ریاضی زبانیست که خدا با آن جهان را به رشته تحریر درآورد۰
گالیله (میلادى ۱۵۶۴-۱۶۴۲)
در زندگى هرانسان اندیشمند زمانى فرامیرسد که دربارهٔ خلقت خود ،هرچه که در پیرامون خود میبیند و وجود خالق تعمق کند. تأمل انسان دربارەً مبداء و هدف وجود خود امرى کاملا طبیعیست. براى برخى، آنچه که مذهب موروثیشان به آنها آموخته است کافیست، درحالیکه، عدەاىدیگر ممکن است بافرضیهء تکامل انواع (درحد بوجود آمدن خودبخودى شرایط کافى شروع حیات در روى کرەً زمین)، خود را راضى کنند. اما عدەً زیادى از مردم، منجمله معتقدان مذهبى و طرفداران فرضیه هاى علمى (حتى شاید بطور ناخودآگاە) به توجیهاتى از این قبیل مشکوک هستند. ولى تعداد قابل ملاحظه اى از این افراد تابع اکثریت بودە و سوً۱لات بى پاسخ و تردیدهاى سرکوب شدەً خود را نادیدە میگیرند. فقط عدەً بسیار کمى مصرانه به جستجوى حقیقت و یافتن جواب براى این سوًالات دیرینه میپردازند.

براى خیلیها، بواسطهء نظم و ترتیب مشهود و هماهنگى و طرح دقیق جهان پیرامون، احتمال قبول فرضیه تکامل خودبخودى انواع کاملا منتفى است. و این عدە دراین باور پروفسورادوین کانکلین شریک هستند که احتمال شروع حیات بصورت تصادفى قابل مقایسه با احتمال چاپ شدن یک لغتنامه کامل در اثرا نفجار در یک چاپخانه است. اما همین عده، هنگامی که به باورهاى مذهبى مرسوم مراجعه میکنند، اکثر سوًالات خود رابىجواب مییابند. مضاف براینکه در تعدد چنین بینشهایى که هر یک مدعى بلامنازع درانحصار داشتن حقیقت است، دچار سردرگمى بیشترى میشوند. تمام مذاهب رایج امروزەً دنیا (بعوض آنکه ارائه گر حقایقى باشند که خمیرمایهء پیغام شان است) تبدیل به مجموعه هایى از رسم ورسوم و فرقه هاى سنتى شدەاند و با گذشت زمان پیغام اولیهً خود را از دست دادەاند. چنین فساد در ادیان بواسطهً خودخواهى و نوآورى انسانهاى سودجو و قدرت طلب اتفاق افتاد وبه این واسطه، کسانى که قصد بازگشت و باز نگرى به مبانى و اصول دین خود را دارند، در تضاد باشیوهً حاکم بر اجتماع قرار میگیرند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٩

 

بسیارى از ما باور داریم که با دیدن معجزەاى ازقبیل آنچه که بوسیلهء موسى و عیسى ارائه شد، جواب سوألهائى که در مورد وجود خدا در ذهن داریم را خواهیم گرفت، در عین حال ممکن است چنین احساس کنیم که چون خداوند در زمان حاضر معجزات را آشکار نمیکند، پس ما مورد بیعدالتى واقع شدەایم! اما، از شوخى گذشته ، در دنیاى امروزى، با وجود اکتشافات علمى و پیشرفتهاى پزشکى، چه کسى به واسطهء معجزات قدیمى مانند شفاى مریضان و زندە کردن مردگان خدا را باور کردە و ایمان میاورد؟ منطقى تر بنظر میرسد که خداوند، معجزەاى که هماهنگى بیشترى با سطح فکر و شیوەء زندگى مردم کنونى داشته باشد، بفرستد.

فقدان معجزەء مدرن، با این باور که خدا، خردمندترین است، مغایرت دارد؛ بعلاوە این شبهه را بوجود مىآورد که او قادر به همپائى با سطح بالاى فکرى ما نیست! آیا خداوند فقط قادر به تولید معجزات براى موجودات سادە ذهن میباشد؟ آیا او، فقط معجزاتش را به عدەء معدودى از نسلهاى پیشین ارائه کرد ـباوجود آنکه نسل ما از نسلهاى گذشته به مراتب پر جمعیت تر است، و نسلهاى آیندە، کثیرتر هم خواهند بود؟

ما در عصر علم و کامپیوتر زندگى میکنیم و خود را موجودات با هوشى مىانگاریم که تا اثبات امرى را نبینیم، آنرا نمیپذیریم، درعین حال، شگفت انگیز است که بسیارى از مقولات را که با عقل هم جور در نمىآیند، صرفاً بر پایه ایمان، بى چون و چرا میپذیریم۰ ما بخود میبالیم که بیشتر از پیشینیان خود در زمینهء علم و صنعت آگاهى داریم و دستاوردهاى خود را در این زمینه ها، بدون هیچ شک و تأملى، بهتر از آنچه که پیشینیان بجا گذاشته اند میدانیم؛ اما، در قبول کورکورانهء باورهاى مذهبى آنها، هیچ ابائى به خود راە نمیدهیم ـ حتى اگر این بدان معنى باشد که مراسم و سنتهائى را ارج بگذاریم که ایمان چندانى بدانها نداریم۰

هدف اصلى این کتاب، معرفى یک سیستم ریاضى است که توسط خداوند در یکى از کتابهاى آسمانى کارگزارى شدەاست، این سیستم ریاضى چنان در تار و پود این کتاب آسمانى تنیدە شدە است که احتمال تصادفى بودن آن، یا ساختهء دست بشر بودنش محال است، و به آسمانى بودن آن گواهى میدهد؛ این سیستم ریاضى، اخیراً بدنبال تجزیه و تحلیل متن زبان اصلى این کتاب بتوسط کامپیوتر آشکار شد؛ این خبر بسیار خوبى است براى کسانى که میخواهند از اعتقاد کورکورانه پرهیز کردە و ایمان خود را به خدا استحکام بخشند؛ تصویر روشنى که از این اثبات قابل لمس و این کتاب آسمانى بدست مىآید، مٶید آنست که تنها یک خداى واحد ، لایزال، آگاە و مهربان وجود دارد؛ یک خدا که در کنترل کامل کوچکترین جزئیات امور آسمانهاست و میتواند خود را براى همه آشکار سازد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٩

 

 

امروزه، کتب مقدس متعددى(از جمله تورات یهودیان، انجیل مسیحیان، گیتاى هندوها، وغیرە) را میتوان یافت که با بررسى دقیق آنها آشکار میشود که همگى برگردان از متن هاى اصلى بودە و متن اولیه شان، بطور کامل در دسترس نیست؛ تنها کتاب آسمانى که به صورت اولیه و به زبان اصلى موجود است، قرآن میباشد؛ قرآن، دین تسلیم به خداى یگانه را مىآموزد و گواهى میدهد که آخرین کتاب مقدس بودە و پس از آن کتاب آسمانى دیگرى نخواهد آمد. یک نکته مهم در رابطه با قرآن این است که میتوان ریشه الهى آنرا بوسیلهء یک سیستم ریاضى که در بطن آن نهفته است ثابت کرد

اگرچه قرآن به ما مىآموزد که کتابیست براى همه عصرها و همه نسلها، اما بسیارى از مردم جهان آنرا فقط بعنوان کتاب آسمانى مسلمانها و دین اسلام میشناسند. این اساساً بدان خاطر است که اسلامى که در بین مسلمانان امروزى در سراسر دنیا رواج دارد با آنچه که قرآن به ما مىآموزد مغایرت کلى دارد. دین حقیقى اسلام در زیر انبوە بدعتها و سنتهائى که بجهت منافع سیاسى و مادى بدان افزودە شدەاند، مدفون شده است. آنچه که دنیاى غرب بعنوان اسلام میشناسد، چیزى بجز این اضافات و خرافات که به عنوان دین به آنها معرفى شدە، نیست. آموزش قرآنى با این مقوله کاملاً مغایرت دارد. مثال خوبى براى درک این موضوع اینستکه در عوض نگاە کردن در آئینه، به پشت آن نگاە کنیم، در اینصورت بهیچ وجه هدف اصلى حاصل نمیشود.

کتاب آسمانى بدون مهملات

قرآن آشکارا به تمام وظایف دینى و راهنمائى هاى مربوط به دین اسلام اشارە میکند. پیام آن اتحاد جهانى همه مردم زیر چتر یک خداى واحد آفرینندە میباشد، به همه مردم از ادیان مختلف احترام میگذارد، و رستگارى آنها را به شرط اینکه پرهیزکارى پیشه کنند، تضمین میکند. این بینش جهان شمول قرآنى، در آیهء زیر به وضوح مشاهدە میشود: مسلماً، کسانى که ایمان دارند، کسانى که یهودى هستند، مسیحیان، و تازە کیشان؛ هر کسى که به خدا ایمان داشته باشد، و به روز آخر ایمان داشته باشد، وپرهیزکار باشد، پاداش خویش را از پروردگارشان دریافت خواهند داشت؛ آنها نه از چیزى بترسند، ونه غمى خواهند داشت ‌‌‌کلمه اسلام از ریشه عربی سلم گرفته شدە که برخى از معانى آن، صلح، خلوص، تسلیم و اطاعت است‌از‌لحاظ دینی لغت اسلام در قرآن‌به معنی تسلیم کامل به خدا و اختصاص دادن پرستش به تنها او میباشد. به همین ترتیب لغت مسلمان به کسی اطلاق میشود که تسلیم کامل اراده خداوند است و پرستش خود را به تنها او اختصاص میدهد. از لحاظ قرآن ابراهیم،‌ موسی، عیسی، محمد، و تمام رسولان و پیغمبران و همچنین پیروان حقیقی آنها، تسلیم شده (مسلمان)‌ محسوب میشوند. در نتیجه، با وجود آنکه هر گروه دینی اعمال خود را دارد، یهودی تسلیم شده، مسیحی تسلیم شده، مسلمان تسلیم شده و غیره وجود دارند. از کتب آسمانی می آموزیم که نزد خدا فقط یک دین پذیرفته می شود، و آنهم اختصاص کامل پرستش به خدای واحد می باشد. این اولین دستور در تورات (عهد عتیق)، انجیل (عهد جدید)، و قرآن (آخرین کتاب آسمانی) می باشد‌.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٩

 

کشف سیستم ریاضی

یک بیوشیمیست آمریکایی ، مصرالاصل ویک محقق مسلمان ، به نام دکتر رشاد خلیفه در اوایل دهه ۱۹۷۰ شروع به ترجمه قرآن به زبان انگلیسی کرد . او مصمم بود که توضیح برای پارافهای اسرار آمیز قرآنی پیدا کند . در پی چنین هدفی او سورهای پاراف دار قرآنی را به کامپیوتر وارد کرد . هرف او آن بود که یک رابطه ریاضی پیدا کند که اهمیت این پارافها روشن شود . اما برای این کار او هیچ ایده ای از اینکه از کجا و چطور باید کار را آغاز کند نداشت . پس از چندین سال تحقیق در سال ۱۹۷۳ دکتر خلیفه اولین کتاب خود را به نام معجزات قرآنی اهمیت حروف اسرار آمیز به چاپ رساند . اگر چه کشقیات او نشان دهند رابطه ای بین پارافها از نظر تعداد تکرار آنها بود او مخرج مشترکی برای این تکرار ها نشان نداد . در ‍‍ژانویه سال ۱۹۷۴ او عدد ۱۹ را بعنوان این مخرج مشترک برای ‍پاراف ها و در سرتا سر قرآن شناسایی کر .

تحقیقات عمیقتر پرده از یک سیستم پیچیده ریاضی برداشت که در سر تا سر قرآن و تمام جزﺋیات آن حکمفرما می باشد . (ر. خلیفه ۱۹۸۱ و ۱۹۸۹) . این سیستم قابل توجه رایضی بعدها بصورت جزوه هایی منتشر شد که مقدمه چا‍‍‍‍‍‍ کتابی در این زمینه شد.

‍طراحی بیسیار شگفت انگیز

تمامی متن قرآن از یک نظم شگفت انگیز ریاضی تبعیت می کند . مبنای این سیستم ریاضی عدد ۱۹ است . تقریبا اکثر اجزاء قرآن ۱۹ را بعنوان مخرج مشترک در بر دارند . سیستم رایضی قرآن دارای درجات ‍پیچیدگی گونا گونی می باشد . این سیستم دارای اعدادی است که به سادگی بدست می آیند . همچنین اعدادی که برای اثبات تقسیم پذیریری آنها به عدد ۱۹ برنامه های کامپیوتری نیاز است . بنابراین ، نه تنها افراد دارای معلومات پیشرفته رایضی بلکه کسانی نیز که فقط چهار عمل اصلی را می دانند هم می توانند این سیستم راضی بر پایه ۱۹ قرآنی را مشاهده کنند .

مثال

یکی از شﺋون واضح و ساده این معجزه راضی قرآن تعداد تکرار برخی از اجزاء اغات کلیدی در آن است بعنوان مثال :
(یک) - تعداد سوره های قرآن ۱۱۴ می باشد یا ۶×۱۹
(دو) - تعداد کل آیات جملات قرآن ۶۳۴۶ ، ۳۳۴×۱۹
(سه) - لغت خدا (الله) در قرآن ۲۶۹۸ مرتبه تکرار شده است ۱۴۲×۱۹
(چهار) - جمع شماره آیاتی که کلمه خدا در آنها ذکر شده است ۱۱۸۱۲۳یا ۶۲۱۷×۱۹ می باشد.

یکی دیگر از شﺋون این طرح ریاضی تعداد تکرار حروف تشکیل دهنده پارافهای رایضی در سوره هاٳی است که این پارافها در ابتدای آنها آورده شده اند . وقتیکه تمام این حروف در سوره های مربوطه را بعنوان بصورت مضرتی از ۱۹ تکرار می شوند. برای مثال حرف (ق) در دو سوره بشکل ‍پاراف ساده است. تعداد تکرار حرف (ق) در هر سوره ۵۷ یا ۳×۱۹ می باشد.

بجای مشاهده بعضی از طرحای دیگر بعلت بزرگی اعداد ا ب ح به کار بیشتری است . اگر چه نظر به جمع و تقسیم احسباح است. برای مثال، مجموع تعداد آیه ها درهر سوره از ۱۱۴ سوره قرآن بعلاوه مجموع شماره آیات در تمام سوره های قرآن ...... یا ۶۷۴/۳۳۶ است . اعداد زیادی باید به هم جمع شوند تا این نتیجه بدست آید.

اگر فکر می کنید که جمع زدن این هزاران اعداد مشکل است پس تقسیم کردن آنها چطور ؟ این جنبه طرح سیستم رایضی ، شامل قرار دادن زنجیره ای از اعداد بدنبال هم و تقسیم کردن آنها بر عدد ۱۹ می باشد . به مثال قبل توجه کنیم : اگر ما همان اعدادی که در جمع مربوطه استفاده شدند را در نظر بگیریم و آنها را کنار یکدیگر بنویسیم از سوره اول تا سسوره آخر یک عدد ۱۲۶۹۲ رقمی بدست می آوریم . تعداد ارقام این عدد (۱۲۶۹۲) خود به ۱۹ قابل تقسیم است ۶۶۸×۱۹=۱۲۶۹۲ اما مهمتر آن که این عدد ۱۲۶۹۲ رقمی هم مضرتی از ۱۹ است . اینجاسست که برنامه نویسی کام‍پیوتری ضرورت ‍پیدا می کند زیرا عمل تقسیم مزبور بدون استفاده از ماشین (کامپیوتر ) تقریبا غیر ممکن است.

مقدار عددی

جنبه دیگر سیستم ریاضی قرآن استفاده از مقدار عددی حروف عربی است . مقدار عددی یک حرف (الفباء) ارزش عددی است که به آن حرف داده شده است و هنگامی که قرآن در ۱۴ قرن پیش نازل شد استفاده از اعداد به شیوه امروزی رایج نبود . در عوض یک سیستم جهانی مورد قبول عامه وجود داشت که حروف عربی ، عبری آرامی و یونانی بعنوان عادل اعداد استفاده می شدند . عددی که به هر حرف اختصاص داده شده مقداری عددی آن حرف شناخته می شود.

پدیده مشابه در کتب آسمانی قبلی؟

این سیستم ریاضی مختص قرآن به تنهایی نیست . در کتابی تحت عنوان مطالعاتی در studies in jemish my(Danj, and Ttalmage. Feds . 1982) mysticism نشانه های اراﺋه شده از اینکه خاخام جودای پرهیزکار که در قرآن ۱۲ میلادی زندگی می کرد . متوجه وجود سیستم ریاضی بر پایه عدد ۱۹ در دعای صبحگاهی شده بود . پاراگراف ذیل از صفحه ۸۸ و ۸۹ این کتاب گرفته شده است.

((مردم (یهودی ) در فارنسه منتی شناختند که ( در نماز صبح ) کلمات زیر را اضافه کنند )) (( اشری ترمیمی درخ )) (کسانی که در راه ‍پرهیرکاری قدم بر می دارند رحمت شده اند ) و خاخام پرهیزکار ما نوشت که این کار کاملا کار غلطی بوده و دروغی عظیم است زیرا نام مقدس در آن قسمت نماز صبگاهی ۱۹ بار تکرار شده است و بطریق مشابه لغت Elohim ۱۹ بار در بری کپ و - الله شوت - به هست ترتیب ۱۹ بار اسراییل (پسران ) خوانده است و بسیار مثالهای دیگری. تمام این مجموعه هایی که ۱۹ بطریق شگفت انگیزی بهم مربوط هستند که دارای معانی بسیار عمیق و اسرار آمیزی می باشند.

چرا ۱۹

که رایضی کتب آسمانی بر مبنای عدد ۱۹ انسان را به تعجب وا می دارد که چرا عدد ۱۹ و نه عدد دیگری مورد استفاده الهی قرار گرفته است . بجز آنکه عدد ۱۹ عدد اولی می باشد در عین حال این عدد معادل مقدار عددی کلمه یکتا ( واحد) در زبانهای کتب آسمانی ( آرای و عبری و عربی ) می باشد . بعنوان مثال در عربی کلمه معادل یکتا *واحد* می باشد که بنای جدول شماره ۴ مقدار عددی و ، ا ، ح ، د به ترتیب ۶ ، ۱ ، ۸ و ۴ می باشد که مجموع آنها ۱۹=۴+۸+۱+۶ می باشد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٩

 

روی میزی پنج جسم قرار دهید , طوریکه تعداد حروف تشکیل دهنده اسم اجسام از 9 بیشتر نباشد و اجسام از نظر تعداد حروف یکسان هم نباشند. مانند کاغذ که چهار حرفی است و خودنویس که هفت حرفی است. سپس از حاضرین تقاضا کنید که دور از چشم شما پنج جسم در کاغذی لیست کنند بطوریکه تعداد حروفشان برابر نباشد. سپس بصورتی که شما دستور می دهید عمل نمایند.

نحوه عمل

  1. اسم یکی از پنج جسم را به دلخواه در ذهن خود انتخاب نمایند.
  2. تعداد حروف آنرا در عدد 5 ضرب کنند.
  3. به این حاصلضرب عدد 3 را اضافه کنند.
  4. حاصل جمع به دست آمده را در عدد 2 ضرب کنند.
  5. به حاصل ضرب بدست آمده رقم دلخواهی (از 1 تا 9) اضافه نمایند.
  6. نتیجه را به شما بگویند، تا شما بطور غیبی بگویید که آنها کدام جسم را انتخاب کرده‌اند و چه رقم دلخواهی رویش اضافه نموده اند.عدد نهایی گزارش شده به شما که بدون شک دو رقمی می‌باشد . از این عدد بطور ذهنی عدد 6 را کم کنید.

پیش گویی غیبی

 

رقم دهگان این عدد تعداد حروف جسم مفروض و در نتیجه خود جسم را مشخص می‌کند .

رقم یکان این عدد , عدد دلخواه اضافه شده به این محاسبات را معین می‌کند .

در این کار علاوه از ریاضیات پیش گویی غیبی و شعبده بازی نیز یاد گرفته‌اید

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٩

 

متن زیر خلاصه مقاله پروفسور« سر مارتین ریس » یکی از پیشگامان کیهان شناسی در جهان است. وی استاد تحقیقات انجمن سلطنتی در دانشگاه کمبریج و دارای عنوان اخترشناس سلطنتی است. در عین حال وی عضو انجمن سلطنتی، آکادمی ملی علوم ایالات متحده و آکادمی علوم روسیه است. وی ضمن مشارکت با چندین همکار بین المللی ایده های بسیار مهمی در مورد سیاهچاله ها، تشکیل کهکشان ها و اخترفیزیک انرژی بالا داشته است

شش عدد بر کل جهان حاکم است که از زمان انفجار بزرگ شکل گرفته اند. اگر هر کدام از این اعداد با مقدار فعلی آن کمی فرق داشت، هیچ ستاره، سیاره یا انسانی در جهان وجود نداشت. قوانین ریاضی عامل تحکیم ساختار جهان است. این قاعده فقط شامل اتم ها نمی شود، بلکه کهکشان ها، ستاره ها و انسان ها را نیز در برمی گیرد. خواص اتم ها ـ از جمله اندازه و جرمشان، انواع مختلفی که از آنها وجود دارد و نیروهایی که آنها را به یکدیگر متصل می کند ـ عامل تعیین کننده ماهیت شیمیایی جهانی است که در آن به سر می بریم. تعداد بسیار اتم ها به نیروها و ذرات داخل آنها بستگی دارد. اجرامی را که اخترشناسان مورد بررسی قرار می دهند ـ سیارات، ستارگان و کهکشان ها ـ توسط نیروی گرانش کنترل می شوند. و همه این موارد در جهان در حال گسترشی روی می دهد که خواصش در لحظه انفجار بزرگ اولیه در آن تثبیت شده است. علم با تشخیص نظم و الگوهای موجود در طبیعت پیشرفت می کند، بنابراین پدیده های هر چه بیشتری را می توان در دسته ها و قوانین عام گنجاند. نظریه پردازان در تلاشند اساس قوانین فیزیکی را در مجموعه های منظمی از روابط و چند عدد خلاصه کنند. هنوز هم تا پایان کار راه زیادی باقیمانده است، اما پیشرفت های به دست آمده نیز چشمگیرند.

 در آغاز قرن بیست و یکم، شش عدد معرفی شدند که به نظر می رسد از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند. دو تا از این اعداد به نیروهای اساسی مربوط می شوند؛ دو تای دیگر اندازه و «ساختار» نهایی جهان ما را تثبیت می کند و بیانگر آن هستند که آیا جهان برای همیشه امتداد می یابد یا خیر؛ و دو عدد باقیمانده بیانگر خواص خود فضا هستند.
این شش عدد با یکدیگر« نسخه»ای را برای جهان تشکیل می دهند. گذشته از این جهان نسبت به مقدار این شش عدد بسیار حساس است: اگر یکی از این اعداد تنظیم نشده باشد، آن وقت نه ستاره ای در جهان وجود می داشت و نه حیاتی.


آیا تنظیم این اعداد از یک حقیقت فاقد قدرت تعقل یا یک تصادف ناشی شده است یا بیانگر مشیت خالقی مهربان است؟ به نظر من هیچ کدام از آنها. ممکن است بی نهایت جهان دیگر وجود داشته باشد که اعدادشان متفاوت باشند. بسیاری از این جهان ها ممکن است عقیم یا مرده زاد باشند. ما فقط در جهانی می توانیم به وجود آییم که ترکیب «صحیحی» از اجزا باشد (و به همین دلیل است که اکنون خود را در این جهان می یابیم) درک این حقیقت چشم انداز نو و بنیادینی را در مورد جهان ما، جایگاه ما در این جهان و ماهیت قوانین فیزیکی پیش روی ما می گشاید.
این نکته بسیار حیرت انگیز است که در جهان در حال گسترشی که نقطه آغازینش آن چنان «ساده» است که فقط به وسیله چند عدد مشخص می شود، می تواند (اگر این اعداد به طور دقیق تنظیم شده باشند) به جهانی با ساختار بسیار دقیق و پیچیده، همچون جهان ما بدل شود. شاید ارتباطی بین این اعداد وجود داشته باشد. اما با این همه ما امروزه نمی توانیم مقدار سایر اعداد را با دانستن فقط یکی از آنها تعیین کنیم. فعلاً هیچ کدام از ما نمی دانیم که آیا روزی تئوری ای با نام «تئوری نهایی» (Theory of everything) به وجود می آید که بتواند رابطه ای ارائه دهد که تمام این اعداد را به هم مربوط کند، یا آنها را به نوعی با هم گرد آورد. من روی این شش عدد تاکید کرده ام، به خاطر اینکه هر کدام از این اعداد به تنهایی، نقش بسیار مهم و حیاتی را در جهان ما ایفا می کند، و با همدیگر تعیین کننده نحوه تکامل جهان و استعدادهای ذاتی آن است. از این گذشته، سه تا از این اعداد (که به جهان در مقیاس بزرگ وابسته است) به تازگی با دقت زیاد اندازه گیری شده است.
 

 سر برآوردن حیات انسان در سیاره زمین حدود  ۵/۴  5.6 میلیارد سال به درازا کشیده است. حتی پیش از آنکه خورشید ما و سیارات گرداگرد آن تشکیل شوند، ستاره های قدیمی تر، هیدروژن را به کربن، اکسیژن و دیگر اتم های جدول تناوبی تبدیل می کردند. این فرآیند حدود ده میلیارد سال به درازا کشیده است. اندازه جهان قابل مشاهده تقریباً برابر فاصله ای است که نور بعد از انفجار بزرگ پیموده است بنابراین این جهان قابل مشاهده کنونی باید بیش از ۱۰ میلیارد سال نوری وسعت داشته باشد.  

  بسیاری از مناقاشات پردامنه و طولانی مباحث کیهان شناختی امروزه دیگر پایان یافته، و در مورد بسیاری از مواردی که پیش از این موضوع بحث بودند، دیگر مناظره ای صورت نمی گیرد. بسیاری از ما در اغلب موارد طرز فکرمان را تغییر داده ایم، یا حداقل خودم این کار را کرده ام. امروزه دیگر ایده های کیهان شناسی از تئوری های مربوط به زمین خودمان آسیب پذیرتر و ناپایدارتر نیستند.

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٩

 

دیدن اجسام از پشت موانع، یکی از آرزوهای بشر در طول تاریخ محسوب می‌شود. به تازگی فیزیک‌دانان موفق شده‌اند با پیش‌بینی الگوی پراکندگی پرتوهای نور عبوری از مواد مات، تصویر اجسام پشت آنها را بازسازی کنند.بهنوش خرم‌روز: شاید فکر کنید فناوری تازه رویت اجسام از پشت اجسام کدر همان استفاده از پرتوهای ایکس باشد، اما این طور نیست. این روش، راه تازه‌ای است که برای انتقال تصاویر ساده از میان اشیا کدر با استفاده از نور معمولی پیدا شده است. فیزیکدانان از این روش برای انتقال تصویر از میان شیشه‌ای که با رنگ پوشانده شده استفاده می‌کنند.


هر جسمی یا شفاف است، یا کدر محسوب می‌شود،‌ یعنی ما نمی‌توانیم از پشتش چیزی ببینیم؛ و یا کمی مات است و می‌تواند بعضی نورها را از خود عبور بدهد. با این حال،‌ نور هنگام عبور از شبکه‌بندی اتمی این مواد مات، پراکنده می‌شود و فیزیکدانان معتقدند همین مسئله،‌ نکته کاربردی برای دیدن اشیا از پشت اجسام کدر است.


به گزارش نیوساینتیست، در سال 2007/ 1386 آزمایشی برای تمرکز نور و عبور آن از پوست تخم‌مرغ و دندان انسان ترتیب داده شد که نشان داد چنین کاری عملی نیست. اما این بار فیزیکدانی به نام سیلوین گیگان با همکارانش در موسسه فیزیک و شیمی صنعتی پاریس،‌ موفق شده برای اولین بار تصاویر ساده را از اجسام کدر عبور دهد به طوری که در طرف دیگر بتوان تصویر را دید.


رسیدن به تصویر
این گروه با معکوس کردن فرایند پراکنده شدن نور،‌ توانستند از نوری که از لایه‌های رنگی و کدر عبور کرده بود، تصویر را بازسازی کنند. فرایند پراکندگی نور پیچیده است، ‌اما پیش‌بینی‌پذیر هم هست،‌ چون یک موج نوری مشخص همیشه یکسان پراکنده می‌شود.


نحوه‌ای که هر شی نور را پراکنده می‌کند به عنوان ماتریس انتقال آن شی شناخته می‌شود. به گفته گیگان، اگر لایه رنگ را به عنوان یک ماز برای نور در نظر بگیریم،‌ آن وقت می‌توان ماتریکس انتقال شی را به صورت نقشه در نظر گرفت.


گروه گیگان با 1000 بار تاباندن باریکه‌های لیزر ضعیف،‌ توانستند ماتریکس انتقال شیشه رنگ‌شده خودشان را به دست بیاورند،‌ بدین صورت که شکل باریکه لیزر را هر بار با استفاده از یک تعدیل‌کننده نور فاصله‌ای تغییر می‌دادند.


تعدیل‌کننده نور فاصله‌ای همان دستگاهی است که برای کنترل نور خروجی ویدئو پروژکتور به کار می‌رود. در طرف دیگر شیشه کدر هم یک دوربین‌ دیجیتال الگوهای متفاوت پراکندگی نوری که در هر زمان تولید می‌شود را تشخیص می‌دهد. با مقایسه آن‌چه دوربین با اعمال تغییرات روی باریکه لیزر می‌بیند، ماتریکس انتقال شی با رنگی که دارد محاسبه می‌شود.


تصویر نامرئی
بدین ترتیب،‌ اگر یک تصویر ساده به شیشه رنگی تابانده شود، یک فرد عادی می‌تواند تنها درخششی را در آن حس کند. اما با دانستن ماتریس انتقال، این گروه می‌توانند کد رد کم‌نور و نامشخصی که به دوربین دیجیتال می رسد را شناسایی کنند و به تصویر مورد نظر برسند.


گیگان در این مورد می‌گوید: « وقتی ماتریس انتقال شناخته شده باشد، بازسازی تصویر به سرعت عملی می‌شود. بدین ترتیب ما می‌توانیم به تصویری را کیفیت برسیم.»


با این حال تصاویری که در این آزمایش‌ها مورد استفاده قرار گرفتند بسیار ساده بودند و هنوز تا رسیدن به امکان انتقال تصاویر جالب زمان زیادی مانده است. تصاویر به کار رفته 256 پیکسلی بودند و با بالا بردن پیکسل‌ها،‌ کیفیت تصویر بازسازی شده به سرعت کاهش می‌یابد چون نسبت سیگنال به نویز کاهش می‌یابد. با این وجود به گفته گیگان هنوز جا برای پیشرفت با مطالعات بیشتر در این زمینه وجود دارد.


کسانی که آزمایش 2007/ 1386 را ترتیب داده بودند، الارد موسک و همکارش ولکوپ در هلند، بسیار تحت تاثیر نتایج این مطالعه قرار گرفته‌اند. آن‌ها می‌گویند:‌ » ما می‌توانیم ببینیم که این مطالعه آغاز راهی بلند و جذاب است.» موسک هم در تایید نظر گیگان می‌گوید: « با این که در حال حاضر این تکنیک برای تصاویر 256 پیکسلی جواب می‌دهد،‌ اما گروه‌های دیگر در سراسر جهان می‌توانند با الهام از این کار تصاویر بزرگ‌تر و پیچیده‌تری را از اجسام کدر عبور بدهند.»

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٩

 

در باب ضرب المثل مربوط به عقرب قصه ای هست که می گوید: جنگلی آتش گرفت.  لاک ژشت به عقرب گفت بر پشت من سوار شو تا نجاتت دهم.  در میان رود لاک پشت صدایی شنید.  از عقرب پرسید چه می کنی؟ گفت نیشت می زنم. گفت آخر چرا؟ جواب داد: نیش عقرب نه از ره کینه است. اقتضای طبیعتش این است.  لاک پشت به شنیدن این مثل شروع کرد به فرو رفتن در آب. عقرب که داشت خفه می شد پرسید چه می کنی؟ لاک پشت جواب داد: زیر آب رفتنم نه از غرض است. ترک عادت موجب مرض است

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢۱