت حافظه و طول عمر و تند خوئی در بعضی اوقات است. گوش خورد(کوچک) نشانه جهالت و نادانی است. گوش متوّسط نشان عقل و دانائی و نیکبختی است. گوشت پر گوشت نشانه دولت و ثروت است.

بینی باریک دلیل سبکی عقل است و پهن و فراخی سوراخ بینی نشانه غلبه شهوت و غضبناکی است. بینی خمیده به طرف چپ نشانی نفاق و شرارت است. بینی بزرگ و دراز و نوک خمیده مانند نوک طوطی دلیل دولت و گشادگی رزق است. بینی متوّسط در بلندی و پستی و فراخی و تنگی دلیل صحّت حواس باطنی است و کمر پست نشانی افلاس است.

لب دراز نشانه حماقت و غلاظت طبیعت و کینه ورزی است. ولب باریک نشانه فهم و لطافت مزاج. سرخی لب نشانه نیکبختی و خوش اصلی و سبزی و سیاهی نشانه بدنفسی و بداصلی است و سفیدی لب نشانه مرض و بیماری است.

دهن گشاد نشانه شجاعت و تنگ دلیل هراس است. فراخی دهن برای زنان نشانه زیادی شهوت است.

دندان بزرگ دلیل شرارت و دندان کوچک و متفرق نشانه صحت بدن است. دندان کج و ناهموار نشانه مکر و حیله و خیانت و دندان ناهموار و متوسط نشانه نیکبختی و امانت و عدالت است. تعداد ۳۰ تا ۳۲ دندان نشانه دولت و فراخی و کمتر از ۳۰ دلیل افلاس است.

کام و زبان سرخ دلیل نیکبختی و سیاه و زرد نشانه نحوست و زشتی و بدخوئی است.

چانه(زنخ) کمی باریک نشانه نیکخوئی و پرگوشت نشانه جهالت تکبّر و فخر است. و چانه متوسط نشانه عشق؟ و هنر است.

گردن کوتاه نشانه مکر و خیانت و گردن دراز و باریک دلیل جبن و حماقت است. خطّی که در میان گردن باشد نشانه درازی عمر و هنرمندی است. و سه خط نشانه دولت است.

چهره فربه دلیل کاهلی و جهل و نسیان و سخت مزاجی وخشک وکم گوشت نشانه خباثت باطن است و متوسط نشانه نیکخوئی.وزردی چهره نشانه بدی ومرض باطن است.

ریش کوسه دلیل زیرکی و دانائی و گول نشانی وقار وتمکین ودراز نشانه حماقت و پرموئی ریش نشانه بلادت(کندذهنی) و عبادت است.

کتف لاغر دلیل بدسیرتی و کتف پر مو نشانه بی دولتی است. کتف صاف و متوسط دلیل عقل و دولتمندی و سعادت و لطف و فراخی

بازوی دراز و بغل پرگوشت نشانه نیکبختی و فراخی روزی وبازوی خرد و بغل خشک نشانه بیدولتی است.

سینه گشاده و پرگوشت نشانه نیکبختی و تنگ و صاف نشانه نحوست و بدبختی است.

پستان فربه نشانه دولت واولاد است.و کوچک نشانه نخوست و بدبختی و جهل است.

شکم بزرگ علامت حماقت و میانه نشانه بزرگی عقل و تیزی هوش است. خط روی شکم نشانه مرگ بوسیله شمشیر است. دو خط نشانه خوش صحبتی با زنان است. سه خط نشانه عقل و هوش و چهار یا پنج خط نشانه اقبال است.

ناف بزرگ و گول نشانه دولت و سخاوت است.

پشت پهن دلیل قوّت غضب و تکبّر و پشت کج نشانه بداخلاقی و پشت دراز نشانه نحوست و متوّسط دلیل سعادت است.

رنگ سرخ آتشین دلیل زودرنجی و در کار تیزی کردن و رنگ سبز نشانه بدی باطن و رنگ سرخ و سفید نشانه اخلاق مبارک است. رنگ سرخ مایل به سیاهی نشانه بداخلاقی و گندم گون نشانه اخلاق حسنه ودانائی و ادراک و نیکبختی است.

نرمی بدن نشانه قوّت فهم و لطافت طبیعت و سختی بدن نشانه قوّت بدن و بزرگی طبیعت وصنعت فهم؟

پوست نرم و باریک نشانه مبارکی و نیکی است.

موی سخت دلیل شجاعت واستقلال و بسیار نرم دلیل ترسیدن است. کثرت موی بر سینه و شکم دلیل کم تیگی؟ و کمی موی نشانه لزافت و دانائی است. موی بیرنگ نشانه حماقت و موی میگون نشانه شجاعت است. موی متوسط از لحاظ سیاهی و سختی و نرمی نشانه عقل واعتدال.

صدا وآواز بلند نشانه بهادری و نرم و باریک نشانه اخلاق نیکو و آواز غنّه(از توی بینی) دلیل تکبّر و غرور است. آواز ناخوش دلیل حماقت و بداصلی و سخن تیز گفتن نشانه بدخلقی و سخن در حالت دست زدن گفتن نشانه دانائی است.

خنده به قهقهه دلیل سفاهت وبی حیائی و تبسّم دلیل حیا و وقار و تمکین و خوش اخلاقی است.

قد بلند نشانه حماقت و قد قصیر نشانه فتنه انگیزی و قد دوتا نشانه کینه وعداوت و قد میانه نشانه حکمت و دانائی است. قد مناسب را یکصد و بیست انگشت؟ گفته اند وکمتر یا بیشتر از این خوب نیست.

راه رفتن کسی اگر دراو کجی باشد، دلیل این است که بدگوی بزرگان گردد. آنکه در رفتن سرین را حرکت دهد دلیل بیماری اینه؟ است. تیز و تند رفتن دلیل قهر و غضب جهالت است. به آهستگی دلیل غمناکی است. پاها را محکم بر زمین زدن نشانه بدبختی و قد دراز دلیل جهالت و حماقت است.

کف دست پرگوشت نشانه دولت و رنگ سرخ دلیل دولت و خوبی و پاکی طبیعت فرد است. زردی کف دست نشانه فسق و فجور است. سفید وسیاه بودن نشانه بدبختی است. خطوط خیل زیاد و خیلی کم زبونند وتعداد متوسط نشانه سعادتمندی است.

انگشتان دراز نشانه طول عمرند و باریک ونرم نشانه نیکبختی. فربه و کج وسخت نشانه بدیختی است. اگر هنگام کنار هم گذاشتن انگشتان سوراخ ظاهر شود نشان بیدولتی و اگر شوراخ ظاهر نگردد نشانه دولت است.

ناخن سرخ رنگ نشان علم و عقل ودانائی است. ناخن زرد وسیاه دلیل پریشانی و افلاس وبدبختی است.

ذکر(آلت) کج نشانه فسق و فجور است. وراست نشانه صلاح وراستی. زیادی رگ روی آلت نشانه عسرت وافلاس است.

بیضه(خصیه) یکی بزرگ ودیگری خرد نشانه تمایل جنسی و شهوت زیاد است. اگر بیضه راست کوچک باشد نطفه وی دختران زاید و اگر چپ خورد باشد پسران زاید. برخی گفته اند که دراوّل دلیل ودر آخیر فسق و فجور است.

ران فربه وچاق نشانه شهوت و ران بزرگ و کم مو نشانه دولتمندی است. موی دراز بر ساق نشانه تنگدستی و محرومیت از سواری و ساق دراز نشانه تکبّر و دشمنی است. ساق بسیار خورد نشانه افلاس و متوسط دلیل شجاعت و سخاوت و نیکبختی است.

کعب(قوزک)های پا اگر پرگوشت باشد نشانه آسودگی و مو روی کعبین نشانه قلّت اولاد است. یک کعب بزرگ و دیگری کوچک نشانه حبس و زندان زیاد و یکی خورد و دیگری گول؟ نشانی دولت است. یکی بلند ودیگری کج دلیل غمناکی وافلاس است.

پاشنه خورد و ملایم نشانه توانگری و بزرگ و کج نشانه سختی است. پاشنه پرگوشت و در وقت حرکت پنهان داشتن نشانه دزدی او است.

پشت پا بلند با موی کم نشانه نیکی و سعادت و مبارکی است.

کف پا زرد وسیاه نشانه قلّت اولاد وفسخ و فجور است. و کف پای بدون خط دلیل بر محرومی از سواری و کف پای سرخ ونرم دلیل عقل و دولت است. نشان بیرق و ناقوس در کف پا نشانه دولت ودبدبه است.

انگشتان پا دراز و باریک نشانه تیزفهمی و کوتاه و سطبر نشانه کم فهمی است. انگشتان متصل به هم نشانه نیکی وخوبی و متفرّق دلیل زبونی است. سبّابه پا(اشاره)بزرگتر از ابهام(شست) نشانه نیکبختی و ازدواج بسیار است، که درعقد او بمیرند. اگر انگشت مذکور کوچک باشد نشانه این است که قبل از زن بمیرد. اگر ابهام بسیار عریض وبزرگ باشد نشانی سفر بسیار است. اگر تمامی انگشتان پا کوچک باشند نشانه بداصلی است.

ناخنهای پا زرد و سیاه نشانه بیماری است. وسرخ و صاف دلیل هنر و دانائی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧

در باره علم قیافه

سر بزرگ نشانه عقل و سخاوت است. کوچکی و ناهمواری سرنشانه حماقت و جهالت است.

پیشانی بی شکن نشانه بدنفسی و تکبّر و گزافست. پیشانی متوسط با چین و چروک نشانه صدق و محبّت و تدبیر است. و ناصیه تنگ دلیل نادانی و جبن و عسرت و افلاس است. شکن پهن و ناصیه بلند دلیل غصه و غمناکی است. برخی گفته اند که خطوط شکن نشانه زیادی عمر است. یک خط نشانه ده سال و دوخط نشانه بیست سال و ....

مژه بزرگ و دراز و کشیده نشانه زشتی و تندخویی و غرور و جهالت است. ومژه گنجان(جمع و جور) نشانه الفت و مهربانی وعلاقه به جنس مخالف است. مژه متوسط و سیاه نشان فهم و ریاضت و سخاوت و لطافت مزاج است.

ابرویی که از طرف بینی باریک باشد نشانه نزاع و فتنه انگیزی است. وابروی بلند نشانی ابلهی و غرور است.

چشم سیاه و بزرگ دلیل سستی و کاهلی است و چشم خورد دلیل سبکساری و کم فهمی است. و متوسط نشانه وها و حیاست. چشم مایل به سمت داخل نشان تکبّر و بدی و خیانت و برجسته نشانه بیحیایی و بخل است. چشم پرّان دلیل مکر و حیله و دزدی است. سرخی زیاد و بی درد چشم دلیل کثرت عمر و شجاعت است. چشم ازرق(کبود) بدترین چشمها است و دلیل بخل و بی حیایی و بی همّتی می باشد.چشم سبز و کوچک و لرزان دلیل مکر و حیله و شهوت بسیار است. چشم گول نشانه نحوست است. چشم مایل به درازی نشانه نیکبختی و مبارکی است. و چشم دراز نشانه اخلاق جمیله است.

گوش بزرگ نشانه خوبی و قوّت حافظه و طول عمر و تند خوئی در بعضی اوقات است. گوش خورد(کوچک) نشانه جهالت و نادانی است. گوش متوّسط نشان عقل و دانائی و نیکبختی است. گوشت پر گوشت نشانه دولت و ثروت است.

بینی باریک دلیل سبکی عقل است و پهن و فراخی سوراخ بینی نشانه غلبه شهوت و غضبناکی است. بینی خمیده به طرف چپ نشانی نفاق و شرارت است. بینی بزرگ و دراز و نوک خمیده مانند نوک طوطی دلیل دولت و گشادگی رزق است. بینی متوّسط در بلندی و پستی و فراخی و تنگی دلیل صحّت حواس باطنی است و کمر پست نشانی افلاس است.

لب دراز نشانه حماقت و غلاظت طبیعت و کینه ورزی است. ولب باریک نشانه فهم و لطافت مزاج. سرخی لب نشانه نیکبختی و خوش اصلی و سبزی و سیاهی نشانه بدنفسی و بداصلی است و سفیدی لب نشانه مرض و بیماری است.

دهن گشاد نشانه شجاعت و تنگ دلیل هراس است. فراخی دهن برای زنان نشانه زیادی شهوت است.

دندان بزرگ دلیل شرارت و دندان کوچک و متفرق نشانه صحت بدن است. دندان کج و ناهموار نشانه مکر و حیله و خیانت و دندان ناهموار و متوسط نشانه نیکبختی و امانت و عدالت است. تعداد ۳۰ تا ۳۲ دندان نشانه دولت و فراخی و کمتر از ۳۰ دلیل افلاس است.

کام و زبان سرخ دلیل نیکبختی و سیاه و زرد نشانه نحوست و زشتی و بدخوئی است.

چانه(زنخ) کمی باریک نشانه نیکخوئی و پرگوشت نشانه جهالت تکبّر و فخر است. و چانه متوسط نشانه عشق؟ و هنر است.

گردن کوتاه نشانه مکر و خیانت و گردن دراز و باریک دلیل جبن و حماقت است. خطّی که در میان گردن باشد نشانه درازی عمر و هنرمندی است. و سه خط نشانه دولت است.

چهره فربه دلیل کاهلی و جهل و نسیان و سخت مزاجی وخشک وکم گوشت نشانه خباثت باطن است و متوسط نشانه نیکخوئی.وزردی چهره نشانه بدی ومرض باطن است.

ریش کوسه دلیل زیرکی و دانائی و گول نشانی وقار وتمکین ودراز نشانه حماقت و پرموئی ریش نشانه بلادت(کندذهنی) و عبادت است.

کتف لاغر دلیل بدسیرتی و کتف پر مو نشانه بی دولتی است. کتف صاف و متوسط دلیل عقل و دولتمندی و سعادت و لطف و فراخی

بازوی دراز و بغل پرگوشت نشانه نیکبختی و فراخی روزی وبازوی خرد و بغل خشک نشانه بیدولتی است.

سینه گشاده و پرگوشت نشانه نیکبختی و تنگ و صاف نشانه نحوست و بدبختی است.

پستان فربه نشانه دولت واولاد است.و کوچک نشانه نخوست و بدبختی و جهل است.

شکم بزرگ علامت حماقت و میانه نشانه بزرگی عقل و تیزی هوش است. خط روی شکم نشانه مرگ بوسیله شمشیر است. دو خط نشانه خوش صحبتی با زنان است. سه خط نشانه عقل و هوش و چهار یا پنج خط نشانه اقبال است.

ناف بزرگ و گول نشانه دولت و سخاوت است.

پشت پهن دلیل قوّت غضب و تکبّر و پشت کج نشانه بداخلاقی و پشت دراز نشانه نحوست و متوّسط دلیل سعادت است.

رنگ سرخ آتشین دلیل زودرنجی و در کار تیزی کردن و رنگ سبز نشانه بدی باطن و رنگ سرخ و سفید نشانه اخلاق مبارک است. رنگ سرخ مایل به سیاهی نشانه بداخلاقی و گندم گون نشانه اخلاق حسنه ودانائی و ادراک و نیکبختی است.

نرمی بدن نشانه قوّت فهم و لطافت طبیعت و سختی بدن نشانه قوّت بدن و بزرگی طبیعت وصنعت فهم؟

پوست نرم و باریک نشانه مبارکی و نیکی است.

موی سخت دلیل شجاعت واستقلال و بسیار نرم دلیل ترسیدن است. کثرت موی بر سینه و شکم دلیل کم تیگی؟ و کمی موی نشانه لزافت و دانائی است. موی بیرنگ نشانه حماقت و موی میگون نشانه شجاعت است. موی متوسط از لحاظ سیاهی و سختی و نرمی نشانه عقل واعتدال.

صدا وآواز بلند نشانه بهادری و نرم و باریک نشانه اخلاق نیکو و آواز غنّه(از توی بینی) دلیل تکبّر و غرور است. آواز ناخوش دلیل حماقت و بداصلی و سخن تیز گفتن نشانه بدخلقی و سخن در حالت دست زدن گفتن نشانه دانائی است.

خنده به قهقهه دلیل سفاهت وبی حیائی و تبسّم دلیل حیا و وقار و تمکین و خوش اخلاقی است.

قد بلند نشانه حماقت و قد قصیر نشانه فتنه انگیزی و قد دوتا نشانه کینه وعداوت و قد میانه نشانه حکمت و دانائی است. قد مناسب را یکصد و بیست انگشت؟ گفته اند وکمتر یا بیشتر از این خوب نیست.

راه رفتن کسی اگر دراو کجی باشد، دلیل این است که بدگوی بزرگان گردد. آنکه در رفتن سرین را حرکت دهد دلیل بیماری اینه؟ است. تیز و تند رفتن دلیل قهر و غضب جهالت است. به آهستگی دلیل غمناکی است. پاها را محکم بر زمین زدن نشانه بدبختی و قد دراز دلیل جهالت و حماقت است.

کف دست پرگوشت نشانه دولت و رنگ سرخ دلیل دولت و خوبی و پاکی طبیعت فرد است. زردی کف دست نشانه فسق و فجور است. سفید وسیاه بودن نشانه بدبختی است. خطوط خیل زیاد و خیلی کم زبونند وتعداد متوسط نشانه سعادتمندی است.

انگشتان دراز نشانه طول عمرند و باریک ونرم نشانه نیکبختی. فربه و کج وسخت نشانه بدیختی است. اگر هنگام کنار هم گذاشتن انگشتان سوراخ ظاهر شود نشان بیدولتی و اگر شوراخ ظاهر نگردد نشانه دولت است.

ناخن سرخ رنگ نشان علم و عقل ودانائی است. ناخن زرد وسیاه دلیل پریشانی و افلاس وبدبختی است.

ذکر(آلت) کج نشانه فسق و فجور است. وراست نشانه صلاح وراستی. زیادی رگ روی آلت نشانه عسرت وافلاس است.

بیضه(خصیه) یکی بزرگ ودیگری خرد نشانه تمایل جنسی و شهوت زیاد است. اگر بیضه راست کوچک باشد نطفه وی دختران زاید و اگر چپ خورد باشد پسران زاید. برخی گفته اند که دراوّل دلیل ودر آخیر فسق و فجور است.

ران فربه وچاق نشانه شهوت و ران بزرگ و کم مو نشانه دولتمندی است. موی دراز بر ساق نشانه تنگدستی و محرومیت از سواری و ساق دراز نشانه تکبّر و دشمنی است. ساق بسیار خورد نشانه افلاس و متوسط دلیل شجاعت و سخاوت و نیکبختی است.

کعب(قوزک)های پا اگر پرگوشت باشد نشانه آسودگی و مو روی کعبین نشانه قلّت اولاد است. یک کعب بزرگ و دیگری کوچک نشانه حبس و زندان زیاد و یکی خورد و دیگری گول؟ نشانی دولت است. یکی بلند ودیگری کج دلیل غمناکی وافلاس است.

پاشنه خورد و ملایم نشانه توانگری و بزرگ و کج نشانه سختی است. پاشنه پرگوشت و در وقت حرکت پنهان داشتن نشانه دزدی او است.

پشت پا بلند با موی کم نشانه نیکی و سعادت و مبارکی است.

کف پا زرد وسیاه نشانه قلّت اولاد وفسخ و فجور است. و کف پای بدون خط دلیل بر محرومی از سواری و کف پای سرخ ونرم دلیل عقل و دولت است. نشان بیرق و ناقوس در کف پا نشانه دولت ودبدبه است.

انگشتان پا دراز و باریک نشانه تیزفهمی و کوتاه و سطبر نشانه کم فهمی است. انگشتان متصل به هم نشانه نیکی وخوبی و متفرّق دلیل زبونی است. سبّابه پا(اشاره)بزرگتر از ابهام(شست) نشانه نیکبختی و ازدواج بسیار است، که درعقد او بمیرند. اگر انگشت مذکور کوچک باشد نشانه این است که قبل از زن بمیرد. اگر ابهام بسیار عریض وبزرگ باشد نشانی سفر بسیار است. اگر تمامی انگشتان پا کوچک باشند نشانه بداصلی است.

ناخنهای پا زرد و سیاه نشانه بیماری است. وسرخ و صاف دلیل هنر و دانائی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧

 

رباره انگشتان:
هر یک از انگشتان ،از طریق سیستم عصبی مستقیما با قسمت خاصی از بدن در ارتباط است. همچنین هر انگشت تحت نفوذ ستاره خاصی قرار دارد:

انگشت اول: انگشت اشاره–سبابه(تارجانی)

* ا
نگشت اشاره ، تحت کنترل ژوپیتر(مشتری) می باشد.

* از نظر پزشکی با دستگاه تنفس و معده در ارتباط است. و برای درمان بیماری های تنفسی ، ریه و غیره بایستی سنگ های قیمتی را بر روی این انگشت به کار بریم. سفیر زرد ، مون استون و مروارید سفید بایستی بر روی این انگشت به کار روند. جهت بدست آوردن خواب عمیق، از مروارید سفید یا مون استون ،بر روی این انگشت استفاده می شود.

انگشت دوم : (مادهیاما)

*
انگشت دوم،تحت کنترل مستقیم "سترن" می باشد.

از نظر پزشکی ، با روده و امعاء ، ذهن ، مغز، کبد و بافت ذهنی در ارتباط می باشد. زمرد ، گمدها (لپیس لازولی) ، مون استون ، سفیر آبی، مرجان سفید، مروارید سفید ، الماس و زیر کون سفید ، بایستی بر روی این انگشت به کار روند .

انگشت سوم : (آنامیکا)

*
خورشید، حکمران بر این انگشت می باشد.

* انگشت سوم ، در رابطه با قسمت شادتر زندگی است.از نظر پزشکی ، با کلیه، معده، دستگاه تولید مثل و گردش خون ، در ارتباط است. یاقوت قرمز ،مرجان قرمز ، چشم گربه ، مروارید سفید، مون استون ، سفیر آبی و توپاز (یاقوت زرد)، بایستی بر روی این انگشت استفاده شوند .

انگشت چهارم : انگشت کوچک (کانیشتا)

* انگشت کوچک تحت کنترل مستقیم ستاره مرکوری (عطارد-تیر) ، قرار دارد. از نظر پزشکی با قسمت های خصوصی بدن ، دستگاه تولید مثل ، زانوها ، ساق و پاها در ارتباط است . برای درمان بیماری های مربوط به قسمت پایین بدن ، بایستی جواهرات را بر روی این انگشت بکار برند . جواهراتی که برای سترن و راهوو ، استفاده می شوند ، بایستی بر روی این انگشت به کار روند زیرا این ها دوستان مرکوری هستند. سفیر آبی ، گمدها ، بایستی بر روی انگشت کوچک استفاده شوند. 

انگشت شست: ابهام

* زهره، حکمران بر این انگشت می باشد.استفاده از انگشتر در انگشت شست ضروری نیست

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧

 

تپه قمر(ماه یا لونا):
تپه ماه تخیلات، ایده آلیسم، وطبیعت خیالپرداز شخص را نشان می دهد. صاحب اخلاق ماه چیزهای زیبا و طبیعی رادوست دارد. از مسافرت های طولانی که حس خیالپردازیش را ارضا کند لذت می برد. دمدمی مزاج، متغیر و عاشق تحول است.  

خصوصات اصلی:

تخیلات زیاد، علاقه به تنهایی وخلوت، سردی و بیعاطفگی ناشی از ضعف سلامت، برخورد سرد وعدم حس همدردی، سرگردانی ذهنی، علاقه به عرفان و تصوف

خصوصیات ظاهری:

چاق، قد پلند با دست و پای گوشتی، رنگ پریده، شکم برآمده، گوشت نرم،  موی نرم وابریشم مانند.

خصوصیات روانشناختی:

منزوی، شخصیت غیر جذاب، درون گرا، عشق به تصوف، طبیعت سرد وبیروح، خودخواه، خیال پرداز، خرافه پرست، تنبل وسست.  .

گسترش بیش از حد تپه ماه:

این مورد نشانه خطر است و حس گرایی شدید رانشان می دهد. فرد مستعد بیماری هایی چون هیستری، جنون و عصبیت است.  

گسترش کم تپه ماه:

این مورد نشانه عدم تخیلات ایست و عیبجویی فرد رانشان می دهد.

سایر انگشتان فرد دارای اخلاق ماه:

انگشتان صاف نشاندهنده گیرایی بالا ، کشف و شهود زیاد، خوشگذرانی، خرافاتی بودن، عجول بودن و الهامات قوی فرد است.

انگشتان دراز نشاندهنده کندذهنی فرد است و فرد دربیان احساساتش مشکل دارد.

انگشتان کوتاه نشاندهنده سرعت در نتیجه گیری و در نتیجه قضاوت اشتباه در مورد دیگران است. او بیشتر منتقد و شکاک است و لذا گوشه گیر می شود.

بندهای انگشتان:

اگر اولین بند گسترده باشد، تخیلات ماه به حد افراط می رسد و شخص دچار توهم می شود.

 اگر دومین بند گسترده تر باشد نشاندهنده منطق فرد قویتر است و او یک متفکر خلاق می شود.

اگر سومین بند گسترده باشد فرد د احساسات پست و لذات حسی غوطه ور است.

نشانه های ادم بد با اخلاق ماه:

قدک.تاه با پوست سفید و خال خالی، چشمان خاکستری و مرطوب، پرحرفی، دروغگو بودن، خودخواهی و ترسویی، بیعاطفه و سرد، حقه باز و دورو.

بیماری های تهدید کننده فرد دارای اخلاق ماه:

رنگ سفید اخلاق ماه نشاندهنده ضعف قلب است و ممکن است نشاندهنده کم خونی، عارضه کلیه و ورم باشد.این شخص بدلیل ضعف جریان خون مستعد بیماری های بسیاری است. خطوط افقی یا عمودی قوی روی این تپه نشاندهنده سفر و خطوط ضعیف یا موجدار نشاندهنده بیماری است.

خطوط متقاطع رو تپه ماه فوقانی نشاندهنده بیماری های گلو و برونش، ورم روده، آپاندیسیت و اختلال خونی است.

تپه ماه میانی رماتیسم و نقرس را نشان می دهد.

تپه ماه تحتانی بیماری های کلیه و مثانه و ورم را نشان می دهد.

ازدواج:

صاحب اخلاق ماه سرد مزاج است و شور و هیجان جنسی ندارد. لذا نمی توند عاطفه قوی داشته باشد و لذا در زندگی مشترک موفق نخواهد بود. از لحاظ فیزیکی نیز ضعیف است. دمدمی مزاج، وسواسی، بیثبات،وعلاقمند تغییر وتحول است. بنابر این نمی تواند به انتخاب صحیح دست بزند. اخلاق ماه کلاً همسری ضعیف است.

مرد دارای اخلاق ماه عشق و جذبه طبیعی به خانه اش دارد. کلا دو نوع مرد دراین گروه هستند: گروه اول  آدمی دقیق و حکمران و عیبجو، و گروه دوم تنبل ، سست و افراط کار است. او تنها بخاطر پول و راحتی خود ازدواج می کند.

زن دارای اخلاق ماه از حس همدردی، عاطفه و فداکاری برخوردار است و به هرچه شوهرش برای او بیاورد راضی است. اما او نیز دمدمی، حساس و متغیر است.

شغل:

این افراد به دلیل تخیل بالا استعداد آهنگسازی، نویسندگی، هنر، شعر، معلمی را دارند. این افراد به دلیل سستی و تنبلی قادر به انجام کارهای سخت نیستند. لذا وضعیت مالی متوسطی دارند. اما اگر از استعداد و تخیلات ذاتی خود استفاده کنند، وضع مالی خوبی خواهند داشت.انواع طالع بینی


   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧

 


کف شناسی حدودسه هزار سال قبل میلاد وجود داشته است .این علم بتدریج به هند بابل مصر و یونان قدیم راه یافت و مخصوصا در بین اعراب شیوع کامل پیدا کرد وبه دست جهال وشیادان افتاد.

حضرت سلیمان نبی می فرماید: که کف دست آینه ی سرنوشت انسان هاست.

دست راست سلامتی وطول عمر ودست چپ بخت واقبال وثر وت را معین میکند. کف دست انسان خطوطی پر پیچ و خم دارد که نشان دهنده ی خلقیات وسرنوشت واز آینده وگذشته ی انسان سخن میگوید .
دست شناسی یا نمایش خارجی دست
رنگ دست
دستهای نرم ولطیف و برنگ سفید :متعلق به اشخاص شهوت پرست وخوشگذران است.
دستهای خشک واستخوانی و برنگ زرد: آدم عصبانی- زود رنج - و سودا مزاج را معرفی میکند.
دستهای پوست آن سخت ورنگ آن سبز ه ویا قهوهای است : نشانگرجدیت و فعالیت وروح قوی است.
دستهای سخت ومحکم که پوست آن نرم وسرخ رنگ است:عاطفه ومهر ومحبت را نشان میدهد.
دستهایی که پوست آن ملایم ورنگ پریده است: خیانت ونادرستی را نشان میدهد.
پوست دست
پوست دست نرم وچین دار :خیر خواهی ونوع دوستی را نشان می دهد .
پوست دست سخت وچین دار :دلیل بر تند خویی وخشم وغضب است.
پوست دست سخت وکشیده:بی رحمی - بی عدالتی و بی ادبی را بیان می کند .
پوست دست ظریف ونازک که در هوای سرد رنگ آن تغییر میکند وسرخ می شود:احساسات ورحم ورقت قلب را معین می کند.
پوست دست زبروضخیم که در هوای سرد تغییر رنگ نمی دهد:دال بر بی تفاوتی است وصاحب چنین دستی سنگ دل -بی رحم واز عاطفه ووجدان خبری ندارد.
حرارت دست
دست گرم :نمایشگر حرارت قلب وخون گرمی است وبعکس است وقتی دستی سرد وبی حرارت باشد واشخاصی که دست آنها بدون حرارت وسرد می باشد دیر جوشش وسرد هستند حتی با خویشاوندان خود مهر ومحبت ندارند.

ارسطو می گوید: کف دست جام جهان نمای بدن انسان است وکلیه صفات و اخلاق وافکار درونی حتی سرنوشت شخص به وسیله خطوط وعلایم در کف دست منعکس می گردد.


انگشت نگاری که امروزه در تمام کشورهای پیشرفته برای شناسایی مجرمین به کار می رود رشته ای کف شناسی است وتجربه ثابت کرده است که خطوط نقش شده روی انگشت یک نفر محال است روی ا نگشت دیگری به همان شکل وفرم دیده شود . ارپانتینی دانشمند بزرگ وکف شناس فرانسوی میگوید :بعضی از خطوط اصلی وعلایم کف دست که نمایشگر صفات ذاتی وموروثی یا سرنوشت است در رحم مادردر کف دست نقش می بندد و هر نوزادی در زمان تولد کف دست آن با خطوط وعلایمی منقوش می باشد به طوری که می توان گفت حک شده است زیرا چنانچه کف دست با آتش یا اسید بسوزد وپوست آن که دارای خطوط وعلایم است از بین برود پس از اینکه پوست نو رویید می بینیم که همان خطوط وعلایم اولیه قبل از سوختن در روی پوست تازه نقش بسته است . وقتی دربعضی از خطوط تغییراتی حاصل شود به خاطر صفات واخلاق وعادت هایی است که به واسطه ی تربیت - معا شرت یا تغییر سن پیدا می شود ویا بعضی حوادث وپیشامدهایی است که خود برای خود ایجاد می کنیم.


راجع به دست شناسی ،گر چه منظره یا شکل خارجی دست تا اندازه ای مربوط به شغل وکارهای دستی شخص مثلا کارگری که با دست کارهای سخت وخشن را انجا م می دهد دارای دست های ضخیم وزبربا عضلات سخت وبه رنگ تیره است یا بالعکس اشخاصی که به کارهای ظریف اشتغال دارند وپیوسته دست خود را از سرما وحرارت محفوظ می دارند دارای دستهای ظریف ولطیف به رنگ روشن میباشند ،همچنین آب وهوا ومکان در دست تأثیر به سزایی دارد ،ولی میتوان با در نظر گرفتن نژاد ووضعیت آب وهوای منطقه وطن ومحل سکونت شخص واندازه گیری دست وکف و انگشتان وضع طبیعی دست از حیث کوتاه و بلندی ،عریض وتنگی ،ضخامت ونازکی ،چاق ولاغری ، سختی و نرمی ،مرطوب و خشکی،و رنگ و فرم و شکل آنرا مشخص نمود. واینگونه است که رنگ دست خلقیات را نمایش می دهد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧

 

انواع طالع بینی

تپه ناهید:

صاحب اخلاق ناهید زیباترین و جذابترین شخص است که میتوان دید. عشق، همدردی و پرستش بر این فرد حکومت میکند. در قضاوت نسبت به او باید دقت کرد چراکه ممکن است احساسات و اشتیاق جنسی او ما را به اشتباه اندازد. او ذاتاً هنرمند است و عشق به هنر و زیبایی او را به خود جذب می کند. با او بودن شیرین و جذاب است. سخنان او جالب و امید بخش است.
ناهید مظهر زیبایی، سلامت، سرزندگی و نشاط، حرارت و جاذبه، و بالاتر ازهمه عشق است. این افراد علاقمند به شعر، موسیقی و رقص هستند. آنها ولخرجی را به پس انداز کردن ترجیح می دهند. اخلاق ناهید اهمیت عشق را در زندگی انسانی می داند.
خصوصیات اصلی:
عشق ورزی
خصوصیات ظاهری:
قد متوسط، ظاهر متقارن و زیبا و جذاب، حالاتی ظریف و زنانه، پوست صاف و لطیف، رنگ چهره ملایم، صورت بیضی یا گرد وتناسب اندام، چشمان بادامی یا گرد ومعمولاً رنگ سیاه، مژگان دراز و ابریشمی و موهای نرم و درخشان
خصوصیات روانشناختی:
نفرت از دعوا، دوست داشتنی، حس انسانیت و خویشاوندی، اهمیت به شادی، چشم پوشی از خطاهای دیگران، وفادار و صادق در عشق و دوستی، فدا کردن همه چیز خود در راه عشق، مهربان، غمخواری وهمدردی، جذبه برای جنس مخالف
انگشتان فرد دارای اخلاق ناهید:
اگر انگشتان فرد صاف باشد نشانه بینش و گیرایی بالا،انگیزش درونی،کشف و شهود بالا(حس اول او درست است). عجول بودن، شور و احساس بیش از حد،ایده آل گرایی زیاد، ظرافت بالای فرد است.
اگر انگشتان فرد گره دار باشد نشانه ذهن تحلیل گر، احتیاط در عاشق شدن ونظم و ترتیب فرد است.
اگر انگشتان فرد دراز باشد نشانه تمایل به پرداختن به جزئیات و اصل موضوع، حساسیت زیاد و گاهی بیرحمی فرد است.
اگر انگشتان فرد کوتاه باشد نشانه طبیعت پر حرارت و عجول، عدم توجه به جزئیات و دمدمی بودن در عشق است.
نشانه های آدم بد با اخلاق ناهید:
اصلاً جذاب نیست، قد کوتاه، شکم برآمده، تمرکز بر غرائز، تفکر پست و احساسات حیوانی، خونسرد، بیرحم و خود خواه
بیماری های تهدید کننده فرد دارای اخلاق ناهید:
اصولاً این افراد از لحاظ جسمی سالم هستند و از او انتظار بیماری نمیرود. تنها در صورتی که دست آبی یا سفید یا زرد است باید به سلامتی او شک کرد. این علائم نشاندهنده بیماریهای خونی هستند و لذا فرد دارای اخلاق ناهید مستعد تب واگیردار و آنفولانزا هستند. و در موارد کم عصبیت مقطعی
وضعیت ازدواج:
او به ازدواج علاقه زیادی دارد و معمولاً زود ازدواج می کند. چنین مردی از همسر خود انتظار زیبایی، ظرافت، تمیزی وفریبندگی دارد. او بسیار مهربان،سخاوتمند و فداکار است و به ارزش های مادی زندگی بی توجه است. از این رو بهتر است با هم تپه خود همسر انتخاب کند. زن دارای این اخلاق زندگی خانوادگی را دوست دارد. لذا هرگز به جدایی نمی اندیشد و نهایت سختی را تحمل می کند.
شغل:
آنها در کارهایی که به هنر ذاتی نیاز دارد پیشرفت می کنند. او بسوی جمع آوری پول و ثروت جذب نمی شود و تنها به دنبال لذت و ارضاتی غرائزش است. گاهی هم آنقدر خوش شانس است که به ثروت باد آورده دست می یابد.


...

تپه مریخ(بهرام):

امروز قصد دارم به تپه مریخ بپردازم. قبل از شروع بحث از دوستان زیبا دل خواهش میکنم خیلی مواظب دلشون باشن. واگه خواستن عاشق یه مریخی بشن حواسشون باشه که چه تصمیم خطرناکی گرفته اند!!!
تپه بهرام:
تپه بهرام همانطور که در شکل کف دست دیده می شود در دو موقعیت در روی دست قرار دارد. تپه سمت راست که در زیر انگشت شست قرار دارد تپه بهرام مثبت یا بهرام تحتانی است و تپه سمت چپ که در کنار دست قرار دارد تپه بهرام منفی یا بهرام فوقانی می باشد.
بهرام مثبت-تحتانی: دشمنان
بهرام مثبت خصوصیت جنگجویی را نشان میدهد. فرد دارای اخلاق بهرام می تواند سرباز خوبی باشد. او شکست رانمی شناسد و تا رسیدن به هدفش دست از تلاش برنمی دارد. او در ذهن خود نیز یک جنگجو است. او فردی چالاک، فعال، پرانرژی، علاقمند بازیها و و رزشهای پرتحرک است. ظرافت و نزاکت گفتار ندارد اما نیتش خوب است. بی پروا و آتشین مزاج است اما احساسات نابجا و بیمار گونه ندارد.
پرخور است و برای رفع گرسنگی غذای سنگین می خورد تا انرژی فعالیت های ورزش سنگین خود راتامین کند. کشتی و بوکس از ورزش های مورد علاقه اخلاق بهرام است.
بهرام منفی- فوقانی: مذهب
بهرام منفی نشانه دفاع از خود وطبیعت غیرفعال شخص است. این تپه نیز خصوصیت جنگ آوری را نشان میدهد با این تفاوت که اولی حمله می کند و دومی(بهرام منفی) ازخود دفاع کرده و درمقابل فشارهایی که براو وارد می شود مقاومت می کند. بهرام منفی برخلاف بهرام مثبت در هرشرایطی خونسرد است . و حتی موقعیکه می داند جنگ را خواهد باخت بازهم تسلیم نمی شود.
میل جنسی:
اخلاق بهرام قدرت جنسی قوی دارد و بسوی جنس مخالف جذب می شود و آماده است برای ارضای نیاز خود هر سختی را به جان بخرد!!!.
اما بهرام مثبت منتظر رضایت طرف نمی شود و به زور متوسل می گردد! اما بهرام منفی جز با تمایل طرف مقابل قدمی به سوی او برنمی دارد.
خصوصات اصلی:
ستیزه جویی، مقاومت، شجاعت، خونسردی، آرامش و سرعت عمل
خصوصیات ظاهری:
قدبلند و شخصیتی پر شور. صورت گرد دارد و سر نسبت به بدن کمی کوچک، قسمت تحتانی سر سنگین، چشمان تیز و گوشهای نزدیک به سر، قفسه سینه قوی، شانه های پهن، کوتاهی دست و پاها نسبت به بدن ازخصوصیات ظاهری این افراد است.رنگ او سرخ و ریه های قوی دارد و این به او صدایی آمرانه و پر طنین به او می دهد.
خصوصیات روانشناختی:
شجاع، رفیق باز، سخاوتمند، بلند همت، در دوستی فداکار، دلسوز و غمخوار ضعفا، علاقه به کودکان و حیوانات، کنترل بر خود ، قدرت بخشش، گنجایش روانی بالا، سرعت تفکر پایین
انگشتان فرد دارای اخلاق بهرام:
اگر انگشتان فرد صاف باشد نشانه درک و تصمیم گیری سریع، استعداد کشف و شهود، ودر صورت بد بودن خط سر بی قید و بی فکر بودن فرد است.
اگر انگشتان فرد گره دار باشد ؛ گسترش گره اول فرد را فوق العاده باهوش و منظم می کند. و دومین گره فرد را مرتب و آراسته در لباس پوشیدن و منظم در کارمی سازد. در صورت گسترش هر دو گره فرد دارای قدرت تجزیه و تحلیل است . انگیزش باعث تصمیم گیری او نمی شود.
اگر انگشتان فرد دراز باشد نشانه دقت بالای فرد در برنامه ریزی، لباس پوشیدن، عدم انگیزش و تصمیم گیری با صبر و احتیاط فرد است. او به چیزهای ظریف ودقیق توجه دارد و این از پرخاشگری او می کاهد.
اگر انگشتان فرد کوتاه باشد نشانه فعال بودن و سرعت تصمیم گیری فرد است.
نشانه های آدم بد با اخلاق بهرام:
شخص دائم الخمر، شهوتران و حتی جانی، پوست خشن و دستی سفت و قرمز رنگ، انگشتان کوتاه، بند سوم انگشتان بلند، قد کوتاه، پوست خال خال، چشمان قرمز
بیماری های تهدید کننده فرد دارای اخلاق بهرام:
مهمترین بیماری های تهدید کننده این افراد از گرما ناشی می شوند. استعداد بیماری هایی همچون بواسیر، تب، آبله، سنگ کلیه و مثانه، بیماری گلو، برونشیت ، لارنژیت را نیز دارند.
وضعیت ازدواج:
صاحب اخلاق بهرام از سرزندگی و شادابی و گردش قوی خون برخوردار است که او را به ازدواج متمایل میکند. او به زنان زیبا علاقه دارد، به خانواده و فرزندانش علاقمند است و خانه ای راحت را دوست دارد. او علیرغم طبیعت عجیب و زود برانگیز خود زندگی زناشویی خوبی دارد. او طبیعتی حریص دارد و همسرش تنها از راه وقف خود می تواند او را ارضا کند. معمولاً این افراد به همسر خود شک دارند.
زن دارای اخلاق بهرام برای مردی جاه طلب همسری خارق العاده است. او شوخ و زبان دار است و حضور اجتماعی خوبی دارد. همسرش را در کارش یاری می کند. اگر او با مردی پر احساس! و پولدار! ازدواج کند خوشبخت خواهد شد.
شغل:
بهرام در همه کارها دیده می شود. اما ارتش و کارهایی که او بتواند شجاعت و جنگاوری خود رانشان دهد برای او بهتر است.
صاحب اخلاق بهرام در مشاغل پر مخاطره مانند ارتش درآمد خوبی دارند و در خرج کردن نیز دست و دل باز است. او بیشتر پول خود را برای خوشحال کردن معشوقه اش یا تفریحات دیگر خرج می کند.
این هم مطلبی در مورد مریخ ازسایت دیگر:
شما تحت تاثیر سیاره فرمانروای خود مریخ (مارس) هستید. سیاره شما به شما هوش و ذهن قوی داده است.سیاره هادی شما در رویارویی با مسائل شهامت زیادی به شما داده است و عزم راسخ و قدرتی که در وجودتان هست نیز شما را یاری میدهند در صورتیکه این نیروها را به طرز سازنده ای به کار گیرید کاری نیست که به وسیله انها نتوانید انجام دهید. مواظب باشید سیاره مارس شما را متمایل می کند به اینکه بعضی مواقع تصمیم های عجولانه و از روی انگیزه انی بگیرید این امر باعث میشود که کمی بی پروا و شتابزده عمل کنید بدون اینکه قبلا در مورد کاری که می خواهید بکنید به اندازه کافی فکر کرده باشید.
با گذری بر اساطیر و افسانه های رومیها در می یابیم که مریخ خدای جنگ بوده است. مریخ از مبارزه هیچ هراسی نداشته است. این تیپ افراد برجسته، پرخاشجو و دلیر هستند. آنها قادر به جمع آوری تمامی توان داخلیشان جهت غلبه بر هر کسی می باشند و معمولاً هم پیروز می شوند. این افراد در دارا بودن انرژی و حس شادابی هیچ کمبودی ندارند و می توانند بیش از هر کس دیگری در بازی بمانند و عقب نکشند. نکته قابل توجه که باعث پیروزی می شود این است که آنها در بیشتر موارد مستقل میباشند و از وضعیت پیش آمده از تمایلاتشان به خوبی آگاهند. فراتر از اینها طبیعت رقابت جدی آنها تضمین می کند که آنها هر بازی را با علاقه و شادابی انجام دهند.


...کف دست ( زحل )

تپه کیوان ( زحل ) :
تپه خوب کیوان نشاندهنده حس شدید دیسیپلین، ثبات قدم،عزم راسخ و وظیفه شناسی است. این افراد شخصیتی متین و منزوی دارند و بسیار محتاط است و هیچ چیز را عجولانه انجام نمی دهد. او به موسیقی کلاسیک غمگین، هنر ومناظر طبیعی و گل علاقه دارد. احساساتی ولی فاقد قوه تخیل است.
خصوصات اصلی:
افسردگی، خرافه پرستی، غمگینی، احساس مسئولیت،صبرو تحمل، ادب، نظم و ترتیب، خردو متانت،نجابت و پاکی، صرفه جویی، تلاش و پشتکار، احترام به حقیقت، علاقه به علوم غریبه و عرفان
خصوصیات ظاهری:
در کل این افراد زیبا نیستند. بلندقد، انگشت کیوان دراز، رنگ پریده و زرد رو، موی سیاه و ضخیم، پوست زبر و خشک، صورت دراز و استخوانی، ابروهای پر پشت، چشمان سیاه و عمیق، بینی لاغر و نوک تیز، دهان بزرگ با لبهای نازک، گردن لاغر، صدای ناخوشایند، بازوان دراز و شانه های بلند.
خصوصیات روانشناختی:
محتاط، عاقل و متین، غمگین و افسرده، عاشق تنهایی وانزوا و لذا دافع جنس مخالف، جاه طلب ودارای پشتکار، .
انگشت کیوان:
انگشتان گره دار اخلاق کیوان را تقویت می کند و به جدیت، آرامش و دقت فرد می افزاید.
اگر اولین گره گسترده باشد، نشاندهند ه گسترش مغز و رفتارسیستماتیک و منظبط فرد است. این فرد در تحقیقات علمی پیشرفت خواهد کرد.
اگر دومین گره گسترده باشد، نشاندهنده انظباط فرد در امور عملی است.
سایر انگشتان فرد دارای اخلاق کیوان:
انگشتان صاف نشاندهنده گیرایی بالا وقدرت کشف و شهود فرد است.
انگشتان دراز نشاندهنده فکر کند فرد است.
انگشتان کوتاه نشاندهندهسرعت در نتیجه گیری و در نتیجه اشتباهات زیاد است. او بیشتر منتقد و شکاک است.
بندهای انگشتان:
اگر اولین بند گسترده باشد، فردی متفکر ومتمایل به علوم غریبه و خرافات است.
اگر دومین بند گسترده تر باشد نشاندهنده علاقه به تحقیقات علمی است.
اگر سومین بند گسترده باشد نشاندهنده خساست و پول پرستی فرد است.
نشانه های ادم بد با اخلاق کیوان:
گرایش به خودکشی، سرد مزاج و بی عاطفه بودن، خلاف کاربودن، مخفی کاری، خرافه پرستی، حسادت، خساست، پستی و خودخواهی بیش از حد.
بیماری های تهدید کننده فرد دارای اخلاق کیوان:
اخلاق تیر به بیماری های معنی مبتلا می گردد که مهمترین آنها عصبیت، ناراحتی کبد، مشکلات پا،ستون فقرات، دندان، گوش، سکته، رماتیسم و مالیخولیای مزمن است. بیماری این افراد دیر بهبود می یابد.
ازدواج:
اساساً اخلاق کیوان اشتیاقی به ازدواج ندارد. انتخاب همسر برایش مشکل است. سنتی عمل میکند و به همسر خود اجازه نمی دهد مدرن بپوشد. آزادی عمل به همسرش نمی دهد. احساسات جنسی او قوی اما بر عکس مریخ سریع است. زن دارای اخلاق کیوان شخصیتی مردانه دارد و بسیار توانا و سیستماتیک است ولی فاقد حرارت و احساسات و ظرافت زنانه است. این افراد اگر می خواهند خوشبخت شوند باید با هم تیپ خود ازدواج کنند.
شغل:
اخلاق کیوان به علوم غریبه، شیمی، فیزیک، پزشکی و ریاضیات پیشرفته علاقمند است.اگر قلمرو ذهنی گسترده باشد، نویسندگی و پزشکی مشاغل مناسبی برای این افراد است.اگر قلمرو میانی گسترده باشد، تجارت، راه اهن و راهسازی؛ و اگر قلمرو ابتدایی گسترده باشد، راه و ساختمان، پل سازی و سدسازی مشاغل مناسبی برای این افراد است.
اخلاق کیوان عموماً دارای ثبات مالی است و بخاطر کارزیاد و صبر در کارشان موفق می شوند................

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧

 

به کف دستان خود نگاه کنید ، سپس از میان ۹ تصویر زیر تصویری را که به دستان شما شباهت بیشتری دارد انتخاب و شرح کلی کف دست تان را مطالعه نمائید


 
..کف دست شماره یک : شما فردی هستید که روابط گسترده ای با دوستان خود دارید ، بسیار معاشرتی و مردم گرا هستید و از همین رو میتوانید ایده ها و افکار خود را با دیگران در میان بگذارید.
بیشتر به موضوعات فکری علاقه دارید و عاشق سفر هستید ؛ خیلی میل دارید با دیگران ارتباط برقرار کنید و از تنهایی به شدت بیزار هستید.
انگار همیشه حرف های زیادی برای گفتن دارید و معمولاً نیز آنها را به نحو مطلوبی با دیگران در میان میگذارید ، هر یک از دوستانتان را همچون یک دستگاه ضبط صوت خوب میدانید که حرف های شما را ضبط کرده و به دیگران انتقال میدهند ، همه دلشان میخواهد به شما نزدیک شوند و با شما طرح دوستی بریزیند.
از گشت و گذار در شهرها و سفر به سرزمین های دیگر لذت میبرید ، تفریح ، سرگرمی و بازی روحیه شما را شاداب میکند و باعث لذت و شادی تان میشود ، از نظر جسمی نیز در وضعیت خوبی بسر میبرید و اغلب سالم و تندرست هستید .

پیشنهاد : باید به پیام هایی که میان شما و یکی از نزدیکان رد و بدل میشود بیشتر توجه کنید ، این رابطه میتواند عاقبت خوبی به همراه داشته باشد.
سعی کن زیاد کج خلقی نکنی و با دیگران مهربان و خوشرو باشی ؛ از حرفهای کنایه آمیز و رفتار دو پهلو پرهیز کن زیرا باعث سوء تفاهم میشود.

همواره باید برای تمدد اعصاب خود به سفر بروی یا خود را با طراح های آموزشی سرگرم کنی ، همچنین میتوانی دوستان خود را در لحظات شاد خود شریک کنی......................کف دست شماره دو : شما فردی هستی که در زندگی بیشتر به فکر شغل و حرفه خود هستی و به مادیات علاقه دای ، با شریک خود سازگاری و توافق خواهی داشت و علایق مشترکی شما را به هم پیوند میدهد ، رابطه شما با او بر اساس تفاهم و همکاری دو جانبه شکل میگیرد.
خیلی به سیر وسفر علاقمند هستی و دوست داری مدام به گردش وتفریح بروی ، دوستانت همیشه به کمک شما احتیاج دارند و رابطه شما با آنها خوب است.
همه هوش و حواس شما متوجه کار یا تحصیل است و دغدغه دیگری نداری ، به کسی علاقمند خواهی شد و با او ابطه ای عاطفی و ظریف برقرار خواهی کرد که بسیار شاد یبخش و مطلوب خواهد بود.
به نظر میرسد آدم صبور و پر طاقتی هستی و با یکی از اعضای خانواده خود بیش از بقیه صمیمت و نزدیکی داری و معمولاً در اکثر کارها با همدیگر اشتراک نطر دارید ، از نظر سلامت و بهداشت نیز در وضعیت مناسبی قرار داری و اغلب کسالت یا بیماری شما را کمتر تهدید میکند .

پیشنهاد : ممکن است در خانواده ، محیط کار ، یا مدرسه هیچ کس با شما موافق نباشد ولی شما باید سعی کنی که خونسردی و متانت خود را از دست ندهی ، در ارتباط با اعضای خانواده خود باید صبورتر و با گذشت تر باشی و از مشاجره و دعوا پرهیز کنی.

در محیط کار یا در مورد مسایل شخصی نیز باید خونسردی خود را حفظ کنی و از درگیری و اختلاف با دیگران خودداری کنی ، زیاد سخت نگیر و نگذار مسایل و مشکلات بر قلبت سنگینی کند ، بردباری و گذشت باعث میشود احساس بهتری داشته باشی...........کف دست شماره سه : در زندگی بیشتر به مسایل شغلی ، تحصیلی یا روابط عاطفی خود با دیگران توجه داری ، شما شخصی هستی که رفتارهایت غیر قابل پیش بینی است.
انکار و ایده های زیادی در سر داری ولی انگار برای بیان آنها مشکل داری و دلت نمیخواهد آنها را با کسی در میان بگذاری ، به هر حال صحبت وگفتگو با یک مشاور میتواند مفید و سودمند باشد.
سودای عشقی در سر خواهید داشت و زمانی به یاد فردی میافتید که مدتی ممکن است از شما جدا شود و در شهری دور زندگی کند ، از نظر سلامت و بهداشت در وضعیت خوبی به سر میبرید و کاملاً شاداب و سرحال هستید.

پیشنهاد : با دوستان و همکاران خود رفتاری با نزاکت و مبادی آداب داشته باش ، ایجاد تفاهم و سازگاری با دیگران چندان هم مشکل نیست.

در ارتباط با طرحی که ارائه داده ای از جانب یکی از دوستان خود پیشنهادی دریافت میکنی ، باید با روی باز به نظرات دیگران گوش کنی و از آنها سپاسگزار باشی ، برای رسیدن به تفاهم و هماهنگی با دیگران باید به سهم خود قدم پیش بگذارید تا موفق شوید.


..

..کف دست شماره چهار : شما فردی هستی که معمولاً درگیر درس و تحصیل ، مسایل خصوصی و یا مشغولیات ذهنی خود هستی ولی در درون خود از آرامش برخورداری .
پیشرفت در زندگی باعث شادی و نشاط شما میشود چون با دیگران برخورد مناسبی داری و از قدرت بیان خوبی نیز برخوردار هستی ؛ معمولاً از جانب اعضای خانواده ، دوستان و همسایگان مورد لطف و محبت قرار میگیری و هدیه دریافت میکنی.
رابطه عاطفی شما با دوستتان در وضعیت بسیار مناسب و دلپذیری است ، از لحاظ مالی موقعیت خوبی خواهی داشت و به نظر میرسد که از هر لحاظ یک فرد حرفه ای و کاردان هستی.

پیشنهاد : شما باید شادی و نشاط خود را با دوستان خود تقسیم کنی ، سعی کن در مورد مشکلات و گرفتاریهای شخصی ، از هر گونه بحث و مشاجره با دیگران پرهیز کنی ، شما از آن دسته افراد نیستید که برای مشکلی که برایشان بوجود می آید راه حلی را در آستین دارند....................................

کف دست شماره پنج : ظاهراً به نظر میرسد که شما از آن دسته افراد هستی که در مورد مسایل مالی بسیار صبور و پر طاقت هستند ، مشکلی در زندگیتان پیدا میشود که مدتی فکرتان را به خود مشغول میکند اما برطرف میشود.
احتمالاً به زودی میفهمی آن کسی که در محیط کار خود با او آشنا شده ای میتواند برای شما یک دوست خوب نیز باشد ، اغلب همه توجه ات بر روی تحصیل متمرکز است و در ارتباط با عشق ، تحصیلات و کار ، آدم بسیار خوش شانسی هستی ، از لحاظ سلامت و بهداشت نیز در وضعیت خوبی قرار داری.

پیشنهاد : بهتر است به دنبال راهی برای بهبود کارائی خود باشی ، همچنین باید به مسایل مالی خود بیشتر توجه کنی و محتاطانه تر عمل نمایی ، مواظب دخل و خرج خود باشی و معقولانه تر خرج کن.....

...کف دست شماره شش : اغلب همه سعی و تلاش خود را بر روی تحقیق در مورد مسایل مالی متمرکز میکنی ، خیلی زود به اهداف خود میرسی و از اینکه موفق میشوی کار مفیدی انجام دهی خوشحال خواهی شد.
شما آدمی برونگرا و معاشرتی هستی و به فعالیت های اجتماعی خیلی علاقه داری اما باید مراقب خرج و هزینه های خود باشی و زیاد ولخرجی نکنی.
شما فردی رفیق باز هستی که هر لحظه دوست جدیدی میگیرید ، رفتاری صمیمانه و پر محبت داری و از گسترش روابط خود با دیگران لذت میبری ، با کسی آشنا میشوی که به تدریج به او دل میبندی و عاشق او میشوی و این دوستی و پیوند عاقبت خوشی برایت دارد ؛ در مورد سلامتی و بهداشت نیز باید بیشتر مراقب خود باشید.

پیشنهاد : در مورد بهداشت و سلامت خود باید بیشتر مراقب باشی ، اگر مواظب دخل و خرج خود نباشی و در این مورد عاقلانه عمل نکنی آنگاه ممکن است هر چه در می آورید یک شبه خرج کنی و دچار مشکل مالی شوی ، به هر حال باید مشکلات مالی خود را به نحو مطلوبی حل کنی تا به آرامش برسی.........کف دست شماره هفت : در زمینه ارتباطات خود با دیگران ، آدم خوش شانسی هستی و روابط خوبی با مردم برقرار میکنی ، ضمناً آدم خوش سفری نیز هستی و از این لحاظ نیز شانس با شما همراه است.
در روابط عاطفی خود با دیگران بارها قلبت میشکند و در عشق شکست میخوری ولی اهمیت نمیدهی و دوباره دل در گرو عشق جدیدی میسپاری ، در این ماجرا ممکن است بعضی ها به شما حسادت بورزند.
خیلی دوست داری برای انجام مأموریت به سفر بروی و خلاصه از یکجا ماندن نفرت داری ، به عشق در یک نگاه اعتقاد داری ، از نظر سلامت در وضعیت خوبی به سر میبری.

پیشنهاد : باید کمی خویشتندار و صبور باشی و خونسردی خود را از دست ندهی ، نباید بر سر مسایل جزیی با دوستان خود درگیر شوی ، اگر متانت خود را حفظ کنی با دوستان و رفقای خود اوقات خوشی خواهی داشت.

به درک شهودی و مبتنی بر حدس و ابهام خود ایمان داشته باش ، اجازه نده یک موضوع خانوادگی شما را از پا بیندازد ، در ابتدا ممکن است عصبانی و بعد گیج و آشفته شوی ، به زمان نیاز داری تا بتوانی راه حل مناسبی برای مشکلات خود در خانه ، مدرسه یا محیط کار پیدا کنی.....................................کف دست شماره هشت : این کف دست برای شما خوش شانسی می آورد ، به نظر میرسد آدم شاد و بانشاطی هستی ، شما دوست داری اوقات خوش خود را با دوستان خود تقسیم کنی و عاشق گردش و سفر هستید و از یکنواختی و تکرار بدت می آید.
در زمینه عشق ، کار و مسایل مالی خیلی خوش شانس هستید ، در قلب خود فقط یک نفر را داری که به او بسیار علاقمندی ، در راه علم و دانش تلاش کن ، از نظر سلامت و بهداشت نیز در وضعیت مطلوبی قرار داری.

پیشنهاد : لزومی ندارد با کسی که از هیچ نوع خرد و منطقی پیروی نمیکند وارد بحث و جدل شوی ، در حیطه شغل و حرفه ، به اندازه قدرت و توان خود مسئولیت قبول کن ، زیاده روی در کار ممکن است به شما آسیب بزند ، شما در زمره کسانی هستید که به عشق در یک نگاه اعتقاد داری ، سفرهای غیر قابل انتظاری در پیش داری.......................................................................................کف دست شماره نه : خطوط کف دست شما نشان میدهد که باید در ارتباط با روابط عاطفی خود کمی صبور و خویشتندار باشی ، ممکن است هیچ کس با شما موافق نباشد اما در زمینه شغل و حرفه خود قابلیت های بسیاری داری و از لیاقت و شایستگی خوبی برخورداری.
دوست داری افکار و ایده های خود را با دوستان خود در میان بگذاری و از این کار لذت میبری ، در حیطه شغل خود با یک فرصت طلایی روبرو میشوی که برای پیشرفت شما بسیار مهم است ، در ارتباط با کار و مسایل مالی خیلی خوش شانس هستید ؛ از نظر بهداشت و سلامت در وضعیت بسیار خوبی قرار داری.

پیشنهاد : در محیط کار خود سعی کن با دیگران مهربان و صمیمی باشی ، اگر به کار خود فکر کنی و به راه های پیشرفت در شغل خود بیندیشی بدون شک پله های ترقی را طی خواهی نمود ؛ به احتمال زیاد با یک ماجرای عشقی جدید روبرو خواهید شد.
محیط خانه برای شما آرامش بخش است بنابراین سعی کن آن را تزئین کنی و آنجا را مرکز فعالیتهای خود بدانی ؛ یکی از دوستانتان شما را مورد حمایت خویش قرار میدهد.


..

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧

 

-پیک

 

این فال نشان دهنده 17 اتفاق در یک دوره زمانیست که زمان ان را خودتون مشخص میکنید مثلاً 1 ماه ِ اما این مدت زمان نباید بیشتر از 3 ماه و کمتر از 1 ماه باشد ؛ سپس نیت میکنید که اتفاقاتی که در این مدت روی میدهد چیست ؟

اول کارتها را رو به پشت بر زنید ( اعداد و اشکال مشخص نباشند ) سپس 13 کارت از روی کارت ها بشمارید و دارید و زیر کارت های دیگر بگذارید ، بعد چهاردهمین کارت را به رو برگردانید و روی زمین بگذارید ، همین طور 13 تا 13 تا بشمارید و چهاردهمین کارت روا روی زمین بگذارید تا کارت های روی زمین 17 کارت بشود.

 

نکته : این برگرداندن کارت بسیار مهم است ؛ بعضی ها کارت را از سمت راست میگیرند و بر می گردنند و بعضی ها از سمت چپ یا بالا یا پائین ؛ شما همانطور که کارت اول را به رو برگرداندید بقیه کارتها را هم همانطور برگردانید.

اکنون تنها با همین 17 تا کارت کار داریم ، از روی منبع پائین جواب تان را ببینید ؛ امیدوارم همه اتفاقات زندگی تان شیرین باشد.

 

 


 

 

کارت دل

 

1.تنفر از چیزی که در گذشته از دست دادی

2.حرف یا قول دروغ

3.به مراد و نیتی که داری میرسی

4.مراد و آرزوی بزرگ و خوبی داری

5.به جشن و مهمانی دعوت میشوی

6.آرزویت به واسطه شخصی بر آورده میشود

7.مسافرت راه دور در پیش داری

8. پنهان کردن کاری از دیگران

9. رویای بزرگی داری که به آن می رسی

10 .ازدواج خودتان یا یکی از اقوام

کارت شاه دل : مرد مسن و خوب و نیکوکار در زندگیت هست

بی بی دل : دختری در شرف ازدواج در زندگی تان هست

سرباز دل : پسر قد بلند و روشنی دوستت دارد و به تو فکر میکند

 

 


 

 

کارت خاج

 

۱.یک مسئله سری و خصوصی

2.یک مسئله عاشقانه

3.پول کمی به دستت میرسد

4.پول زیادی به دستت میرسد

5.هدیه ای میگیری

۶.راهی را با دلهره و ناراحتی طی میکنی

7.آدم حسود و دوروئی در زندگیت هست

8.با کسی که مشکلاتت را حل می کند ملاقات میکنی

9.معجزه بزرگی در زندگیت پیش می آید

10.به تو حسادت میکنند

شاه خاج : مردی میانسال و مهربان در زندگیت تاثیر میگذارد

بی بی خاج : دختر مهربان و نیکوکاری در زندگیت هست

سرباز : پسر قد کوتاه و سبزه یا روشن در زندگیت تاثیر میگذارد

 

 


 

 

کارت خشت

 

1.یک خبر خوشحال کننده

۲.قول راست

3.تغییرات مهم در زندگی

4.صحبت واضح و روشنی در زندگیت که تکلیفت را مشخص میکند

۵.تغییر بسیار روشن در زندگیت روی میدهد

۶. راه خوب و روشن در زندگیت دیده میشود

7.یک تصمیم جدی در زندگیت داری

8.زیر و رو شدن زندگی که خیلی خوب و روشن است

۹.خواستگاری

۱۰.کسی که مدتی ندیده ای را ملاقات میکنی

شاه خشت :مردی میانسال و مهربان در زندگی ات نقش مهمی دارد

بی بی خشت :دختری مهربان که ازدواج نکرده در زندگیت هست

سرباز خشت : مژده خوشحال کننده و خبر خوشی از طرف مرد جوانی میشنوی

 

 


 

 

کارت پیک

 

1.سر پیک رو به بالا حل مشکلات و رو به پائین مشکلات جسمی یا روحی

۲.ناراحتی سطحی

3.غصه و ناراحتی های عمیق روحی

4.غصه بزرگی در وجودت هست

5.درگیری شدید فکری

6.راهی را با غصه و ناراحتی میروی

۷.یک نفر در زندگیت هست

8.جر و بحث و دعوا داری

9.غصه زیادی در گذشته داشتی

10.خبر ناراحت کننده و شوک آور

شاه پیک : یک مرد مسن ناراحتت میکند

بی بی پیک : یک زن بیوه ناراحتت میکند

سرباز پیک :یک مرد از دستت ناراحت هست-پیک

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٤

 

آ‌‌آ آ

به زودی گره ی کارت باز میشود و به هر خواسته ای که داری میرسی ممکن است کسی به زودی به جمع خانواده ی شما افزوده شود دوستان خوبی داری به وقت نیاز با آنها مشورت کن . تا حدی از شر بدخواهان در امان هستی . در چند روز آینده یک خبر خوشحال کننده میشنوید . اگر ارزو و یا نیتی داری به آن میرسی . در کارهایت به خدا توکل کن تا به امید حق کارهایت درست به انجام برسد رازت را به هر کس نگو خوددار باش و از بدیها پرهیز کن . آنچه را که انتظار داری انشا الله به زودی به دست خواهی آورد

آآب

اگر بیمار هستی به زودی سلامت خود را باز می یابی و از سلامت و تندرستی بر خوردار میشوی. به زودی زندگی خوبی با خانواده ات خواهی داشت در کار و معامله سود خوبی نصیب تو میشود یکی از کسانی که به او نیکی میکنی به تو بدی میکند . اما از کار خود پشیمان میشود ، چون غوخوار توست اگر قصد سفر داری برو سفر خوبی خواهی داشت اگر چیزی را از دست داده ای به زودی به دست خواهی اورد اگر مسافری داری به زودی باز میگردد اگر کسی از نزدیکانت در زندان باشد به زودی آزاد میشود اگر خواسته ای داری به زودی بر آورده میشود از کارهای بد حذر کن و در انجام کارهای خیر پیش قدم باش به خاطر انجام یک کار خوب و خیر بر سر زبانها میافتی . از جایی که انتظار نداری پول یا چیزی به شما میرسد پس خداوند را شکر گذار باش

 

آآج

از خصومت دست بردار اگر قصد انجام کاری ناصواب داری ، یا فکری بد در سر داری از آن دست بردار . از کسی که چشمانی کبود و رنگی سرخ دارد دوری کن . کسی از تو رنجور شده باید از او دلجویی کنی . اگر خواسته و آرزویی داری تا ده روز آینده به آن میرسی . سدمه ای متوجه ی توست . صدقه بده انشا الله رفع خواهد شد از فکر بد ، پول و در آمد حرام دوری کن . در همه ی کارها به خدا توکل کن

 

آ آ د

روزهای خوبی در پیش داری . نا امید نباش . از کسی جز خدا یاری نخواه و از رحمت حق غافل نشو افکار و نیات پاک در سر داشته باش تا بخت به تو روی اورد. و گشایشی در کارت ایجاد شود . از از افراد بد دوری کن غیبت نکن هدف یا کاری را که داری دنبال کن تا به توفیق برسی . انشا اال

 

آ ب آ

ایمانت را قوی کن آنچه را که آرزو و انتظار داری از خداوند طلب کن . به زودی کارهایت سر و سامان میگیرد و به مرادت میرسی . البته با همت و اراده ی خودت . از آنچه که میترسی ، در امنن هستی به خداوند توکل کن

 

آ ج آ

به آنچه که نیت کرده ای می رسی ، ولی باید صبر کنی نه اینکه تعجیل کنی . اگر تعجیل کنی از کارت پشیمان می شوی . از قصدی که داری دور شو . با کسی نزاع نکن . راز دل خود را به کسی نگو . از شخصی گندمگون که قدی متوسط دارد و روی او یک نشان است دوری کن . از اعمال بد دست بردار و مال حرام نخور . به خداوند توکل کن تا از غم و رنج در امان باشی

آ د آ

نیت خوبی کرده ای طالعت روشن است . غم و تیرگی از تو دور شده است و سعادت به تو روی آورده است از آسیب بدخواهان در امان هستی . اگر چیزی را از دست بدهی ، ار آن فایده ای نصیب میشود . ازدوست همکار یا همسر خود راحتی میبینی . اگر فکر معامله هستی انجام بده نفع میبری مدتی است نگران هستی و تشویشی به دل داری . اگر مسافری داری به سلامت باز میگردد اگر قصد انجام کاری را داری ، شرایط با تو موافق است و به مقصود میرسی انشا ال

آ ب ج

به زودی مقصودت بر آورده میشود و از غم رها میشوی باید شکر خدا را به جا آوری . افرادی هستند که در عین دوستی ، غیبت تو را میکنند . از این افراد دوری کن . برای مقصود و نیتی که داری باید تلاش کنی تا به ان برسی اگر کسی را رنجانده ای باید از او دلجویی کنی نیات خیر داشته باش و در کارها مردانه پیش برو ، به خداوند توکل کن تا به مرادت برسی

آ ب ب

فکری را که در سر داری ترک کن . صبر پیشه کن تا گشایشی در کارت ایجاد شود قال و قیل و تلاش بیهوده مکن از بد دوری کن و به امرو مشیت الهی تسلیم شو و جز در راه او کوشش و عمل نکن . از دروغ بر حذر باش ، چون عده ای قصد تهمت زدن به تو را دارند تا دوازده روز دیگر گشایشی در کار تو ایجاد میشود . صبور باش و به خدا توکل کن تا از بدی و سختی دور شوی و به مرادت برسی انشا الله .

آ ب د

به زودی از طرف شخص بزرگی کمک میشوی و گشایشی در کارت پیدا میشود .و توفیقاتی نصیب تو می شود . از آسیب بدخواهان دور می مانی و دوستان نیز با تو صمیمی تر میشوند اگر قصد سفر داری انجام بده اگر قصد ازدواج برای خودت یا کسی داری ، یا قصد انجام کار یا معامله ای داری ، انجام بده . بخت با شما یار است . فرزند صالحی نصیب شما می شود که قدمش برای شما خیر است . از مال حرام پرهیز کن . در نماز کاهلی نکن مراقب افکار و اعمال و رفتارت باش تا گرفتار صدمه و بلا نشوی

آ د ب

طالع خوبی داری عاقبت به آنچه که طالب هستی میرسی از کار و بیع و شراکت سود خواهی برد . و رنج و مشکلت حل خواهد شد اگر طالب مال حلال باشی ، روز به روز کارت بهتر میشود اگر قصد سفر داری برو ار آن سود خواهی برد اگر مسافر داری به سلامت باز میگردد اگر گره یا مشکلی تا اینجا در زندگیت بوده رفع شده و بعد از این زندگی خوبی خواهی داشت

ب ب ب

نیت خوبی کرده ای طالعت با تو یار است و به توفیق و نشاط می رسی . شکر خدا را در همه وقت به جا بیاور اگر قصد ازدواج و یا معامله ای داروی و یا قصد شراکت و سرمایه گذاری داری بخت بت تو یار است ، به شرط انکه خود نیز همت کنی . اگر با کسی در گیر هستی عاقبت به نفع تو خاتمه می یابد.

 

ب ب آ

طالعت خوب است و نیتت بر آورده می شود اما نباید عجله کنی ،بلکه باید صبور باشی تا عاقبت اوضاع بر وفق مراد تو گردد . به زودی گشایشی در کارت پیدا میشود اگر قصد فروش چیزی را داری صبر کن چون به نفع تو نخواهد بود . اگر منتظر رسیدن خبر از جانب کسی هستی ،به زودی خبری از او به تو میرسد و از آن خبر شاد میشوی هیچ تشویشی به دل راه نده ،زیرا در آینده ی نزدیک همه چیز به نفع تو تغییر خواهد کرد و با توکل به خدا به مراد و خواسته ی خود خواهی رسید

ب ب ج

این قصد و. نیتی که داری هیچ نفعی برایت ندارد. بهتر است از این نیت و خواسته دست برداری از کارهای بد و حرام پرهیز کن و به حلال قناعت کن . در کارت گشایش خوبی پیدا خواهد شد. اگر مراقب افکار و نیاتت باشی . در زندگی صبر پیشه کن و به خداوند امیدوار باش.

 

ب ب د

طالع خوبی است و نیتت بر آورده می شود .به زودی از غمها رها میشوی زیرا فالت نوید خیر و سعادت میدهد در کارهایت همچنان کوشا باش تا موفقیت و پیروزی نصیب شود مراقب بدخواهان باش و رازت را به هرکس نگو با کسی خویشی یا دوستی خواهی کرد که بسیار خوبست . در زندگی دو دل نباش . در نماز کاهلی نکن تا به مراد و مقصود برسی انشا الله

 

ب آ ب

نیتت بر آورده می شود و به آرامش و سلامت و سعادت میرسی اگر بیمار هستی بهبود پیدا میکنی . اگر قصد معامله و خرید وفروش داری ازآن سود خواهی برد اگر قصد سفر تجاری داری سود بخش خواهد بود خلاصه اینکه هر قصد و نیتی که داری به آن عمل کن چون طالعت سعد است و همه چیز بر وفق مراد تو خواهد بود

ب آ آ

طالعت نشانگر صحت و سلامت و گشایش در رزق و روزی برای توست اگر قصد سفر داری ،یا قصد جابجایی و نقل مکان داری و یا قصد داری تغییر شغل بدهی به آنها عمل کن ، به نفع تو خواهد بود غیبت دیگران را نکن و به کار خود مشغول باش تا آنچه را خداوند مصلحت میداند برای تو پیش بیا ید

ب د آ

طالعت خوب است اما از قصد و نیتی که داری دوری کن پشیمانی در پی دارد . و غمگین خواهی شد . نباید چنین قصدی را دنبال کنی . شخصی سیاه چهر هبا تو دشمنی دارد از او بزر حذر باش . حدود دو سال است که کارت خوب نیست، اما اگر صبر داشته باشی گشایش در کارت دیده میشود و به مرادت میرسی

ب د د

بهتر است از این خواسته و نیتی که داری منصرف شوی تا آسیبی متوجه تو نشود فعلا بهتر است دست به کاری نزنی چون در موقعیت خوبی نیستی به زودی این موقعیت نیز تغییر خواهد کرد . تو هم دوست و هم دشمن زیاد خواهی داشت . باید مراقب آنها باشی تا در کارت فتنه نکنند. اگر کسی تو را نصیحتی کرد آن را بپذیر

ب د ب

به زودی مشکل یا ناراحتیت بر طرف میشود اما نباید از کسی توقع خیر و راحتی داشته باشی چیزی را از دست داده ایس که به زودی به دست می آوری اگر با کسی دعوا و مخاصمه ای داری عاقبت به نفع تو تما م میشود اگر چنین قصدی را اکنون دارید چند روزی صبر کنید و سپس به آن اقدام کنید . به زودی گشایش و توفیقی نصیب تو میشود و کارت بالا میگیرد

 

ب آ ج

حاجت و آرزویی داری که بر آورده میشود گشایشی در کارت پیدا میشود و ایام خوشی خواهی داشت اگر مشکلی داری به زودی برطرف میشود اگر این مشکل مالی باشد موقعیت مالی خوبی پیدا میکنی در طالعت فرزند زیاد دیده میشود . فرزندانی خوب و خوش قدم

 

ج د ب

در این زمان طالعت خوب نیست بهتر است از قصد و نیت خود منصرف شوی کسی قصد فریب دادن تو را دارد مراقب باش فریب او را نخوری نمی توانی همه را دوست خود بدانی بعضی ها افکار فتنه انگیز دارند اگر کسی نصیحتی به تو کرد آن را بپذیر تا صدمه نبینی اگر قصد انجام کاری داری چند روزی صبر کن تا شرایط بهتر شود

ج ب ب

آنچه را که از خدا طلب کنی به آن میرسی اما تو نیز باید به عهد خود پایبند باشی و خلاف وعده عمل نکنی اگر فکر و ذهنت را یکی کنی و در امور به خدا توکل کنی به مرادت میرسی یک نفر که به تو نزدیکست غیبت تو را میکند تو به آن بی اعتنا شو و به کار خود مشغول باش ، به زودی به خواسته ات میرسی انشا الله

 

ج ج آ

نیتت بر آورده میشود و آنچه را که طلب کرده ای به دست خواهی آورد گشایش مالی در فالت دیده میشود اگر دست به کار جدیدی زده ای توفیق خوبی همراه خواهد داشت . اگر نو رسیده ای داری قدمش برای تو خیر است به توصیه و نصایح دیگران گوش کن تا به مراد برسی.

ج ج ب

طالع خوبی داری چیزی را که از دست داده ای دوباره به دست خواهی آورد ، به تو تهمت یا طعنه میزنند ولی آسیب به تو نمیرسد چون کسی نمیتواند به آسانی به تو صدمه بزند به زودی گشایشی در کارت پیدا میشود به خداوند توکل کن تا گره ی کارت باز شود و به خواسته ات برسی .

ج ج د

طالعت خوب نیست اما به زودی نحوست طالعت بر طرف میشود و به مقصود خود خواهی رسید از چیزی در تشویش هستی به زودی تشویشت بر طرف میشود کسی در فکر حیله و صدمه زدن به شماست به خداوند توکل کن تا حیله اش برطرف شود رازت را به هر کسی نگو و در نماز کاهلی نکن

ج د آ

به نظر میرسد اهل فتنه هستی و فتنه بر پا میکنی . دست از خصومت بردار تا به غم مبتلا نشوی زبانت را نگه دار وگرنه دوستان و آشنایان از تو رنجیده و تو را ترک میکنند . چند وقت دیگر گشایشی در کارت پیدا میشود . از جایی که انتظار نداری سود و نفعی به تو میرسد برای آنکه به رفاه و سعادت برسی باید کوشش و همت کنی در چند روز آینده خبر خوشی به تو میرسد و در پیش بعضی عزیز میشوی

ج ا ج

به آنچه که نیت کرده ای میرسی اما باید صبر داشته باشی کسی در پی بدگویی و صدمه زدن به توست اما موفق نمیشود . این روزها نادانی میکنی و به اندرز و نصایح دیگران توجه نمیکنی در این فکر هستی که عاقبت کارت چه میشود اگر صبر کنی کارت سر و سامان میگیرد اگر قصد انجام کاری را داری چند روزی دست نگهدار

ج ب ج

طالع خوبی داری این روزها آرزویت برآورده میشود خبر خوشی دریافت میکنی وبه شادی و نشاط میرسی زنی بلند قد و باریک اندام و گندمگون با تو خصومت میکند مراقب خودت باش . از پول و در آمد حرام پرهیز کن آینده ی خوبی در پیش داری . با دوستان و آشنایان به نیکی رفتار کن اگر قصد ازدواج یا معامله ای داری به آن عمل کن با موفقیت همراه خواهد بود.

ج آ ب

قصد و نیت بدی داری از آن دوری کن وگر نه پشیمان میشوی بهتر است در پی کار خودت بمانی و منتظر باشی . سعی کن با پرورش افکار و نیات خوب در سر ،سعادت را به روی خود باز کنی و از الطاف خداوند در همه ی امور برخوردار شوی

ج ب د

طالع خوبی داری . در نعمت و رحمت به رویت گشوده است و به مقصودی که داری میرسی شکر خدا را به جا آور تا به مقصود نزدیکترشوی امسال برای تو بهتر از هر سال دیگر است به عزت و موقعیت خوبی دست پیدا میکنی به زودی خبری خوشحال کننده دریافت میکنی . اگر قصد انجام کاری را داری به آن عمل کن ، با موفقیت همراه خواهد بود.

 

ج د د

با این قصد و نیتی که در سر داری ممکن است سلامتت به خطر بیا فتد بهتر است ان را از سر بیرون کنی وگرنه صدمه ی سختی خواهی دید . کسی به تو طعنه میزند از او دوری کن . اگر در همه ی اموذر به خدا توکل کنی در کارت گشلیش پیدا میشود وبه مقصود میرسی .

د ب د

طالع خوبی داری و به خواسته ات میرسی . روزی حلال به دست تو میرسد قدرش را بدان سعی کن به کسی خیانت نکنی ، چ.ن صدمه ی بزرگی خواهی خورد . اگر قصد سفر دوری داری ،از آن منصرف شو زیرا به رنج و زحمت خواهی افتاد و از کار و تلاش غفلت مکن تا به مقصود برسی انشا الله

د د آ

طالعت روشن است موفقیت خوبی در پیش داری بر بدخواهان و مخالفان پیروز میشوی و به مراد و مقصود میرسی تا چند روز آینده خبری خوشحال کنند ه به تو میرسد اگر قصد ازدواج یا معامله ای داری به آن عمل کن با زنان گفتگو یا بگومگویی خواهی داشت اما رنجی به تو نمیرسد

د د د

نیت خوبی کردی به خواسته و آرزویت می رسی . در روزی به رویت گشوده میشود وبه سعادت و خوشی دست می یابی . اگر قصد سفر یا معامله ای داری به آن عمل کن به نفع تو خواهد بود به دیگران اعتماد کنی اما رازت را به هر کس مگو به زودی خبر خوشی به تو میرسد

د ب ج

از چیزی دلخور یا غمگین هستی . فکرش را از سر ت بیرون کن . در روزی به رویت گشوده است به زودی از یکی از خویشان چیزی به تو میرسد متواضع باش و تکبر را کنار بگذار . در چند روز آینده خبر خوشی به تو میرسد . اگر قصد سفر داری برو زیرا هم موجب شادی خودت و هم دوستان و آشنایان میشود . به زودی کارها بر وفق مراد تو میشود

د ج ج

گشایش خوبی در کارت ایجاد میشود . به زودی به چنان توفیق و سعادتی میرسی که بر تو حسودی کنند از یکی از خویشان و نزدیکان بی اطلاع هستی ، به زودی از او خبری به دست تو میرسد اگر گم شده ای داری ،آن را پیدا میکنی اگر صبور باشی و به خدا توکل کنی ،به مراد خواهی رسید.

د د ب

از این نیت که کرده ای باید صبر کنی تا مرادت حاصل شود .اگر قصد سفر داری برو ، نفع خوبی از ان خواهی برد اگر قصد انجام کار خیری داری به آن عمل کن مراقب باش تا گناه نکنی . برای بهتر شدن کارها به خداوند توکل کن.

ج آد

برای نیت و مقصودی که داری عجله نکن ، صبر پیشه کن تا به آن برسی . خداوند همه ی بندگانش را دوست دارد پس نگران زندگیت نباش . به جای تشویش ، در زندگی آرام پیش برو و به خودت فرصت بده تا راه موفقیت بر تو گشود ه شود

د ج آ

این نیت که کردی خوب نیست . زندگی بر تو تلخ خواهد شد . چندی است که دلت یکجا نیست . به چه کنم چه کنم گرفتار شده ای برای رفع این حالت به خدا توکل کن مدتی است که به کسی دل بسته ای و از خیال او بیرون نمی ایی از او بگذر . خداوند بهتر از آن نصیب تو خواهد کرد . در کارها صبور باش . آینده ی روشنی داری و از همه ی غمها دور میشوی اگر قصد سفر یا معامله ای داری انجام بده از آن نفع خواهی برد

 

د ج ب

در چند روز آینده خبر خوشی به تو میرسد یک طلب سوخته و یا یک چیز گم شده را به دست می آوری . کارها بر وفق مراد تو خواهد بود سود یا پول زیادی نصیبت میشود . با دوستان خوب مشورت کن ، چون از راهنمایی آنها سود خواهی برد مال حلال خوبی به دست می آوری قدر آن را بدان و شکر خدا کن . میتوانی از آن به افراد مستحق احسان کنی تا اجر معنوی نصیبت شود.

د ج د

طالعت روشن است . موفقیت و سعادت به تو روی خواهد آورد پس اندوه به دل راه مده مال یا چیزی را از دست داده ای آن را به دست خواهی آورد . در کارها به خدا توکل کن و به فکر سود و زیانش نباش . تا چند روز آینده خبر خوشحال کننده ای خواهی شنید . کارها بر وفق مراد تو پیش خواهد رفت و به مقصود خواهی رسید انشا الله

ج د ج

فالت خوب است اگر صبر داشته باشی به مقصود میرسی گشایشی در کارت دید ه میشود باید برای رسیدن به مقصود خود نیز همت و کوشش کنی کسی با تو دشمنی میکند مراقب خودت باش اگر گم شده ای داری آن را پیدا میکنی اگر مسافر یا غایبی داری از او خبر به دست می آوری

 

د آ د

قصد و نیتت خوبست . در رحمت به سویت باز میشود از چشم زخم مردم ترسی به خود راه نده ،از آن در امان خواهی بود در هر کاری با اهلش مشورت کن در همه حال رضای خدا و خلق خدا را در نظر داشته باش . بخت با تو یار است.

ج ج ج

آینده ی خوبی در انتظار توست اگر کمی همت کنی ، زندگی خوبی خواهی داشت راه موفقیت برای تو باز است اگر نیاز به کمک و یا حمایت کسی پیدا کنی به آن پاسخ خواهد گفت ترفند بد خواهان را پشت سر میگذاری و به مراد و خواسته ات میرسی .در همه ی امور به خدا توکل کن

آ د د

طالعت خوب است اما اگر راحت طلب هستی ، از این نیت که کرده ای منصرف شو چون پشیمان خواهی شد آدمی شتابزده و عجول هستی زنی کوتاه قد و سفید چهره درصدد حیله و نیرنگ زدن به تو است مراقب باش به دام او گرفتار نشوی . اگر قصد سفر داری تا پانزده روز آن را به تاخیر بیانداز تا از سستی و غمی که تو را به خود مشغول کرده است بیرون بیایی.مدتی است با خودت در گیر هستی زندگی شیرین و با ارزش است ، خودت را دریاب و به خداوند توکل کن . همه چیز در دست اوست و هر چه او صلاح بداند همان میشود

آ ج ج

چیزی حلال به تو رسیده و یا میرسد گشایش در کارت پیدا شده و لی کسی از تو رنجید ه خاطر است ، از او دلجویی کن افرادی تنگ نظر با تو دشمنی میکنند به خداوند پناه ببر تا از شر آنها در امان باشی در این نیت که کرده ای پا بر جا باش و به خداوند توکل کن . آنچه را که آرزو داری به آن میرسی انشا الله

ب ج ج

از طرف یکی از خویشان و نزدیکان مال یا کمکی دریافت میکنی و یا مورد حمایت او قرار میگیری . متواضع باش و خودخواهی را ترک کن . نیتت خوبست کاری را که در نظر داری با توفیق همراه خواهد بود اگر قصد سفر داری برو خوب است دلت را به چیزی مشغول کرده ای فکرش را نکن . طبیعی است که همه چیز بر وفق مراد تو خواهد بود

 

د ب آ

طالعت روشن است . تشویش را از خودت دور کن . کارها بر وفق مراد تو خواهد شد اگر چیزی را از خدا طلب کردی به آن می رسی . اگر قصد سفر و یا انجام معامله ای داری ، آن را انجام بده برایت سودبخش است.

ج ب آ

طالعت نیکست با توکل به خداوند به خواسته ات می رسی تغییراتی در پیش داری به خداوند توکل کن تا زودتر به مقصود برسی . به همه اعتماد نکن . چیزی یا خبری به تو میرسد که ممکن است خیلی با ارزش نباشد . ولی تو را خوشحال میکند، آینده ی روشنی داری ،برای رسیدن به آن راه زیادی نمانده اما باید مراقب اعمال و رفتارت باشی

آ ج ب

با این نیتی که کرده ای به خواسته ات میرسی و خداوند تو را از غم و رنج میرهاند ، پول و ثروت خوبی نصیب تو میشود اگر با کسی منازعه و دعوا داری عاقبت به نفع تو خواهد شد اگر او با تو نمی سازد نگران نباش عاقبت رام خواهد شد اگر چیزی را از دست داده ای دوباره به دست می اوری . از عبادت کوتاهی نکن تا کارت راست و هم قلبت مصفا شود .

 

ب ج ب

این نیتی که کرده ای خوبست در کارت گشایش دیده میشود به زودی خبری به تو میرسد که تو را شادمان میکند اگر قصد پیوند و خویشی داری انجام بده بسیار خوبست اگر کسی نصیحت به تو کرد آن را بپذیر صلاح تو در آن است امسال سال خوبی برای تو است . به خداوند توکل کن تا گشایش بیشتری در کارت پیدا شود

د آ ب

در این نیت که کرده ای هیچ خیری نیست . ازآن چشم پوشی کن اگر رنج و آسیبی به تو رسید ه است به خاطر چشم زخم است باید صبر کنی تا گره ی کارت باز شود با کسی در این مورد صحبت نکن و از خصومت بپرهیز . به زودی تغییر محسوسی در زندگیت پدید می آید به خداوند توکل کن و منتظر بمان

د ب ب

نیت خوبی کردی قصد انجام هر کاری را داری ،در آن به توفیق می رسی ، به زودی از رنج و غم رهایی می یابی . عیب تو اینست که راز دلت را به همه میگویی از این کار پرهیز کن . در هر کاری به خدا توکل کن تا کارت کامل انجام شود.

ج آ آ

به آنچه نیت کرده ای میرسی آما باید منتظر بمانی . ارز اعمال بد دوری کن تا از غم و رنج در امان بمانی . از فکر بد و پول حرام دوری کن ، خداوند روزی تو را به تو حواله کرده است . به زودی یک خبر خوشحال کننده به تو میرسد که تغییراتی در زندگی تو به وجود می آورد اگر در همه ی امور به خداوند توکل کنی به مقصودت می رسی.

د د ج

قصد و نیتت خوبست به زودی کارهایت سر و سامان میگیرد تا چهل روز دیگر چنان گشایشی در کارت پیدا میشود که انتظارش را نداری . تغییرات مثبتی در زندگیت در پیش داری . خیلی زود از غم و رنج رها میشوی و به نشاط و شادمانی دست پیدا میکنی الیته اراده ی تو هم در این امر دخیل میباشد

ب ج د

طالعت نیک است و نیتت بر آورده می شود رازت را به کسی نگو . باید مراقب بدخواهان باشی در کارت گشایش دیده میشود به خئاوند رحمان امیدوار باش و با توکل به او به کار و زندگیت ادامه بده . اطمینان داشته باش که روزهای بهتری در پیش خواهی داشت .

آ ج د

هر نیت و قصدی که داری بر آورده خواهد شد ، چه مادی و چه معنوی . به زودی پول ، ملک یا مقامی به دست می آوری . کسی قصد صدمه زدن به شما را دارد ، موفق نمی شود ولی مراقب باش چون آدم حیله گری است اگر چیزی را از دست داده ای دوباره به دست می اوری اگر قصد انجام کاری داری ،دودل نباش ،آن کار را انجام بده چون به مقصود می رسی

ب ج آ

این قصد و نیتی که داری موجب تشویش و نگرانی تو میشود . پس آن را از ذهن و فکرت بیرون کن اگر دیگران با تو موافق نیستند . تو دلتنگی مکن و خویشتندار باش آنان عاقبت پشیمان خواهند شد . اگر مسافر داری و برایش دلتنگ هستی ، به سلامت باز میگردد . در عبارت کوتاهی مکن و بدان که خداوند ناظر و حافظ توست این را بدان که عاقبت کارها به نفع و دلخواه تو پیش میرود و تو به مقصود می رسی

 

د آ ج

طالع نیکی داری کارت به زودی بالا میگیرد و به توفیقاتی دست پیدا میکنی اگر مسافری داری به زودی خبر خوشی از او به تو میرسد اگر گم شده ای داری آن را پیدا میکنی دوستی داری که در پی راحتی توست با توکل به خداوند به کار و زندگیت ادامه بده تا به آنچه که برای تو مقرر شده دست بیابی

 

د آ آ

آینده ی خوبی در پیش داری اگر همتت را به کار بگیری ، با موفقیت فاصله ای نداری افکار و نیات پاک در سر داشته باش تا خداوند تو را در کارهایت یاری دهد به زودی گشایشی در کارها پیدا میشود . از چیزی نگرانی در دل داری ،نگران نباش . اگر چیزی را از دست داده ای به صلاح تو بوده، خیری در آنست

آ د ج

طالعت خوب است اما از نیتسی که کرده ای منصرف شو تا عاقبت کارت خیر شود . از بدیها پرهیز کن . رازت را نگه دار تا در حق تو دروغ نگویند از خوابی که دیده ای نترس عاقبت خوب خواهد شد ،اما آن را برای کسی بازگو نکن . از همنشین بد دوری کن یک نفر که نان و نمک تو را میخورد و ادعای دوستی با تو را دارد ،با تو روراست نیست البته نمیتواند صدمه ای به تو بزند ولی مراقب او باش و به خدا توکل کن.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٤

 

برای انجام این فال به سه عدد طاس کوچک و همچنین صفحه ای شبیه به تصویر بغل احتیاج دارید. برای تهیه این صفحه می توانید دایره ای به قطر ۳۵ سانتی متر بر روی کاغذ رسم کرده و سپس آن را به ۱۲ قسمت مساوی تقسیم کنید.

 

هر کدام از این قسمت ها ( خانه ها ) به موارد بخصوصی مربوط هستند. طاس ها باید با دست چپ و از فاصله کمی بر روی صفحه ریخته شوند که بر حسب وضعیتی که قرار می گیرند می توانند یک ، دو و یا سه خانه را اشغال کرده و عددی از یک تا شش برای آن خانه نشان دهند.

اعداد یک تا شش معانی مختلفی دارند که معنی هر عدد به موارد و مسائل آن خانه مربوط می شود. همچنین مجموع آنها ، اعداد بین
۳ تا ۱۸ نیز در تفسیر منظور می شود.

 

سه : مسائل غیر منتظره جالب

چهار : مشاجره. عدم توافق. ناخوشنودی مشاجره

پنج : امکان براورده شدن یک ارزو یا خواسته

شش : امکان از دست دادن پول یا مادیات دیگر

هفت : تاخیر در امور مالی. رسوایی

هشت : رفتار بدون تفکر که ممکن است باعث ایجاد مشکل شود

نه : ازدواج ، جشنی که شما هم در ان شریک هستید

ده : پیشرفت در کار. امکان بچه دار شدن

یازده : مسافرت یکی از عزیزان یا نزدیکان

دوازده : دریافت یک نامه یا پیغام مهم

سیزده : ناخوشنودی و ناراحتی

چهارده : دریافت کمک از نزدیکان

پانزده : لزوم احتیاط و مراقبت در رفتار یا گفتار تان

شانزده : یک مسافرت مطلوب و مفید

هفده : تغییرات احتمالی در برنامه های جاری

هجده : موفقیت و خوشنودی در اینده نزدیک

 

خانه هفتم : همسر – ازدواج – معشوق - روابط جنسی - همدستی و همکاری - مسابقات و رقابت ها - قرارداد های قانونی که متعهد می شوید - مجادله و دعوا - هر فرد ناشناخته ای.

خانه هشتم : رنج – خطر – مرگ – جراحی – قرض – مالیات - نیروهای ماورا طبیعه – میراث ( غیر از والدین ).

خانه نهم : مذهب – فلسفه – معرفت – درک – مطالعه – هنر - آموزش و پرورش – ادبیات – نشر – رویاها - آینده نگری - کشورهای خارجی - سفرهای دور.

خانه دهم : وضعیت شغلی تان - موقعیت اجتماعی – استخدام – دادگاه – قاضی - افراد مهم ( از نظر شغلی ) -  وضعیت جغرافیایی - آب و هوا.

خانه یازدهم : دوستان - لذت های معنوی - آرزو ها و امید ها - منابع کمک - جبهه های سیاسی.

خانه دوازدهم : دشمنان - مشکلات و مشقات – گرفتاری – دردسر – محدودیت - افراد یا چیزهایی که از آنها میترسید - رمز و راز – بیمارستان - حیوانات بزرگ.

یک : عدد یک علامتی مساعد و موافق محسوب می شود

دو : لزوم تلاش برای کسب موفقیت

سه : موفقیت و پیروزی

چهار : ناراحتی و ناخوشنودی

پنج : اخبار خوب

شش : عدم اطمینان و یقی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٤

 

درمیان عشایر بختیاری یکی از رایج ترین نوع تفال یا فال گرفتن که معمولا افراد مسن حالا یا توسط مردان و یا زنان گرفته میشود علاوه بر انواع آنها توسط تسبیح فال با نخود است که بسیار به واقعیت نزدیک میباشد و باور کنید رد خور ندارد ..برای گرفتن فال با نخود ابتدا 41عدد نخود که هم اندازه باشند را جدا میکنند .سپس آنها را روی قالی یا مکانی صاف میگذارند و سپس توسط دوتا دست انها را جدا میکنند بطوری که مقداری توسط دست راست و مقداری توسط دست چپ و مقداری هم در وسط بماند آنها را به سه قسمت مساوی تقسیم میکنند....سپس نخود های هر قسمت را 4تا 4تا از هم جدا میکنند ...مثلا قسمت سمت راست را همینطور 4تا 4تا جدا میکنند ..چند حالت امکان دارد اتفاق بیفتد ...یا یکی باقی میماند یا دو نخود یاسه و یا 4نخود باقی میماند که نخودهای باقی مانده را در بالا قرار میدهند و سپس به سراغ نخودهای وسطی رفته و آنها را نیز 4تا 4تا جدا میکنند و هرچه باقی مانده بود را در بالا و جدای از نخودها مقابل نخودهای باقی مانده از ستون اول قرار میدهند و سپس به سراغ نخودهای قسمت سوم که توسط دست چپ جدا شده رفته و انها را جدا میکنند و هرچه باقی مانده بود در برابر دیگر نخودها قرار میدهند در یک ردیف ...چند حالت اتفاق میافتد که بهترین آن اگر در ردیف سمت راست یک نخود و در ردیف وسط دوتا و در ردیف سوم هم دوتا باقی بماند که جمعا 5تا میباشند ای فال را 5تن آل عبا میگوبند که بهترین نوع فال است و مرادش حاصل میشود و اگر از هر دیف 4تا بماند که در مجموع 12 تا میباشند نیز به آن 12امام میگویند که خوب است . در حاتی دیگر از هرکدام سه تا میماند که به ان نوح نبی اله میگویند و یا حالی از ستون اول یکی .ستون دوم سه تا و ستون سوم هم یکی که این هم خوب است ...خلاصه افراد حرفه ای تر باقی مانده نخودها را باهم قاطی و مجددا به سه قسمت و سپس 4تا4تا جدا میکنند و نخود های باقی ماده را بازهم قاطی و 4تا4تا جدا میکنند و سپس به تفسیر و تجزیه و تحلیل ان میپردازند و خلاصه انگار حرف دل شما را میزنند و بسیار واقعیت دارد ..

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٤

 

اول هرچی آس و بابا و بی بی و سرباز جمع کنید از هر چهار تا خال ( پیک و دل و خاج و خشت ) بعلاوه 10 خشت اینارو بر میزنید بعد به ترتیب اول 4تا برگه از بقل بصورت ردیف میچینید بعد دوباره زیر 4 تا برگ این کار تکرار میکنید یعنی 4 برگ دیگه تا تمام برگا تموم بشه توجه داشته باشبد ترتیب چیدن از چپ به راست
چیدمانش اینجوری میشه
4______3______2______1
8______7_____6______5
12_____11____10_____9
16_____15____14____13
به ترتیب شماره ها برگ هارو قرا میدید ( برگها به سمت پشت )
بعد آخرین برگ که دوستتون برگ 17 رو بر میگردونید
قانون
ردیف اول که شما 1و 2و3 و4 ردیف بابا یعنی شاه
ردیف دوم که شامل 5و6و7و8 ردیف مامان یعنی بی بی
ردیف سوم که شامل 9و10و11و12 ردیف داداش یعنی سرباز
ردیف چهارم که شامل 13 و 14 و15 و 16 هم ردیف دخترم خانوم یعنی آس
حالا اینجوریه که برگ 17 برگ اخر که تو دستتون رو بر میگردونید ببینید چیه اگه مثلا داداش بود میزارید جای خونه 9 که داداش بسمت عکس بعد کارت جای خونه 9 رو بر میدارید ببنید چیه اگه مثلا بابا بود میزاریم جای خونه1 بعد کارت خونه یک رو نگاه مکنیم ببنیم چیه و ..... تا آخر این کار رو میکنیم تا همه برگا نمایان بشه ، اگه آخرین برگ 10 خشت باشه شما به معشوقتون میرسید ولی اگر وسط فال بیاد و همه عکسا بر نگشته باشند متاسفانه .... 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٤

 

رایج ترین انواع فال ورق عبارتند از روش ساده که در ان فقط از سه کارت استفاده می شود و برای جواب های مختصر خوب است.روش بعدی مربع جادوی است که از نه کارت تشکیل می شود و یکی از نه کارت سمبل شخصی است که برایش فال گرفته می شود. این فال برای هر گونه سوالی مناسب است.روش دیگر نعل اسب است که با هفت کارت انجام شده و برای سوال های مهم در رابطه با مسایل مهم زندگی مناسب است.فال دیگر دایره اسمعی نامیده می شود که از سیزده کارت تشکیل می شود. در دایره سماوی دوازده کارت معرف دوازده ماه سال و یکی از کارت ها معرف حالت کلی سال است.یکی از معروف ترین انواع فال ورق , فال رمانی است که در بعضی از کشور ها فال کولی نیز نامیده شده است.در فال کولی از بیست و یک کارت استفاده می شود.اخرین فالی که به ان خواهیم پرداخت فال هرم است که با ده کارت انجام شده و برای همه . نوع سوالی می باشد

 

 

روش ساده

این روش برای سوالاتی مناسب است که احتیاج به جزییات نیست و یک جواب ساده می تواند کافی باشد.برای انجام و تفسیر این فال ابتدا قسمت فال ورق را بخوانید. در این روش شخصی که برایش فال گرفته می شود باید کارت ها را بر زده و از میان انها سه کارت انتخاب کند.کارت اول در باره گذشته,کارت دوم در باره حال و سومین کارت به اینده ان .موضوع مربوط می شود

 

 

مربع جادویی

برای این فال که به نظر من جالب ترین و سرگرم کننده ترین نوع فال ورق می باشد ابتدا باید کارت شخصی را انتخاب کنید.انتخاب کارت باید توسط شما انجام شود و شخصی که فال برایش گرفته می شود حق انتخاب ندارد. اگربرای خودتان فال می گیرید مسلما با شناختی که از خود دارید انتخاب مناسب

ترین کارت شخصی کار ساده ای است.بعد از انتخاب و کنار گذاشتن این کارت برای ادامه فال با رعایت نکاتی که در فال ورق ذکر شد بقیه کارت ها را (قاعدتا باید پنجاه و یک کارت باقی مانده باشد) به شخصی که می خواهید برایش فال بگیرید داده و پس از اینکه کارت ها را بر زد چهار کارت از میان انها خودش انتخاب کند. مطابق تصویری که مشاهده می کنید این چهار کارت را قرار داده و سپس کارت شخصی که قبلا کنار گذاشته بودید را به عنوان پنجمین کارت در محل خودش اضافه کرده و با انتخاب چهار کارت دیگر توسط ان شخص خانه های ششم تا

 

 

نعل اسب

این فال با هفت کارت انجام شده و برای سوالهای مهم از ان استفاده می شود.برای انجام این فال احتیاج به کارت شخصی نیست. فردی که برایش فال گرفته می شود باید کارت ها را بر زده و هفت کارت از میان انها انتخاب کند.کارت ها به ترتیب از اول تا هفتم به طریقی که مشاهده می کنید و با .چهره کارت ها به سمت بالا که دیده شوند قرار می گیرند در صورت تمایل می توانید کارت ها را مستقیم و بدون قوس .یاحالت نعل اسب قرار دهید.فرقی ندارد

کارت اول. در مورد گذشته مسیله ای که مطرح شده

کارت دوم. زمان حال

کارت سوم. اینده نزدیک

کارت چهارم. در مورد نکات پیش بینی نشده

کارت پنجم. اطرافیان

کارت ششم. دوست و دشمن

کارت هفتم. نتیجه نهایی

 

 

دایره سماوی

برای این فال سیزده کارت توسط شخصی که برایش فال گرفته می شود .انتخاب شده و کارت ها مطابق تصویری که مشاهده می کنید قرار می گیرند به کارت شخصی احتیاجی نیست. کارت های یک تا دوازده ، معرف دوازده ماه سال و کارت سیزدهم حالت کلی سال را نشان می دهد. کارت اول به معنی فروردین و یا اولین ماه میلادی نبوده و همیشه معرف ماهی است که فال .انجام شده حتی اگر اخرین روز ماه باشد

فرضا اگر فال در روز 25 ابان ماه انجام شده باشد ، کارت شماره یک درمورد ابان است و کارت دوم در باره اذر و در نهایت کارت دوازدهم معرف مهر ماه سال اینده است. کارت سیزدهم حالت کلی دوازده ماه را نشان .می دهد که شماره کارت اهمیتی نداشته و فقط نوع سری ان مهم است برای کارت سیزدهم کلا کارت های سری دل و گشنیز و خشت از هرشماره ای که باشند مساعد محسوب می شوند و کارت های سری پیک جنبه منفی دارند. ضمنا برای این فال به نیت کردن احتیاجی نیست چون فال در مورد دوازده ماه اینده است. برای چگونگی تفسیر لطفا به فال ورق مراجعه .کنید

 

 

فال رومانی

.این فال با بیست و یک کارت و در سه ردیف هفت تایی انجام می شود شخصی که برایش فال گرفته می شود باید هفت کارت انتخاب کند که این هفت کارت به ترتیب از چپ به راست چیده شده و اولین ردیف افقی را تشکیل می دهند. هفت کارت بعدی ردیف دوم و اخرین هفت کارت ردیف سوم را می سازند. ردیف اول در باره گذشته ، ردیف دوم در باره حال و ردیف سوم در مورد اینده سوال مطرح شده است. برای چگونگی انجام و تفسیر این فال لطفا به فال ورق مراجعه کنید. توجه داشته باشید که در فال ورق هر چه تعداد کارت ها بیشتر باشد ، بهم امیختن معانی کارت ها و تفسیر فال نیز دشوار تر .شده و به تجربه بیشتری نیاز دارد

 

 

فال هرم

این فال برای هر گونه سوالی مناسب است. شخصی که برایش فال گرفته می شود باید ده کارت انتخاب کند که کارت ها به ترتیب و به شکل تصویری که مشاهده می کنید قرار می گیرند. برای این فال به کارت شخصی نیازی نیست. این هرم از چهار ردیف افقی تشکیل می شود که هر کدام از این ردیف ها حاوی اطلاعاتی در مورد سوال مطرح شده است. ردیف اول که همان کارت اول است وضعیت کلی مسئله را نشان می دهد. ردیف دوم که از کارت های دوم و سوم تشکیل شده است در مورد تصمیم گیری و انتخاب است. ردیف سوم در باره موارد و عواملی است که در موضوع مطرح شده تاثیر دارند. ردیف چهارم ، راه حلی است که کارت ها به شما پیشنهاد می کنند. برای جزییات انجام فال و چگونگی تفسیر ان لطفا به فال ورق مراجعه کنید

 

 

 

کارت شخصی

کارت شخصی معرف و سمبل فردی است که فال برایش گرفته می شود. اگر برای خودتان فال می گیرید انتخاب ان خیلی اسان تر است. این کارت باید یکی از کارت های تصویری یعنی سرباز,دام و یا شاه باشد. برای انتخاب مناسب ترین کارت ابتدا با توجه به جنسیت شخص نوع کارت را به این طریق:مشخص کنید

دام برای مونث

شاه برای مذکر

سرباز برای جوان مونث و مذکر

در مرحله بعدی باید دل,گشنیز,خشت و یا پیک بودن کارت را با توجه به شخصیت و مشخصات ظاهری ان شخص انتخاب کنید

:شخصیت

دل خجالتی و مهربان

پیک خشک و منطقی

خشت خونگرم و معاشرتی

گشنیز سر زنده و گرم

:مشخصات ظاهری

خشت رنگ مو روشن مایل به حنایی یا طلایی همراه با چشمان ابی

گشنیز رنگ مو قهوه ای همراه با چشمان قهوه ای

دل رنگ مو نقره ای یا طلایی همراه با چشمان سبز

پیک رنگ مو و چهره تیره

فرضا اگر می خواهید برای یک شخص جوان فال بگیرید مسلما کارت باید یکی از سرباز ها باشد. از طرفی به علت خجالتی بودن ان جوان سرباز دل مناسب است و از طرفی با داشتن چهره ای تیره سرباز پیک هم می تواند مناسب باشد. در این قبیل موارد ابتدا ببینید کدام خصوصیت از دیگری بیشتر است و مهم تر از همه برای انتخاب کارت شخصی همیشه از بینش درونی خود استفاده کنید. انتخاب کارت شخصی از این نظر اهمیت دارد که ترکیب .این کارت با کارت های دیگر می تواند معانی بخصوصی بسازد

 

 

 

اکثرا با ورق های بازی پاسور آشنایی دارید همینطور با برخی شیوه های پاسور .دراینجا به برخی روش ها و تعبیر آنها می پردازیم.این ورق ها ۵۲ عدد هستند و با استفاده از انها به پیشگویی می پردازیم.

این ورق ها به ۴دسته تقسیم میشوند .برای فال باید همه ۵۲ ورق را باهم مخلوط کرده و بر بزنید .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٤

 

فال ورق

 

کارت ها باید توسط شخصی که فال برایش گرفته می شود مخلوط شده و اصطلاحا بر زده شود در هنگام بر زدن کارت ها تا حد امکان باید فقط به سوال یا نیت توجه داشت اگر در هنگام بر زدن یک و یا دو کارت بر زمین .افتاد در تفسیر خود به معنی انها توجه کنید برای تفسیر فال ابتدا به تکرار کارت ها مراجعه کرده و سپس برای پیدا کردن ترکیبات احتمالی که ممکن است بوجود امده باشد به ترکیب دیگر توجه کنید در نهایت معنی کارت ها را جستجو کرده و در تفسیر نهایی خود انعطاف پذیری معانی را در نظرداشته باشید. فرضا اگر نیت من در مورد امکان خرید یک ماشین جدید باشد و در فال کارت ها طوری ترکیب شده باشند که نشان دهنده ازدواج باشد در اینجا شاید بتوان ازدواج را به بدست اوردن ماشین تعبیر کرد. با مراجعه به انواع فال ها می توانید فال مورد علاقه خود را پیدا کنید. در صورتی که مربع جارویی را انتخاب می کنید توجه داشته باشید.که انتخاب کارت شخصی مهم ترین مرحله این فال است

 

 

تکرار کارت ها

در هر کدام از انواع فال های ذکر شده اگر کارتی دو بار و یا بیشتر تکرار شده باشد مفهوم بخصوصی دارد که باید در تفسیر خود به ان توجه کنید

 

دو بار تکرار

سه بار تکرار

چهار بار تکرار

 

 

اس

همکاری و گردهم ایی.اگر دل و گشنیز بود یعنی ازدواج و اگر خشت و پیک بود یعنی شراکت نامطلوب خبر خوب افتخار.سر بلندی

 

شاه

همکاری شغلی

حمایت

جایزه.موفقیت

 

دام

غیبت.کنجکاوی.ملاقات با دوست مونث

خیانت به اعتماد.دیدار

معاشرت.رسوایی

 

سرباز

عدم توافق

دوستان غیر واقعی.بحث و جدل

نبرد.جشن

 

ده

بهبود شرایط.اگر دل و خشت بود یعنی ازدواج

بهم خوردن نقشه ها

موفقیت حتمی

 

نه

سود جزیی

سلامتی

به وقوع پیوستن ارزو

 

هشت

بی احتیاطی.اگر دل و خشت بود یعنی لباس نو

زمان نا مناسب برای برنامه های مهم

نگرانی شدید.مسیولیت زیاد

 

هفت

تفریح.اگر دل و خشت بود یعنی عشق

کسالت جزیی

تبانی

 

شش

مقابله

کار سخت

مسایل غیر منتظره

 

پنج

مسایل شخصی

نا رضایتی

بدست اوردن یک میل شخصی

 

چهار

نا استوار

از هم پاشیده شدن شالوده

مکان امن

 

سه

انتخاب

استوار

امید

 

دو

جدایی

تغییر جهت

بر سر دو راهی

 

 

 

ترکیبات دیگر

در هر نوع از فال ورق ممکن است ترکیباتی از کارت ها ایجاد شود که بعضی از این ترکیبات دارای مفاهیم بخصوصی هستند. رایج ترین انها : عبارتند از

 

اس خشت و ده دل

رابطه ای که به ازدواج منتهی می شود

------------

اس خشت و ده خشت

ازدواج برای مادیات

------------

اس خشت و شش دل

دعوت

------------

اس خشت و نه دل

نامه عاشقانه

------------

اس گشنیزهمراه با تعدادی خشت

موفقیت در مسایل مالی

------------

دام پیک اگر بین یک شاه و یک دام قرار گیرد بدون اهمیت نوع شاه و دام

از بین رفتن رابطه یا دوستی

------------

سرباز همراه با تعدادی خشت بدون اهمیت نوع سرباز

دریافت خبری در رابطه با پول

------------

ده خشت و هفت پیک

تاخیر

------------

هشت دل و نه خشت

مسافرت

------------

هشت پیک و نه پیک

بیماری

------------

نه پیک و ده پیک

بیماری

------------

سه و هفت و ده خشت در صورتی که هر سه کارت وجود داشته باشند

ارزویی که به وقوع می پیوندد

------------

ده دل و دام دل و شاه دل

امکان ازدواج

------------

تعداد زیادی کارت تصویری از قبیل سرباز و دام و شاه بدون اهمیت نوع

گردهم ایی

------------

پنج پیک و هشت پیک

هشدار. اخطار

 

 

 

 

معنی کارت ها

 

کارت ها از چهار سری عمده تشکیل شده اند. این چهار سری عبارتند ازدل که از نظر کلی به جنبه های عاطفی زندگی تعلق دارد گشنیز که بیشتر بیانگر حالت های معنوی است خشت که به مادیات وابسته است پیک که بیشتر به چهره منفی زندگی اشاره می کند در پایین همشونو توضیح دادم

 

سری دل

اس ) خوشبختی.عشق.دوستی.عشق جدید(درحد یک دوستی ساده تا بیشتر).یک نامه عاشقانه

شاه ) سخاوتمند.بی پروا.مهربان.مردی با موهای روشن.صادق.صمیمی.توصیه ای خوب

دام ) قابل اطمینان.زنی با موهای روشن.از خود گذشته.مهربان.حامی

سرباز ) یک دوست خوب.یک دوست نزدیک.جوانی با موهای روشن.خوش طینت.مهربان. شاید شخصی با رفتار بچه گانه

ده ) خوش شانسی.خوشبختی

نه ) کارت ارزو ها.احتمال بر اورده شدن ارزو بخصوص در مورد عشق

هشت ) دیدار ها.دیدار کنندگان.دعوت.دعوت شدن به جشن.شرکت در جشن

هفت ) یک شخص غیر قابل اعتماد.خیال پردازی.غیر واقع بینی.توقعات.قول های وفا نشده

شش ) خوش شانسی غیر منتظره.سخاوت.تجدید یک دوستی قدیمی.امکان دریافت کمک

پنج ) حسادت.اشخاص حسودی که در اطراف شما هستند.بهم خوردن یک رابطه یا دوستی.در تصمیم گیری دقت کنید.غم

چهار ) تغییرات.امکان مسافرت.امکان به تعویق افتادن.ازدواج دیر

سه ) نوعی اخطار.احتیاج به دقت و توجه. چیزی نگویید که بعدا پشیمان شوید

دو ) دوستی.امکان روابط عاطفی.یک رابطه شغلی یا عاطفی.موفقیت.ثروت

 

 

سری گشنیز

اس ) توازن.هماهنگی.مالکیت.بدست اوردن.عشق و خوشبختی.ثروت.سلامتی.نامه ای در رابطه با پول.تلاش جدید

شاه ) مردی با موهای تیره.صادق.صمیمی.سخاوتمند

دام ) زنی با موهای تیره.جذاب.کارگشا.بخود مطمین

سرباز ) یک دوست قابل اطمینان.جوانی با موهای تیره.خوش شانس.عامی

ده ) دریافت پول از طریقی غیر منتظره.هدیه.خوش شانسی.مسافرت

نه ) یک رابطه عاطفی جدید.لجوج نباشید.لجاجت

هشت ) جناح مخالف.مشکلات شخصی یا شغلی.حسادت.طمع.در تصمیم گیری عجله نکنید

هفت ) ثروت.موفقیت.رقابت.هشدار در مورد دخالت بیجا.دردسری که ممکن است از جانب شخصی از جنس مخالف باشد

شش ) موفقیت در کسب.دریافت کمک مالی.نتیجه موفقیت امیز

پنج ) دوستان جدید.کمک از جانب دوست یا همسر.مشاجره جزیی

چهار ) بد شانسی.دروغ.خیانت.تغییرات نامطلوب

سه ) ازدواج یا توافقی موفقیت امیز.ازدواج با شخصی ثروتمند.افراد و وقایع مفید

دو ) ناراحتی.مخالفت.شایعه

 

 

سری خشت

اس ) انگشتر یا حلقه.جواهر.پول.نامه

شاه ) لجوج.با نفوذ.مردی با موهای روشن

!دام ) شوخ طبع.سطح بالا.زنی با موهای روشن.عاشق مهمانی و غیبت

سرباز ) جوانی با موهای روشن.مردی از اقوام.سرزنده

ده ) مسافرت.تغییر و تحولات مفید

نه ) امکانات شغلی جدید.فعالیت.امکان و شانس بهبود وضعیت مالی

هشت ) ازدواج دیر وقت.فراز و نشیب های مالی

هفت ) یک هدیه یا خبر غیر منتظره.مشکلات شغلی

شش ) هشدار در مورد ازدواج مجدد.مشکلات ازدواج مجدد

پنج ) ملاقات های مفید.موفقیت شغلی

چهار ) میراث.بهبود وضعیت مالی

سه ) دعاوی شخصی یا قضایی.نامه رسمی یا قضایی

دو ) یک رابطه عشقی که کم کم مهم می شود.یک رابطه عشقی که موجب نا رضایتی دیگران است.همکاری شغلی

 

 

سری پیک

اس ) مشکلات.یک رابطه عاطفی توام با مشکل.مرگ

شاه ) مردی با موهای تیره.جاه طلب.قدرت طلب.با رفتار سرد

دام ) زنی با موهای تیره.فریبا.جذاب.بی مرام.بیوه

سرباز ) جوانی با موهای تیره.شخصی خوش قلب ولی غیر واقع بین. با رفتار سرد

ده ) نگرانی.بد شانسی.محبوس.خبرهای بد.محروم

نه ) تاخیر.مجادله.افسردگی.ضعف.نا بودی.عصبانیت مفرط.مرگ. بدشانسی در همه موارد

هشت ) ناراحتی.مخالفت.بهم خوردن نقشه ها و برنامه ها.بی توجهی دوستان.فسخ

هفت ) هشدار در مورد امکان بهم خوردن یک دوستی.از دست دادن یک دوست.یک تعهد غیر منتظره.هشدار در مورد شکست.غم

شش ) بهبود شرایط زندگی.بهبودی های مختصر.پشت سر گذاشتن شرایط سخت

پنج ) تشویش.اضطراب.دخالت دیگران.کار شکنی و مخالفتی که در نهایت برطرف می شود

چهار ) حسادت.دردسر شغلی.نگرانی مالی و شغلی.بیماری

سه ) جدایی. جدایی ناشی از بی اعتمادی

دو ) رسوایی.فریب.حیله.تغییرات نا مطلوب.سخن چینی.جدایی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٤

 

دلقک

جهت موافق

.شروعی جدید. ماجرا های جدید. امکانات جدید و گسترده .انتخابی جدید. تصمیمات خوبی که گرفته شده است. ازادی . اوقات خوب. خوشی.تحول. شهوت. بی فکری. عجله

جهت مخالف

.حق انتخاب زیاد و بیش از حد. انتخاب اجباری. تصمیمات بچه گانه .عدم تصمیم گیری. یک تصمیم بد. یک تحول نا مطلوب. یک انتخاب نا بجا.بی تفاوتی. بی علاقگی. ازادی بیش از حد

 

 

جادوگر

جهت موافق

.اصالت. ابتکار. مهارت. اراده قوی. اطمینان بخود. یک مامور

جهت مخالف.اراده ضعیف. عدم تصمیم گیری. تاخیر. نا امنی

 

راهبه

جهت موافق

.دانش. حکمت. بینش. خلوص. پاکدامنی. کم صبری. یک معلمنگرش به باطن. برای جوابی که در جستجو هستید به رویا های خود توجه کنید و به صدای باطن گوش دهید. صبر کنید و منتظر.لحظه مناسب برای انجام عمل باشید

جهت مخالف

.جهالت. نادانی. خود خواهی. زمان برای انجام عمل مناسب نیست.وضعیت ممکن است ان چیزی که شما فکر می کنید نباشد

 

ملکه

جهت موافق

خلاقیت. توسعه. تکامل. اقوام مونث. زمان مناسب برای رشد وتوسعه و خلاقیت. این کارت در باره زیبایی و خلاقیت است و.می تواند اشاره ای به رابطه جنسی و یا بار داری باشد

جهت مخالف

.رکود. بیهودگی. سستی. دو دلی. عدم تمرکز و تصمیم گیری.تشویش. خیانت. فقر و مشکلات مالی

 

امپراتور

جهت موافق

.دست یابی. انجام شدن کاری. ثبات. یک شخص لایق.اعتماد. ثروت. رهبری. اقوام مذکر. قدرت و همت

جهت مخالف

عدم تصمیم گیری. ضعف. تحت تاثیر دیگران بودن.شخصی که برای مقاصد خودش از شما استفاده می کند

 

غیبگو

جهت موافق

.محبت. بخشش. همدردی. بینش. انطباق. دین داری.این کارت می تواند معنی ازدواج هم داشته باشد

جهت مخالف

.تکرار اشتباهات. سخاوت زیاد و بی مورد. اسیب پذیری. سستی.نا توانی. نحیفی. شورش. هرج و مرج. بی دینی .پشت پا زدن به رسوم

 

عشاق

جهت موافق

.عشق. توازن. اعتماد. خوش بینی. شروع یک رابطه عاطفی.انتخاب مهمی که بهتر است در موردش فکر کنید

جهت مخالف

.جدایی. متلاشی شدن یک رابطه. سرخوردگی در عشق.حسادت. بی اعتمادی. بی وفایی

 

 

ارابه

جهت موافق

پیروزی و پاداش بعد از کاری سخت و دشوار. بعضی اوقات این کارت .سمبل شخصی است که تسلیم نمی شود

.استقامت. پشتکار. اشفتگی. پریشانی. بد شانسی. وسیله نقلیه

جهت مخالف

.شکست. عدم موفقیت. کوتاهی. حسادت. حرص و طمع. محدودیت عدم کنترل نفس و تسلط به خود. شخصی که با پناه بردن به الکل یا مواد مخدر از حقایق می گریزد. ممکن است اخطاری در مورد.جاه طلبی بیش از حد و بیهوده باشد

 

قدرت

جهت موافق

قدرت. همت. شجاعت. همت و نیروی لازم را دارید که بر.دشمنان پیروز شوید

جهت مخالف

.ضعف. بیماری. ظلم و ستم. سو استفاده از قدرت

 

کاهن

جهت موافق

.گوشه گیری. دقت. مراقبت. کناره گیری از جمع و تمایل به تنهایی ممکن است اشاره به شخصی باشد که مثل یک معلم چیز های .مهمی را به شما اموزش دهد

جهت مخالف

.سطحی بودن. کار های عجولانه. فعالیت های بیهوده از دست دادن وقت. ممکن است اخطاری باشد برای دست بر ذاشتن .از لجاجت و توجه به نصایح

 

چرخ سرنوشت

جهت موافق

.شانس. سود. پایان یک مشکل. وقایع غیر منتظره. پیشرفت .شروعی جدید

جهت مخالف

.بد شانسی. شکست. کار شکنی. وقایع غیر منتظره. تاخیر.یک ضرر غیر منتظر

 

عدالت

جهت موافق

.هماهنگی. توازن. برابری. صداقت. افتخار. توصیه. پرهیز کاری.قاضی. وکیل. یک شخص با اهمیت

جهت مخالف

.بی عدالتی. تبعیض. سو استفاده. تهمت های ناروا. جانب داری .این کارت بعضی اوقات می تواند به معنی طلاق باش

 

 

قربانی

جهت موافق

.وقفه. تعلیق. تغییر. واژگونی. ملالت. ترک کردن. فدا کاری بن بست. برای تصمیم گیری بهتر است صبر کنید. وا گذار کردن .چیزی برای بدست اوردن چیزی دیگر

جهت مخالف

.فداکاری بیهوده. پیش بینی اشتباه. خود خواهی. عدم تلاش .تغییر وضعیت در جهت منفی

 

مرگ

جهت موافق

.بیماری یا مرگ. از دست دادن. دگرگونی. تغییرات غیر منتظره .تبدیل. شکست. بد شانسی. تغییرات غیر قابل اجتناب

.پایان یافتن چیزی برای همیشه

جهت مخالف

.ادامه پیدا کردن تمام مسائل بدون هیچ تغییری .رخوت. رکود. عدم تحرک

اعتدال

جهت موافق

.میانه روی. اعتدال. هماهنگی. اطمینان. صبر. ترکیب

جهت مخالف

.اختلاف. جدایی. محرومیت. دشمنی. بی قراری. تضاد

 

شیطان

جهت موافق

.یک شخص بد باطن. خشونت. فاجعه. سقوط. تجربیات عجیب

جهت مخالف

یک اخطار جدی در مورد سو استفاده از پول یا قدرت توسط شما.یا یکی از نزدیکان تان. اعمال نا شایست. اعتیاد. طلاق

 

قلعه

جهت موافق

.پشت سر گذاشتن گذشته. پایان یک دوستی. سقوط .یک تغییر ناگهانی. وقایع غیر منتظره. ضرر مالی. قطع شدن

.امکان تغییرات کلی در زندگی

جهت مخالف

.شهوت. به تله افتادن. غافلگیر شدن . زندان و اسارت

 

ستاره

جهت موافق

.امید. ایمان. تعادل. بینش. خوشی. خوش بینی. شفا .افق های جدید

جهت مخالف

.عدم تعادل. بد بینی. ناراحتی. بد شانسی.ارزو های بر باد رفته

 

ماه

جهت موافق

نیرنگ. فریب. حیله گری. اشتباه.رسوایی. خفت. خطر. دو رنگی

جهت مخالف

.اشتباهات کم اهمیت. اقامت در بیمارستان.افسردگی. سو استفاده از یک شخص

 

خورشید

جهت موافق

.موفقیت. بدست اوردن. رضایت. خوشبختی. عشق. لذت.ازدواج موفقیت امیز. اطفال

جهت مخالف

.تنهایی. شکست در یک رابطه یا ازدواج. عدم خوشبختی.اینده مه الود. شکست. انزوا

 

دادرسی

جهت موافق

.باز سازی. سلامتی. تصمیم مهمی که باید گرفته شود .هوشیاری. بهبود بیماری

جهت مخالف

.بیماری. شکست. تصمیم مهمی که به تاخیر افتاده است.امکان ضرر. امکان جدایی ولی نه برای همیشه

 

دنیا

جهت موافق

.موفقیت. تکامل. نتیجه نهایی. شناخت. تشخیص .افتخار. شروع دوره ای جدید

جهت مخالف

.به تاخیر افتادن نتیجه نهایی. عدم بینش.وقفه در کسب موفقیت. نا امیدی


جام

1) جهت موافق

.شروع یک رابطه عاطفی. شروع خوشبختی. شروع عشق.زیبایی. سلامتی. خوشی

جهت مخالف

.خود خواهی. عشق غیر حقیقی. عدم خوشبختی. تردید

 

2)جهت موافق

.اتحاد بین دو نفر. شکل گیری یک رابطه دوستانه یا عشقی.عشق باز گشته. همکاری. شراکت. هماهنگی

جهت مخالف

.گسیخته شدن روابط بین دو نفر. عشق یک جانبه. سو تفاهم .عدم رابطه. حماقت

 

3)جهت موافق

.جشن. شادی. موفقیت. اتحاد. وفور. لذت. خوش شانسی.مهمان نوازی. یک شخص مهربان و دلجو

جهت مخالف

.کشمکش و برخورد بین دوستان یا نزدیکان. افراط

 

4)جهت موافق

.زیاده طلبی. توقع زیاد. وسواس. کسل شدن

جهت مخالف

.امکان ایجاد روابط جدید. اهداف جدی

 

5)جهت موافق

.ضرری که قسمتی از ان قابل جبران است. شکست. ماتم.از دست دادن یک دوست. طلاق. پشیمانی بی فایده. غم

جهت مخالف

.امیدواری. روابط جدید. عشق بازگشته. توقعات زیاد

 

6)جهت موافق

.مسائل و روابطی از ایام قدیم که در وضعیت فعلی تاثیر دارند.امکانات جدید. دوست های جدید. یک هدیه

جهت مخالف

.با یاد گذشته زندگی کردن. نا امیدی. سرد شدن روابط. میراث

 

7)جهت موافق

.نقشه ها و برنامه های اساسی که در فکر دارید.در نظر گرفتن امکانات. عدم تصمیم گیری در انتخاب راه.موفقیت کاذب. وهم و خیال

جهت مخالف

.انتخاب راه. تصمیم راسخ. اراده. کابوس. حرف بدون عمل

 

8)جهت موافق

.در جستجوی انگیزه های مهم تر. سفر های طولانی.نا رضایتی در عشق

جهت مخالف

.گرایش به مادیات. در جستجوی شادی و موفقیت

 

9)جهت موافق

.اینده درخشان. ارزویی که ممکن است براورده شود.سلامتی جسمی. وفور. رضایت کامل از نتایج بدست امده

جهت مخالف

.مشکلات مالی. بیماری. ارزویی که ممکن است براورده نشود.افراط. ستیزه

 

10)جهت موافق

.خوشحالی و رضایت از زندگی خانوادگی. دوستان واقعی.ارامش

جهت مخالف

.مشکلات خانوادگی. دوستان غیر واقعی. اتلاف. خیانت. طلاق.احساس نا امنی. فرزندان نا خلف

 

 

نوباوه)جهت موافق

.یک جوان مهربان. محبت. مهربانی. احتمال تولد. اخبار. رویا بین

جهت مخالف.

بی انگیزه بودن. بینش ضعیف. خود خواهی. مشکلات. اخبار بد

 

دلاور)جهت موافق

.یک جوان برازنده. هوشیاری. شروع یا پایان یک مسئله عاطفی

جهت مخالف

.یک شخص غیر قابل اعتماد. نیرنگ. خیانت. بیهودگی. سکون

 

ملکه)جهت موافق

.یک مادر یا همسر مهربان. یک شخص خوش باطن.خوشبختی. مهربانی

جهت مخالف

.خوشبختی یا لذتی که می تواند پایان بدی داشته باشد.مسائل غیر اخلاقی. فساد. مقاصد شوم

 

شاه)جهت موافق

.یک مرد مهربان و دلسوز. یک تاجر. یک شخص مهم.تمایل به قبول مسئولیت

جهت مخالف

.مردی که احساسات خود را بروز نمی دهد. حیله گر. کلاش. خشن

 

عصا

1)جهت موافق

.شروعی جدید. مسافرت. ماجرا. میراث. شغل جدید.یک سفر سود بخش. تولد

جهت مخالف

.رکود. توقف. شروع کاذب. ملالت و خستگی در زندگی

 

2)جهت موافق

.اتخاذ عمل برای رسیدن به نتیجه. یک شخص مهربان. یک شخص ثروتمند

جهت مخالف

.عدم فعالیت و کوشش لازم برای رسیدن به نتیجه. ترس. رنج.شروع خوبی که ادامه بدی داشت

 

3)جهت موافق

فعالیت هایی که به کمک یک شریک خوب و با تجربه ، به نتیجه.رسیده اند. مشارکت شغلی. اصالت. نجابت

جهت مخالف

.اشکالی که در کار پیش امده است. فعالیت بیهوده.از دست دادن مال. نا امیدی

 

4)جهت موافق

.امنیت. در پناه بودن. اسایش بعد از زحمت. هماهنگی. صلح.عشق. ازدواج. ثروت

جهت مخالف

.عدم امنیت لازم. ترس در مورد از دست دادن چیزی

 

5)جهت موافق

.مشاجره. خشونت. رقابت. مشکلات. شهامت

جهت مخالف

.امکانات شغلی جدید. پیروزی پس از مشقات فراوان. سخاوت

 

6)جهت موافق

.پیروزی. افتخار. نائل شدن به مقصود. کمک از جانب دوستان.دوستان مفید. اخبار خوب

جهت مخالف

.شکست. عدم تصمیم گیری. اخبار بد. به تاخیر افتادن سف

 

7)جهت موافق

.داشتن برتری در مبارزه ای که بازنده به نظر می اید. پیروزی در رقابت

جهت مخالف

از دست دادن برتری در مبارزه. عدم تصمیم گیری. تهدید

 

8)جهت موافق

.اتخاذ عمل برای هدفی بخصوص. مسافرت. تعجیل

جهت مخالف

.توقف طولانی. عدم فعالیت های لازم.تاخیر. حسادت. خشونت. مشاجره

 

9)جهت موافق

.قدرت. سلامتی. پیروزی بر اثر پشتکار. کشمکش. ستیز.امادگی داشتن. مواظب چیزی بودن

جهت مخالف

.ضعف. بیماری. مانع. نداشتن امادگی لازم. بی توجهی به محیط اطراف.تشخیص ندادن خط

 

10)جهت موافق

.باری طاقت فرسا. بهم ریختن نقشه ها. شکست. درد

جهت مخالف

.نیرو. انرژی. رهایی از باری که بر دوش بوده است. جدایی.نقل مکان. یک شخص با هوش

 

نوباوه)جهت موافق

.درخشندگی. استعداد. شهامت. زیبایی. یک پیغام اور. عشق ناگهانی

جهت مخالف

.نمایشی. تصنعی. متغیر. دل شکستگی. اخبار بد. یک شخص منزوی

 

دلاور)جهت موافق

.بی پروا. سخاوتمند. عجول. یک عاشق. مسافرت. نقل مکان

جهت مخالف

.اختلاف. نا سازگاری. حسادت. کوتاه فکری. بد گمانی. عقده.به تاخیر افتادن مسافرت. یک شخص خجالت

 

ملکه)جهت موافق

.جذابیت. فرماندهی. بخشش. یک زن دوست داشتنی و محترم

جهت مخالف

.سخت گیر. کنترل گر. حسود. انتقام جو. فریب. خیانت.یک زن خجالتی و کم حرف

 

شاه)جهت موافق

.یک مرد مهربان پدر. نجیب. بخشنده. یک ازدواج خوب و موفق

جهت مخالف

.سخت گیر. بی تحمل. متعصب. بحث و جدل. یک مرد بد برخورد

 

ستاره

1)جهت موافق

.اقدام به معاملات جدید و مفید. شروع کسب ثروت. شروع خوشبختی

جهت مخالف

.هشدار در مورد نا مناسب بودن زمان برای اقدام به معاملات جدید.مشکلات مالی. طمع

 

2)جهت موافق

از عهده انجام دو چیز بر امدن. احتیاج به متعادل کردن فعالیت ها.برای کسب موفقیت

جهت مخالف

.از دست دادن کنترل در انجام کار. عدم توانایی در به انجام رساندن کار.قرض

 

3)جهت موافق

.موفقیتی که از کار سخت بدست می اید. پیشرفت در کسب.زمان مناسب برای شروع فعالیت

جهت مخالف

.موقعیت های از دست داده شده. تلاش های بیهوده.عدم فعالیت همراه با توقعات زیاد

4)جهت موافق

.وابستگی شدید به مادیات. کسب قدرت بیشتر توسط ثروت بیشتر.امنیت مالی. موفقیت. پیشرفت. خساست

جهت مخالف

.امکان از دست دادن چیزی ( مادی ). تاخیر یا مشکلات در مسائل مالی.ولخرجی بیش از حد

 

5)جهت موافق

.تنهایی. فقر. از دست دادن شغل یا پول. بیماری. تبعید

جهت مخالف

.شغل جدید ولی موقت. غلبه بر مشکلات مالی. علائق جدی

 

6)جهت موافق

.دریافت چیزی که لیاقت شخص است. هدیه. خیرات.اهدا و دریافت. پرداخت قروض

جهت مخالف

.از دست دادن پول به دلیل بی توجهی. حسادت. قرض.رشوه. بی عدالتی. مخاطرات مالی

 

7)جهت موافق

.عدم موفقیت پس از کار و تلاش فراوان. تاخیر در پیشرفت.نگرانی مالی. نا امیدی. دوباره سنجی

جهت مخالف

.سرمایه گذاری غیر مفید. کار شدید بدون کسب بهره. بی صبری.دلهره. عدم امنیت مالی. ورشکستگی

 

8)جهت موافق

.ساختن و به وجود اوردن. مهارت و هنر. کار متداوم.برای کسب موفقیت باید به کار ادامه داد. سود کم و جزئی

جهت مخالف

.عدم استفاده صحیح از مهارت و حرفه. عدم تمایل به کار. تنبلی.سود کم و موقتی که باعث از دست دادن بهره های مهم و اصلی می شود

 

9)جهت موافق

.خوشبختی و رضایت از زندگی. پول های پیش بینی نشده از قبیل میراث.امنیت. تنهایی

جهت مخالف

احساس عدم امنیت. امکان باخت. هشدار در مورد سرقت. اخطار.ارامش و امنیتی که کم کم از بین می رود

 

10)جهت موافق

.ثبات مالی و عاطفی. خوشبختی و امنیت. میراث.اموال خانوادگی که از والدین به فرزندان رسیده است

جهت مخالف

.مشکلات خانوادگی. عدم ثبات و امنیت مالی. امکان سرقت. بی خبری

 

نوباوه) جهت موافق

.محقق. دانش پژوه. یک شخص مهربان و سخاوتمند. تحصیل

جهت مخالف

.اتلاف. تجمل. عیاشی. خود خواهی. اخبار بد در رابطه با مادیات.شخصی که از زیر دستان خود سو استفاده می کند. تمرد

 

دلاور)جهت موافق

.مردی که در مسائل مالی با استعداد و صبور و فعال است.یک فرد قابل اطمینان. قبول کردن مسئولیت. شکیبایی

جهت مخالف

.یک شخص طماع و از خود راضی. بی مسئولیتی. بی صبری.بی دقتی. وقفه و سکون در مسائل مالی

 

ملکه)جهت موافق

.زنی که در مسائل مالی استعداد دارد و سخاوتمند نیز می باشد.فراست. اگاهی. اندیشمندی

جهت مخالف

.غفلت در وظائف. بی اعتمادی. وابستگی زیاد. بد گمانی. بی ثباتی

 

شاه)جهت موافق

.یک شخص معتبر. یک مرد متاهل. ثبات.یک مرد خوش اخلاق ولی بد عصبانی

جهت مخالف

.یک فرد کم ارزش و مادی گرا. شخصی که فقط پول برایش مهم است.یک مرد بد سرشت. رشوه دادن یا گرف

 

شمشیر

1)جهت موافق

.یک شروع جدید. شروع یک پیروزی. موفقیت. افتخار

جهت مخالف

.سو استفاده از قدرت. موانع. ظلم و ستم. بی حاصلی.عدم انجام کار هایی که مایل به انجام انها هستید

 

2)جهت موافق

.در میان دو جریان یا مسئله مختلف قرار گرفتن.تصمیم های مشکل. بحران. دو راهی

جهت مخالف

.عدم تعادل. خیانت. خشونت. گمراهی. ندانستن قدم بعدی

 

3)جهت موافق

.ضرر و زیان. خسارت. مشکلات عاطفی. جدایی. تنهایی

جهت مخالف

.جبران خسارت یا اسی

 

4)جهت موافق

.ارامش قبل از طوفان. تفکر و تعمق. صلح و ارامش

جهت مخالف

.نا ارامی. اقدام به کاری که می تواند خوب یا بد باشد.تبعید. اخراج. زندان. انزوا. افسردگی

 

5)جهت موافق

.شکست. باخت. سرشکستگی. خود خواهی.افکار و رفتار کودکانه. طمع

جهت مخالف

.پیروزی ظاهری و تو خالی. رفتار نا عادلانه.عدم تصمیم گیری. بد خواهی

 

6)جهت موافق

.مشکلات پشت سر گذاشته شده. راه حلی برای مشکلات فعلی.مسافرت. تغییر مکان. دور شدن از خطر. رهایی از غم

جهت مخالف

.نداشتن راه نجات برای مشکلات فعلی. به تاخیر افتادن مسافرت .رکود و کسادی. بن بست

 

7)جهت موافق

.فاش شدن راز. از دست دادن. سرقت. اهانت.خیانت. شخصی که راز شما را فاش می کند. دزد

جهت مخالف

.افشا شدن خیانت یا دروغی که به شما گفته شده بود.بدست اوردن اموال مسروق

 

8)جهت موافق

.بی پناهی. اسیب پذیری. تسلیم. بیماری. اسارت. مشکلات مهم.نا توانی در کنترل وضعیتی که پیش امده

جهت مخالف

.توانایی کنترل وضعیت. امکانات جدید. ازادی. شروعی جدید

 

9)جهت موافق

.عذاب وجدان. احساس گناه. کابوس. بیماری. دردسر اسیب.شکست. تاخیر. مرگ. یک کارت بد یمن

جهت مخالف

.شک و تردید. اسارت. زندان. خود کشی. سر شکستگی

 

10)جهت موافق

شخصی که از پشت به شما خنجر می زند. پایانی غم انگیز.حادثه. ویرانی. مصیبت. غم. نابودی. انتقام. شکست. کیفر

جهت مخالف

پیروزی یا موفقیت جزئی و موقتی. قابلیت پایداری در سختی ها

نوباوه)جهت موافق

.دانش. سیاست. فهم. یک جوان عاقل و با سیاست. جاسوسی.شخصی که می خواهد از اسرار شما اگاه شود

جهت مخالف

وقایع غیر منتظره. اخبار متحیر کننده. دو رویی. فریب. بیماری

 

دلاور)جهت موافق

یک جوان خوش قلب و با شهامت. یک شخص زیرک و با لیاقت.وقوع یا برطرف شدن غیر منتظره یک مشکل. خود ستایی

جهت مخالف

یک شخص مرموز و موذی. حماقت. خیانت. سو استفاده. ظلم و ستم.یک شخص دردسر ساز

 

ملکه)جهت موافق.یک زن پر مدعی و سلطه جو. یک بیوه. بیوه شدن.محرومیت. فقدان. جدایی

جهت مخالف

یک زن باریک بین و غیر قابل تحمل. باریک بینی. تعصب.فریب. عدم ثبات. زنی که مقاصد شومی دارد

 

شاه)جهت موافق

رهبری. قاضی. فرمانده. قدرت. سلطه

جهت مخالف

یک مرد بد با مقاصد شیطانی. انحراف و بد راهی. وحشی گری.ظلم و ستم. نا بکاری. توطئه. بد خواهی. سو استفاده از قدرت

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٤

 

در این بخش از فالستان میتوانید فال تاروت بگیرید! کارتهای تاروت به فرد کمک میکند که شخصیت خود و گذشته اش را مجددا" بازنگری و بررسی کند و امروز با دیدی روشن تر آینده را پیش بینی کرده و نقشه های درستی برای آینده خود طرح کند.

از تاروت می توانید برای اطلاع از موارد و حوادث جدی و آنالیز آنها استفاده کنید، اما توقع نداشته باشید که کارتها همه کار را برای شما انجام دهند.

با کلیک کردن به لینک زیر، 10 کارت از 44 کارت تاروت بصورت شانسی برایتان انتخاب میشود. هر کدام از کارتها وضعیت خاصی را بیان میکنند که البته بالای آنها کاملا" مشخص شده است. درضمن هر کارتی هم بیانگر همان وضعیت میباشد که کارت در آن جایگاه قرار گرفته است.

 
 

Free Rune Reading

Ice Runes are most commonly used for questions about struggle, conflict, and achievement. Jade Runes are most commonly used for questions about love, friendship, and relationships. Spirit Runes are most commonly used for questions about mysticism, spirituality, and religion. Stone Runes are most commonly used for questions about the natural world and things beyond human control.

 

      Free Tarot Reading

  alt   alt   alt   alt         Rider Waite Tarot
 
        by Pamela Colman Smith and Arthur Edward Waite
   

      The Fool     The Magician     The Emperor     Death     Judgment

     Lovecraft Tarot
 
     by Daryl Hutchinson
 

        The Magician     The Emperor     Death     Judgment
   Golden Tarot
 
     by Kat Black
 

           The Fool     The Magician     The Emperor     Death     Judgment

Ator Tarot
 
by Robin Ator
 

                            The Fool     The Magician     The Emperor     Death     Judgment

                            International Icon Tarot
 
                                                           by Robin Ator
 

                                 The Fool     The Magician     The Emperor     Death     Judgment

                                   Marseilles Tarot
 

                                     The Fool     The Magician     The Emperor     Death     Judgment

                                           Benedetti Tarot
 
                                                                by Marco Benedetti
 

                                           The Fool     The Magician     The Emperor     Death     Judgment
                             
                                     
Cat People Tarot
 
                                                                by Karen Kuykendall
 

                                        The Fool     The Magician     The Emperor     Death     Judgment

                                        Haindl Tarot
 
                                                                   by Hermann Haindl
 

                                         The Fool     The Magician     The Emperor     Death     Judgment

                                        Curious Tarot
 
                                                                    by Michelle Cohen
 

                                      The Fool     The Magician     The Emperor     Death     Judgment

                                        Colman Smith Tarot
 
                                                                 by Samvado Gunnar Kossatz
 

                                     The Fool     The Magician     The Emperor     Death     Judgment


   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٤

 

کارتهای تاروت

کارت تاروت علم پیشگویی توسط کارتهای تاروت طی قرون گذشته یکی از باستانی‌ترین روش‌های علوم باطنی محسوب گردیده است که از دیر زمان توسط حکیمان،فرزانگان و آینده نگرهای کابالیست و مشرک نه تنها برای تفال و پیشگویی بلکه به قول آنان برای پرورش صحت نفس و تعالی روح  نیزمورد توجه بوده است.

فلسفه تاروت بعنوان یک مکتب رمزی به زبانی سخن میگوید که از فکر انبوه انسانی برخواسته و از روح و روان او سرچشمه یافته ،و تفهیمی از معنای درونی نمادها را ارائه میدهد .

کارتها در بالاترین مرتبه خود قدرتهای سری و حکمت محرمانه را منتقل میسازند . در قرن هجدهم باستان شناس فرانسوی کوردوجیلین (Court de Gebelin 1725-1784) و سایر فلاسفه فرانسوی اعلام کردند که مبداء کارتهای تاروت از مصر سرچشمه یافته و شامل خالص‌ترین اعتقادات روحانیون مصری بوده و حتی الامکان از چشمان بیگانگان دور نگه داشته شده است.

 

بعد از انقلاب فرانسه آزادی جدید در اروپا جاری شد . (خود انقلاب فرانسه محصول یک پروژه ماسونی کابالیستی است )مکتب‌های محرمانه در مکانهای رمزی یکبار دیگر شکوفا شدند و این موقعیت جدیدی برای معرفی و شناخت فلسفه تاروت محسوب گردید .

مفاهیم اشکال تاروت از گنجینه عناصر اسطوره ای ، مذاهب ، آئین و باورهای سنتی و اجتماعی جوامع انسانی گرفته شده است . زبانها تغییر کرده اند اما تصاویر باقی می مانند . جانی که از ورای این کارتهای کهن با ما سخن میگوید ، از عرفان عهد عتیق ریشه گرفته است و هر بار که این تصاویر در مقابل ما رخ می گشایند ، میتوان به آئینه تغییر ناپذیر زندگی انسانی دست یافت و به محوطه بی انتهای هستی سر کشید . کوردوجبلین معتقد بود که تاروت نوشتاری شگفت انگیز است زیرا بنحوی تمامی جهان و مراحل مختلف چرخه زندگانی بشری به آن مرتبط است و این وجوه مختلف به ویژه در رمزهای کبیر گنجانده شده است . او تاروت را تنها کتاب بازمانده از مصر باستان میداند که اسرار روح بشری را برای سالکان به جا گذارده و سالیان دراز بدلیل آشفتگی مصر و سوختن کتابهای گرانقدر آنها مفقود مانده بود.

 

بقایای اصلی این نوشتار کهن را مدیون کولی‌های چادر نشینی هستیم که قرنهای متمادی در اختیارشان بوده است و از فضایل آن در جهت امر تفأل بهره میبردند و عامل دلمشغولی آنها بوده است . کوردوجبلین در این باب میگوید : تصاویر و عملکرد تاروت جنبه آرمانی دارند و آرمان گرائی تصاویر تاروت کلید خرد و نیروهای نهان عهد عتیق است .

این آرمانها با نظریه‌های فلسفی و مذهبی مصریان قدیم چنان مطابقت دارد که نمی توان آنها را یکی از آثار این ملت  ندانست .

در قرن نوزدهم یک کابالیست فرانسوی به نام الیفاس لوی (Eliphas Levi 1810-1870) به ارتباط مابین 22 کارت رمزهای کبیر و 22 حروف الفبای عبری پی برد .مبدأ حروف زبانهای بشری 16 علامت هیروگلیف اولیه است که از سرچشمه الفبای اولیه است و 22 حروف الفبای عبری مستقیما از علامات هیروگلیف مشتق شده اند .

 

بنابراین اصول ثابتی چون حروف عبری و اعداد یا ارقام همگام با این نمادها که از دانش ماوراءالطبیعه سرچشمه یافته اند ، ارائه شده است .  در عین می توان حروف الفبای عبری را با بیست و دو جاده درخت کابالیستی در ارتباط دانست ، و مترتباچهار خال‌های رمزهای صغیر را با چهار عنصر آب ، باد ، آتش ،خاک و حروف مقدس عبری « ی ه و ه » مرتبط دانست .

حروف رمزی « ی ه و ه» وحدت با مبدا را نشان میدهد و در نمادگرائی تمام کتب معنوی به کار میروند ، تاروت بطور کلی بر مبنای همین حروف ساخته شده است . «لوی» «تاروت » را کلید «کابالا» و کلید سلیمان میدانست . 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٤

 

از تاروت چگونه سؤال کنیم؟     

        کیفیت پاسخی که دریافت می کنید بستگی به کیفیت و نحوه پرسش شما دارد. نمونه های زیر برای آن است که نحوه سؤال کردن را به شما بیاموزد. 

- پرسشهایی برای زمان حال و اینجا:                                      

" موقعیت فعلی من چیست؟" "در چه شرایطی هستم؟" ویا اینکه " چگونه باید عمل کنم ؟"                                                                

تاروت به پرسشهای وضعیت کنونی شما بدرستی پاسخ خواهد داد و البته شما نیز باید آمادگی شنیدن هر پاسخی را داشته باشید. البته این سوالها بصورت نمونه بود و باید آنها را با وضعیت کنونی خود تغییر دهید.      

سؤالات می توانند ازموضوعات ساده تا چاره جویی های عمیق و جدی زندگی باشند. و باید توجه داشته باشیم که اگر پیامهای مهم کارتها مکرراً مورد بی اعتنایی ما واقع شوند بزودی نیروی خود را از دست داده و از دادن پاسخ های صحیح و روشن بازداشته می شوند حال به چند نمونه سؤال توجه کنید:  

        نمونه سؤال 1: یک موقعیت شغلی برایم پیش آمده (الف) جدی تر به شغل فعلی ام مشغول شوم (ب) آن را ترک کنم و خود را برای کار جدید آماده کنم. حالا برای هر یک از موقعیت ها کارتی می کشیم و خود را برای بکار بستن پیشنهاد تاروت آماده می کنیم .     

         پاسخ تاروت: برای موقعیت الف (پنج جام) که یعنی ناامیدی و انصراف و برای موقعیت ب (یک سکه) یعنی ثروت  و اقدام مثبت ظاهر می شوند. بدین طریق روح تاروت از طریق ضمیر نا خودآگاه و بوسیله این کارتها به صراحت وضعیت (ب) را به ما توصیه می کند و به ما می گوید که خود را برای شغل جدید آماده کنیم.                                  نمونه سؤال 2: مدتی است که روابط من با فلان شخص تیره شده (الف) جدا شدن بهترین و سودمندترین را ه است (ب) در این ارتباط باقی بمانیم و برای از بین بردن کدورت ها تلاش کنیم. 

         پاسخ تاروت: برای پرسش اول (هشت جام) که یعنی رها کردن وضعیت فعلی و برای سؤال دوم (حاکم چوبدست) که یعنی تلاش برای تسلط بر وضعیت ظاهر می شوند. روح تاروت به روشنی به ما می گوید که جدا شدن از یکدیگر یعنی از دست دادن یک ارتباط  ثمربخش.         

و در پایان یادآورمی شوم روح تاروت همیشه بهترینها را از طریق کارتها و نمادها به ما نشان می دهد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٤

 

قدرت جهان هستی همواره بصورت چرخه های تکراری نمود می کند و هر چیزی تلاش دارد که تکرار شود و دایره وار باشد.

آسمان مدور است، زمین نیز گرد است و همچنین تمامی ستاره ها؛ باد در قوی ترین شکل خود بصورت گردباد ظاهر می گردد.

پرندگان آشیانه های خود را به شکل دایره بنا می کنند. خورشید و ماه نیز هر دو گرد هستند و در یک مسیر طلوع و غروب می کنند. حتی فصول نیز تغییرات خود را بصورت یک چرخه تکرار می کنند و همیشه در مواقع مشخصی تکرار می شوند.

زندگی یک فرد نیز چرخه ای است و فصولی خاص خود دارد که در این چرخه پریشانی و خشنودی هر فردی دائمی نخواهد بود. زمستان سرانجام به بهار و تابستان و سپس به پائیز و زمستان ختم خواهد شد.

اگرچه گاهی اوقات زمانیکه شاخه ها سرمازده می شوند و زمین از سرما ترک می خورد، این تصور پیش می آید که این حالت هیچگاه به پایان نمی رسد. ولی بهار و تابستان سرانجام خواهد آمد و این حالت نیز همیشه تکرار نخواهد شد.

قانون چرخه ها میلیاردها سال است که تکرار می شود و ما در همه زندگی خود چرخه ها و تکرارها را ملاحظه می کنیم. قانون چرخه ها به ما یادآوری می کند چگونه چرخه ها و گردش کارها در طی زمان به اشکال نامحدودی تکرار می شوند. همچنین چرخه های کوچک تری را نیز تجربه می کنیم که اغلب در زندگی روزمره خود به آن بی توجه هستیم. ارزش مشاهده این الگوهای تکراری در زندگی ما این است که اگر ما تمایلات شخصی خود را با نیروهای قوی تر و بزرگتر و چرخه هماهنگ کنیم، می توانیم بر نیرو و قدرت، زمان مناسب افسار بزنیم.

اگرچه هر یک از ما تاریخ تولد خاص خود را داراست، ولی در عین حال ما چرخه های منظم و پیش رونده ای را تجربه می کنیم. شناخت این چرخه ها به ما کمک می کند تا بهترین استفاده را از انرژی های تاثیرگذار بر زندگی مان بکنیم. ما می توانیم این آگاهی ها را به شیوه های کاملا عملی برای بهبود زمان بندی برنامه ها و طرح های شخصی بکار بندیم و با همساز نمودن انرژی ها با چرخه های طبیعی، احساس زمان بندی و افزایش احتمال آماده بودن برای مواجهه، بهره برداری از فرصت های پیش آمده را ارتقاء بخشیم.

زندگی چرخه ای از فراز و نشیب هاست که فرد با آگاهی از این دوره ها، می تواند بجای اینکه قربانی شرایط باشد، با ایجاد تغییرات لازم در محیط خود، ارباب تقدیر خویش شود.

وقایع عوض نمی شوند، بلکه این انسان است که با اتخاذ نگرش مثبت نسبت به زندگی خود تغییر می کند. در مواجهه با این چرخه ها و دوره ها باید دوراندیش بود، چون صرفا وضعیتی انتقالی یا مرحله ای موقتی است و شرایط زندگی یا اطرافیان آن چیزی نیستند که در لحظه می نمایند.

هرچند شاید ما در کوران وقایع، سرخوش یا افسرده باشیم، ولی اگر هرگز مورد آزمایش قرار نمی گرفتیم، هرگز امتیازی نیز کسب نمی کردیم. فضیلت ما در تلاشی است که جهت تسلط بر مشکلات بعمل می آوریم. برای ارتقای زندگی خود نباید منتظر ظهور بحران ها باشیم و نباید بگذاریم هراس ها در راه آرزوهایمان مانعی ایجاد کنند.

زندگی به الگوهای آب و هوائی می ماند. فصول سال به منزله چرخه های کوتاه مدتند. خود سال بسته به این است که ما هر فصل را چگونه ببینیم و چطور خود را برای آن آماده کنیم. اگر در آستانه ورود به زمستان هستیم، خود را برای سرما و برف آماده می کنیم. اگر در ابتدای تابستان باشیم، خود را برای گرما و رطوبت مهیا می سازیم.

زندگی روزمره را با تمام متغیرهای آن پذیرفته و در آن شرکت کنیم. هرگز هیچ شرایط یا تاثیر خارجی را قطعی نپنداریم، چون زندگی ماهیتی از پیش تعیین شده ندارد. زندگی گنجی پنهان است. ما در قبال روح خویش تعهد داریم که هر روز روند زندگی را پی گرفته و هر آنچه را در انتظار ماست بیابیم. زندگی چون دریائی متلاطم است و ما باید جلوی رکود آن را بگیریم. زندگی غنی را می توان در اعماق دریا یافت. سطح آب هرگز تغییر نمی کند و در طی اعصار ثابت باقی می ماند. این خشکی های درون و اطراف دریاست که در ارتفاعات بالاتر یا پائین تر قرار می گیرد.

 

هدف اصلی از طالع بینی، بدست آوردن بصیرتی وسیع تر و طبقه بندی آن است؛ بگونه ای که بتوان مرکز ثقل زندگی را یافت. دراینصورت زندگی معنای عمیق تری پیدا می کند و موفقیت سهل الوصول تر می شود.

طالع بینی وسیله ای برای روشنائی موقت و جرقه ای از نور در دل تاریکی است، نه منبع اصلی نور.

طالع بینی به معنی نظر انداختن به آینده است تا از قبل بتوان بهترین زمان اتخاذ تصمیمات یا اقدام به عمل را دانست. طالع بینی را بعنوان شالوده یا رهنمودی در نظر بگیرید که به توانائی و میزان سازگاری شما با چرخه ای اشاره دارد که در حال حاضر در آن هستید یا بعدا وارد آن می شوید.

وظیفه اصلی طالع بینی ارائه شرایط و فرصت هائی است که فرد در برابراتفاقات احتمالی در آینده خواهد داشت و تصمیم گیری در مورد نحوه استفاده از فرصت ها امری است که از فرد به فرد متغیر است و کاملا به خود شنونده بستگی دارد.

شما باید با اطلاعاتی که دریافت می کنید، تنها مورد راهنمائی قرار گیرید؛ نه اینکه براساس نتایج طالع بینی زندگی کنید. و اگر از نتایج طالع بینی راضی نیستید، تنها اطلاعات مفید را بپذیرید و بگذارید که سرنوشت هدایتتان کند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٤

 

متولد فروردین ماه      

 

گل نخود شیرین ، دوربین ، نقره  ، CD بازی  ، بادکنک  ، تابلو پرتره  ، اسباب بازی

آلبوم عکس ، گوشی موبایل ، تجهیزات ورزشی ، ماشین حساب سِتِ آینه و شانه

ثبت نام کلاسهای چتربازی ، سبدی از گل های ابریشمی

 


 

      متولد اردیبهشت     

 

زمرد سبز ، گل زنبق دشتی ، کیف پول  ، وسایل مذهبی ، دوربین شکاری ، آلبوم تمبر

کتاب جیبی ، کتاب های رومیزی ، سبد پیک نیک ،روغن و وسایل حمام  ،CDانواع   

نرم افزارهای کامپیوتر ، وسایل تزئینی سرخپوستی

 


 

       متولد خرداد      

 

مروارید ، گل رز ، بادبادک ، کتاب آشپزی ، لوازم مانیکور ، یخدان ، صفحه دارت ، چمدان

شکلات ، بلوز ابریشمی ، کتاب آموزش رانندگی ، بلیط مسابقات اسبدوانی

ثبت نام کلاس ورزشهای رزمی

 


 

      متولد تیر ماه    

 

یاقوت ، گل زبان در قفا (دلفینیوم) ، پیراهن ابریشمی ، تخته موج سواری

ظروف کریستال ، جعبه جواهر ، شامپاین ، صدف دریایی تزئینی

کتاب های خودآموز ، حیوانات خشک شده ، چتر مخصوص کنار دریا ، عینک آفتابی

کتاب های عشقی ، تابلو نقاشی با منظره دریا

 


 

      متولد مردادماه       

 

زبرجد ، گل سوسن ، خودکار طلا ، کارت بازی ، کتاب جُک

لباس ، ابزار باغبانی ، نوارهای ویدیویی ورزشی ، دستگاه قهوه ساز

ظروف چینی ، بازوبند تنیس ، دستگاه ضبط صوت ، جعبه سوغاتی

 

      متولد شهریور      

 

یاقوت کبود ، گل مینا ، کتاب ، جدول ، ساعت رومیزی برنجی ، کامپیوتر

پَر گردگیری ، گلدان ، ساعت مچی طلا ، موی شتر

کُت ، پارچه رومیزی ، بالش های تزئینی (کوسن) ، چرخ خیاطی

 


 

     متولد مهرماه       

 

عقیق ، گل همیشه بهار ، قاب پنجره ، بلیط باله ، کتاب و رمان های جدید

رومیزی ابریشمی ، لباس زیر (زنانه) ، بلیط کنسرت

عطر ، ستِ آبرنگ ، عطرپاش ، لباس ورزشی ، تُستِر ، قفس پرنده

سیگار ، ماساژُر بدن ، لوازم نقاشی

 


 

     متولد آبان ماه     

 

یاقوت زرد ، گل داوودی ، لوازم آرایش ، چوگان گلف بازی

ماساژُر پا ، روغن های رایحه درمانی ، گیلاس های کریستالی 

بلیط سفرهای دریایی ، کتاب های ستاره شناسی ، ملحفه و روتختی ابریشمی

عطر ، زیرپوش ها و لباسهای زیر ، بلیط پارک آبی

 


 

     متولد آذر ماه       

 

فیروزه ، گل نرگس ، راکت تنیس ، اطلس یا کره زمین

آکواریوم ، کتاب های هنری ، کتاب شعر

کتاب راهنمای سفر ، لوازم چادر زدن ، گیره سر ، بلیط سینما

مجله های دایره المعارفی ، بلیط پارک حیوانات وحشی

 


 

      متولد دی ماه       

 

لعل ، گل میخک صدپر ، پرده دیوارکوب ، لوازم آشپزخانه

مجسمه ، CD موسیقی ، ظروف سفالی و سرامیکی ، قاب عکس

کفش راحتی ، لحاف ، خوراک پرنده ، جارختی ، تلویزیون ، بلیط نمایشگاه

 


 

       متولد بهمن ماه      

 

یاقوت ارغوانی ، گل بنفشه ، الات موسیقی ، ستِ شطرنج

 جدول کلمات متقاطع ، بخور خوشبو ، بلیط کنسرت موسیقی سنتی

وسایل اسکی ، ثبت نام کلاسهای رقص ، ستِ بازی کروکت ، بلیط گالری های هنری 

 


 

      متولد اسفند       

 

زمرد کبود ، گل نسترن ، ستِ قهوه خوری 

 کتاب های تاریخی ، لوازم حمام ، دستمال توری ، روتختی ابریشمی

ست چای خوری نقره ، بلیط تئاتر ، شمع ، گل خشک ، کتاب های اسطوره ای

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٤

 کارت های تاروت (تارو و یا ثورا) مجموعه ای کارت هستند برای پیشگویی یا الهام بخشی که در نسخه های گوناگون تعداد و مفهوم این کارت ها تفاوت می کنند، ولی در مشهورترین نسخه (رایدر وایتز) کارت های تاروت شامل ٧٨ کارت هستند که ۵۶ عدد مجموعه تاروت صغیر و ٢٢ کارت تاروت کبیر نامیده می شوند. بسیاری از کسانی که بر روی تاریخچه تاروت کار کرده اند مدعی هستند که ریشه کارت های تاروت به قرن ١۵ میلادی و به کشور ایتالیا بر می گردد. ریشه ی اصلی کارت های تاروت به کشور مصر باز می گردد. در طی تسخیر این کشور و سوختن کتاب خانه های آن، تاروت، یا ثورا، تنها کتابیست که از آسیب در امان مانده. این کتاب در طی زمان به دست کولی های اروپا افتاد و در طی قرون رفته رفته اشکال آن تغییر کرده و به شکل اروپای قرون وسطی تغییر یافت. قانون اصلی تاروت پیرو منطق اعداد چهارتایی و بر مبنای کلمه ی مقدس «یهوه» است و کلیه ی رموز کبیر و صغیر این کارت بر این مبنا شکل گرفته. تاروت از دو دسته رموز صغیر -۵۶ کارت- و رموز کبیر- ٢٢ کارت- تشکیل شده است. عدد ١ به معنای خداوند و تقدیر الهی، عدد ٢ به معنای انسان و روح زمینی و یا طبیعت و عدد ٣ واسط و رابط این دو و ۴ رابط بین این حلقه و حلقه ی بعدی است. در عین حال ١ به معنای مرد و ٢ به معنای زن و ٣ به معنای فرزند است. ١ به معنای پدر، ٢ به معنای پسر و ٣ به معنای روح القدس است. عدد ۴ در عین اینکه عدد پایانی حلقه ی اول است، عدد آغازین حلقه ی دوم نیز هست. عدد ١ به معنای شروع یک روند، ٢ به معنای اوج آن روند، ٣ به معنای پایان و ۴ به معنای سقوط است. بر طبق این اصل، اعداد ١ تا ١٠ در سه دسته چیده می شوند: ١ و ٢ و ٣ و ۴ // ۴ و ۵ و ۶ و ٧ // ٧ و ٨ و ٩ و ١٠. که گروه اول به معنای شروع، گروه دوم به معنای اوج و گروه سوم پایان روندی است که در مورد آن تفال کرده ایم. در عین حال در درون هر کدام از این سه دسته اعداد بر طبق اصل چهارتایی معنا می شوند. ١ به معنای شروع. ٢ به معنای اوج و... . براین اساس می توان گفت که عدد ٢ به معنای اوج است در رده ی شروع، یعنی کاری که قصد شده در حال عملی شدن است یا مورد سوال شده حتمی است. ۶ به معنای پایان است در مرحله ی اوج، یعنی روند مورد سوال در حال افول است و به همین ترتیب تمامی اعداد کارت ها معنا می شوند.


تاریخچه تاروت برگرفته از کتاب پیشگویی با کارت های کبیر تاروت، تالیف فرزانه عطشان آذربانی
تاروت علم پیشگوئی توسط کارت های تاروت طی قرون گذشته یکی از باستانی ترین روش های علوم باطنی محسوب گردیده است که از دیر زمان توسط حکیمان، فرزانگان و آینده نگرهای اندیشمند، نه تنها برای تفال و پیشگوئی بلکه جهت پرورش صحت نفس و تعالی روح مورد توجه بوده است. فلسفه تاروت به عنوان یک مکتب رمزی به زبانی سخن می گوید که از فکر انبوه انسانی برخواسته و از روح و روان او سرچشمه یافته و تفهیمی از معنای درونی نمادها را ارائه می دهد. کارت ها در بالاترین مرتبه خود، قدرت های سری و حکمت محرمانه را منتقل می سازند. مبدا تاروت علی الخصوص رمزهای کبیر به قدری در ابهامات زمان پوشیده هستند که تنها در اسطوره ها و افسانه ها بطور طبیعی پرورش یافته اند. ابتدایی ترین تاریخی که به کارت های تاروت در موزه های اروپا نسبت داده شده است مربوط به سال ١٣٩٠ میلادی می باشد، با این حال گفته می شود که مبدا واقعی این کارت ها به قرن دوازدهم بر می گردد. فلاسفه و حکما همواره تاروت را به عنوان یک گنجینه ارزنده تاریخی در نزد خود و مخفی از دسترس افکار عموم ذخیره نموده اند. در موزه کرر ونیز (Museo Correr) تعدادی کارت مشاهده می شوند که از سال ١۴۴۵ تاریخ گذاری شده اند. در انگلستان کارت های تاروت طی حکومت ادوارد چهارم شناخته شد و پادشاه ورود این کارت ها را تحریم نمود. به هر حال تاروت راه خودش را از طریق کاروان های کولی ها به داخل خانه های اشراف باز کرد که در عین حال از ترس جریمه و مجازات مخفی نگه داشته می شد. تصاویر و نمادهای تاروت قرن ها در دست کولی ها نسل به نسل انتقال یافته است و در حقیقت کولی ها حافظ و نگهبان اسراری هستند که شامل کابالیستی گرفته از یهودیان کهن می باشد. این تصاویر توسط خود کولی ها طی مهاجرت از مصر به اروپا منتقل گردید. همان زمانی که استفاده از کارت های تاروت در اطراف سواحل مدیترانه ای آغاز گردید، کولی ها نیز در اروپا پراکنده شدند و اینطور بیان شده است که کولی های جنوب فرانسه، اسپانیا و ایتالیا از اشکال تاروت به عنوان فوت و فن خود در پیشگوئی بهره می بردند. در قرن هجدهم باستان شناس فرانسوی کوردوجیلین (Court de Gebelin) و سایر فلاسفه فرانسوی اعلام کردند که مبدا کارت های تاروت از مصر سرچشمه یافته و شامل خالص ترین اعتقادات روحانیون مصری بوده و حتی الامکان از چشمان بیگانگان دور نگه داشته شده است. بعد از انقلاب فرانسه آزادی جدید در اروپا جاری شد. مکتب های محرمانه در مکان های رمزی یکبار دیگر شکوفا شدند و این موقعیت جدیدی برای معرفی و شناخت فلسفه تاروت محسوب گردید. مفاهیم اشکال تاروت از گنجینه عناصر اسطوره ای، مذاهب، آئین و باورهای سنتی و اجتماعی جوامع انسانی گرفته شده است. زبان ها تغییر کرده اند اما تصاویر باقی می مانند. جانی که از ورای این کارت های کهن با ما سخن می گوید، از عرفان عهد عتیق ریشه گرفته است و هر بار که این تصاویر در مقابل ما رخ می گشایند، می توان به آئینه تغییر ناپذیر زندگی انسانی دست یافت و به محوطه بی انتهای هستی سر کشید. کارت ها سطوح خود آگاهی بشری را از اولین سحرگاه بیداری تا به هوشیاری بیکران الهی – در پیوند با خدا ترسیم می کند. نمادهای تاروت آینه ای هستند که در آن ها انسان جستجوگر می تواند خود یا شخص نزدیک به خود را در آن ببیند و می تواند موقعیت تکامل خود یا آن ها را در مسیر زندگی تعیین کند. شخصی که برای سوالات پی در پی ابوالهول درونش هیچ پاسخی ندارد ناگهان به داخل بی انتهایی ناخود آگاه سقوط می کند. روح بشریت همانند روح فرد، تنها از طریق عشق زندگی می کند. زندگی ناشی از معنویت هرگز خاموشی و یکنواختی بی حاصل عوامل مکانیکی را تاب نمی آورد. بلکه به دفعات سرزندگی می آورد و با جانی به پرواز در می آید که روی بال هایش محبت و معرفت را به تمامی معنی حمل می کند. جان آدمی بصورت تصاویر اندیشه می کند و از همان آغاز با تجربیات بشری پرورش می یاید. انگیزه های شهودی و تمثیلات همان چیزی است که با نور درونی تجربه شده است. کوردوجبلین معتقد بود که تاروت نوشتاری شگفت انگیز است، زیرا به نحوی تمامی جهان و مراحل مختلف چرخه زندگانی بشری به آن مرتبط است و این وجوه مختلف به ویژه در رمزهای کبیر گنجانده شده است. او تاروت را تنها کتاب بازمانده از مصر باستان می داند که اسرار روح بشری را برای سالکان به جا گذارده و سالیان دراز به دلیل آشفتگی مصر و سوختن کتاب های گرانقدر آن ها مفقود مانده بود. بقایای اصلی این نوشتار کهن را مدیون کولی های چادر نشینی هستیم که قرنهای متمادی در اختیارشان بوده است و از فضایل آن در جهت امر تفـأل بهره می بردند و عامل دل مشغولی آن ها بوده است. کوردوجبلین در این باب می گوید: «تصاویر و عملکرد تاروت جنبه آرمانی دارند و آرمان گرائی تصاویر تاروت کلید خرد و نیروهای نهان عهد عتیق است. این آرمان ها با نظریه های فلسفی و مذهبی مصریان قدیم چنان مطابقت دارد که نمی توان آن ها را یکی از آثار این ملت فرزانه و خردمند ندانست». اولین اشکال تاروت در زمان خود روی ورقه ای نازک عاج، نقره و یا حتی طلا طراحی و رنگ آمیزی می شدند. طرح هریک از ورقه ها می بایست بطرز نوینی بصورت کاردستی کشیده و رنگ آمیزی می گردید. به همین دلیل تنها اشراف از عهده چنین هزینه ای بر می آمدند که هنرمند را جهت ساخت و پرداخت یک سری اوراق مصور تاروت اجیر نمایند و در نتیجه این ورقه ها بازیچه دست اشراف می شدند. بالاخره با گذشت زمان و اختراع صنعت کاغذ کتاب های متنوعی در این زمینه نوشته شد و کارت های مقوائی دستی مورد دسترس قرار گرفت و سپس طرح های رنگ آمیزی شده شامل تغییرات مدرن تری شدند. در قرن نوزدهم یک کابالیست فرانسوی به نام الیفاس لوی (Eliphas Levi) به ارتباط مابین ٢٢ کارت رمزهای کبیر و ٢٢ حروف الفبای عبری پی برد. مبدأ حروف زبان های بشری ١۶ علامت هیروگلیف اولیه است که از سرچشمه الفبای اولیه است و ٢٢ حروف الفبای عبری مستقیما از علامات هیروگلیف مشتق شده اند. بنابراین اصول ثابتی چون حروف عبری و اعداد یا ارقام همگام با این نمادها که از دانش ماوراء الطبیعه سرچشمه یافته اند، ارائه شده است. در عین حال می توان حروف الفبای عبری را با بیست و دو جاده درخت کابالیستی در ارتباط دانست و چهار خال های رمزهای صغیر را با چهار عنصر آب، باد، آتش، خاک و حروف مقدس عبری «ی ه و ه» مرتبط دانست. حروف رمزی « ی ه و ه» وحدت با مبدا را نشان می دهد و در نمادگرائی تمام کتب معنوی به کار می روند، تاروت بطور کلی بر مبنای همین حروف ساخته شده است. لوی، تاروت را کلید «کابالا» و کلید انجیل و سلیمان می دانست، او می گفت: «ما موفق شده ایم با کشف این حلقه پنهان، گورستان دنیای کهن را بگشائیم و مردگان را به کلام آوریم و به بقایای کهنه عهد عتیق با تمام عظمتشان بنگریم، و معمای همه ابوالهول ها را بدانیم، و به تمام معابد و صندوق الواح آنها نفوذ کنیم. این کلیدی است که استفاده از آن در گذشته مجاز نبوده و راز آن تنها به سرسپردگان منتقل می شده است». دکتر جرارد انکاس (Gerard Encausse) متولد ١٨۶۵ فیلسوف فرانسوی علوم خفیه قرن نوزدهم که به نام مستعار پاپوس (Papus) معروف است در علوم باطنی کشفیات بسیاری نمود. او بیشتر اوقات خود را به علوم خفیه اختصاص می داد و مجموعه تحقیقات او در زمینه ثورا در سال ١٨٨٩ در کتابی با عنوان پاپوس انتشار یافت. پاپوس رهبر مکتب کابالائی صلیب گل سرخ بود و مکتب معروفی موسوم به خاموشان گمنام (Silenicieux Inconnus) را نیز تاسیس نمود. تاروت به عنوان یک مبدا کهن، مشاور حکیمی است که می تواند در شرایط صحیح اشارات مورد نیاز را از ضمیر برتر به بخش عقلانی انتقال دهد و در عین حال رازهای سرنوشت را با ظرافت و جهان بینی آموزش دهد. بنابراین در این صفحات خواننده زمینه های زیادی از زندگی را می پیماید. نمادگرائی، آواها، وزن ها، رنگ ها و اشکال زندگی برای ما آشکار می گردد. قلمرو عناصر، صخره ها، گیاهان و حیوانات نمایانده شده است. قلمرو انسان و موقعیت او روشن گردیده است. بنابراین روح باستانی بشریت از دهان جان مدرن سخن می گوید و برای آنکه طراوت ابدی خود را نشان دهد همواره در آستانه معجزات تازه می نماید و در آن ها که در عالم بی خبری و خواب سیر می کنند حیات را پیدا می کند. روی هم رفته باید اذغان داشت هر مأخذ یا عاملی که مبتکر تاروت بوده بطور حتم از مذاهب کهن، علم اساطیری، فلسفه، حکمت و عرفان شرق اطلاعات وسیعی داشته که در اثر آنها نمادهای مهمی را در آن مستقر نموده است. یکی از این تئوری ها مبدأ تاروت را با فلسفه چینی همگام می داند و معتقد است که رمزهای کبیر ارتباط هایی با فلسفه بودا دارد. در کلید «ابله» این شخصیت می تواند نمودار یک راهب سرگردان باشد که سیر تکاملی او در جریانی ست که به تدریج از مرحله جهالت، خامی و لاقیدی به مرحله روشنگری می رسد و این روشنگری مستلزم متحمل شدن وقایع تلخ و شیرین، پستی ها و بلندی ها، موفقیت ها و ناکامی ها و سایر حالات روانی و و دگرگونی های بشری است. بدون شک فلاسفه و پیشگویان عهد عتیق و جدید از 7 قرن پیش تاکنون فلسفه تاروت را با علوم باستانی نظیر عدد شناسی، ستاره شناسی، نمودارهای رنگ و علائم هیروگلیف و سایر آموزش های کابالیستی کمابیش همساز یافته اند. به همین دلیل بازتاب های تمام این تاثیرات در انواع اشکال تاروت به چشم می خورد. در عین حال، دانش تاروت با نیروهای آینده نگری و مفاهیم معنوی خود بصورت روشی یگانه و مستقل به قوت خود باقی مانده است و از آنجایی که تاروت کلیدی است که درب تازه ای را به روی دانش فلاسفه های عتیق می گشاید، عمیق ترین پیام ها را به روانشناسان و دانش پژوهان محقق ارسال می نماید. به هر ترتیب شاگردان مبحث علوم خفیه زوایای قابل ملاحظه ای از مفاهیم تصاویر تاروت دریافت می کنند و افرادی هستند که نسبت به کمک تاروت در امر مدیتیشن ارج می نهند. در صورتیکه ما برای دیدن و پذیرفتن اندرزهای این حکمت مصور آماده باشیم همچون راهنمایی، چراغ های سبز و قرمز را به ما نمایانده، نقاط کور را آشکار و به قوه ها و توانائی ها نیز اشاره می کند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٤

 

این مطالب فقط جنبه سرگرمی داره امیدوارم بهمین دید بهش نگاه کنید

برای مشاهده طالع بینی, تاریخ روز تولد خود را انتخاب کرده و طالع بینی گروه مربوط به خود را بخوانید.
گروه A
به عشق به عنوان مهمترین چیز در زندگی می نگرید و عاشقِ عاشق شدن هستید. عده ای از افراد این گروه به صداقت شخصی که به او علاقه مندند چندان اطمینانی ندارند. از بودن با دوستان لذت می برید و همواره سعی می کنید تا دوستی وظیفه شناس باشید.

به سختی میتوانید احساسات و عواطفتان را کنترل کنید، که البته گاه از نقاط ضعفتان محسوب می شود. کسی که بر قلب و فکرتان تاثیرگذار است، این روزها بسیار به شما کمک خواهد کرد.گروه B
رویاها و جاه طلبی هایتان از مهمترین مسائل زندگیتان به شمار می روند و شما قادرید هرکاری برای تحقق بخشیدن به آنها انجام دهید. به عشق اهمیت می دهید، اما ترجیح می دهید به دنبال شخصی کامل باشید. به سختی به دیگران اعتماد میکنید. به دوستانتان اهمیت می دهید، اما خیلی چیزها را از آنها پنهان می کنید.

شما اهل تفکر هستید و همواره هر دو روی سکه را می بینید. شما می توانید شریک زندگیتان را خوشبخت کنید.گروه C
شما همیشه تصمیم گیری های عقلانی را به تصمیم گیری های احساسی ترجیح می دهید، به همین علت از دوستان زیادی برخوردارید. به زندگی به عنوان یک هدیه ی الهی می نگرید.

گروهی از مردم هستند که ایدآل شما محسوب می شوند و شما مایلید تا مدت زمان زیادی را با آنها بگذرانید.

به خوبی می توانید احساسات خود را کنترل کنید اما گاهی تصمیم گیریهای شما اثر منفی بر شریک زندگی و یا دوستانتان می گذارد. بسیار علاقه مندید تا یک شریک زندگی خوب برای همسرتان باشید.گروه D
شما همیشه هدفی برای دنبال کردن در زندگی دارید و همواره آماده اید تا در برآوردن آرزوهای آنها که دوستشان دارید، کمک کنید. دوستانتان اهمیت زیادی برایتان دارند و شما همیشه آماده ی کمک به آنها هستید.

به ندرت می توانید احساسات خود را کنترل کنید و به همین دلیل گاه مجبور می شوید تا دوباره کاری کنید.گروه E
از آن دسته آدم هایی هستید که دوست دارید عاشق باشید. تصمیم گیری های عاطفی را بر تصمیم گیری های عقلانی ترجیح می دهید. شما زندگی را فقط در خوش گذرانی می بینید و از طرفداران دوست یابی هستید.

رویاهای بسیاری در سر دارید، اما چندان در جهت تحقق آنها تلاش نمی کنید و شاید همین مسئله جزء نقاط ضعف شما باشد. با کسی که از نظر شما شخصی کامل است برخورد خواهید کرد .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٩